Onze belijdenis spreekt over de drie-enige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Maar spreekt ook het Oude Testament daarover? We kunnen daarvoor niet eenvoudig enkele bijbelteksten aanwijzen.

Volgens dr. A. Huijgen krijgen we wel zicht op de Drie-ene als we het gehele getuigenis van het Oude Testament in ogenschouw nemen. We lezen toch dat God de levende is? Hij is zowel hoog als laag, zowel dichtbij als hoogverheven, zowel de God van de aartsvaders als de God die komt. Overzien we het geheel dan is de conclusie onmiskenbaar dat het Oude Testament voedingsbodem en achtergrond is van de leer van de drie-eenheid.

In het Oude Testament is opgetekend hoe God zich bekend heeft gemaakt, vooral in de geschiedenis van Israël. Daarin komt reeds een 'drievoudige bewogenheid' naar voren, als Vader, als Zoon en als heilige Geest.

Tegelijkertijd valt er vanuit deze belijdenis van de Drie-ene licht op het Oude Testament, aldus Huijgen. De oudtestamentische teksten mogen we dan lezen vanuit de gedachte dat daarachter de Vader, de Zoon en de heilige Geest staan. We lezen dan niet in zijn afwezigheid, maar in zijn aanwezigheid. Hij wil dit dan gebruiken om zijn heil uit te delen.

Dr. Huijgen laat in deze studie zien hoezeer de dogmatiek verbonden is met de wetenschappelijke bestudering van de heilige Schrift. Maar ook het omgekeerde is het geval. Deze beide kunnen niet van elkaar worden losgemaakt. Ze zijn nauw op elkaar betrokken. Mooi is het ook om te zien hoe het werk van een Nederlandse theoloog uit de vorige eeuw, dr. Oepke Noordmans, gedachten aanreikt voor een actuele discussie over 'de theologische uitleg van de Schrift', en in het bijzonder over de manier waarop we het Oude Testament kunnen lezen in het licht van het getuigenis dat God de Drie-ene is.

 

Deze studie bevat de uitgewerkte tekst van de rede die de auteur hield bij de openbare aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

 

 

A. Huijgen, Drievoudig bewogen. De innerlijke samenhang van Triniteit en Oude Testament, Apeldoornse Studies 69, Theologische Universiteit: Apeldoorn, 2017, ISBN 978 90 75847 46 8, € 9,95. De abonnementsprijs van de serie Apeldoornse Studies is € 15,95. Dan worden elk jaar twee studies toegezonden (tel. 055 577 57 00). 


Commentaar

 • Bijbelvertaling 2018-01-19 18:21:32

  Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je...

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...