Op 5 maart jl. kwam de classis Groningen voor de voorjaarsvergadering bijeen in de Maranathakerk te Groningen. Namens de roepende kerk van Zuidlaren opende ds. R.G. den Hertog de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Jozua 1. God geeft de Israëlieten het beloofde land. God is erbij, Hij gaat mee. Wat van Jozua verwacht wordt, wordt ook van ons verwacht. Houd je voor alles aan de wet. Dan zal alles wat je doet voorspoedig verlopen. Gehoorzaam zijn en luisteren naar wat God vraagt ook al is de toekomst onbekend. Wij mogen rusten in hetgeen God ons geeft.

Vervolgens gaat ds. Den Hertog voor in gebed. Hij gedenkt daarin ook de gemeenten Veendam/Wildervank die in de afgelopen periode vacant werd en de gemeente Groningen vanwege het aanstaande vertrek van ds. Den Hertog naar de gemeente Amsterdam-Amstelgemeente.

Tussen de afhandeling van de gebruikelijke zaken zoals vaststelling van de wettigheid van de vergadering, notulen en ingekomen stukken, vindt de verkiezing plaats voor afgevaardigden naar de particuliere synode van het Noorden.

Uit de verslagen van de kerkvisitaties valt het volgende te vermelden. De gemeente van Delfzijl verdiept zich er in hoe men de samenwerking met de gereformeerde kerk vrijgemaakt ter plaatse wil voortzetten. Tijdens de visitatie aan Groningen is het consulentschap aan de orde gesteld nu het vertrek van ds. Den Hertog in zicht is. Naar aanleiding hiervan heeft de classisvergadering gesproken over wat wel en niet tot de taak van de consulent behoort. Het is de bedoeling dat een broeder van de gemeente binnen afzienbare tijd examen zal afleggen ter verkrijging van preekconsent.

De kerk van Midwolda beraadt zich op de toekomst van de gemeente. Het ledental is zodanig teruggelopen dat daardoor het voortbestaan van de gemeente bedreigd wordt.

De gemeente van Nieuwe Pekela en de CGKv Veendam-Wildervank zijn bezig met het beroepingswerk. Tevens bezint Veendam/Wildervank zich erop hoe men nu staat in en ten opzichte van de eigen CGKv-gemeente. Thesinge wil graag steun van de commissie kleine kerken. Ulrum heeft meerdere predikanten ingeschakeld voor het werk in de gemeente.

In Zuidlaren zijn twee broeders die examen wensen af te leggen om preekconsent te verkrijgen.

Aan de diaconieën wordt gevraagd na te gaan of er geschikte kandidaten zijn ter versterking van het bestuur van de classicale diaconale commissie, en of er geschikte mensen zijn die zich willen inzetten voor het dovenpastoraat, dat ook mensen zoekt.

Het appel ingediend tegen de kerkenraad van Winschoten is besproken. Onderwerp van het appel is dat de kerkenraad besloten zou hebben dat middagdiensten onder verantwoordelijkheid van de GKv plaatsvinden. Het appel wordt afgewezen, want het is gericht tegen een niet door de kerkenraad genomen besluit.

Inventarisatie privacy statement. Een broeder van de kerk van Groningen heeft de sites van alle classisgemeenten bekeken of en hoe men voldaan heeft aan de AVG-verplichting. Op twee na hebben alle classisgemeenten een privacy statement op de site van hun kerk gezet. De beide kerken die nog niet aan deze eis voldaan hebben zullen er binnenkort in voorzien.

Voor de najaarsvergadering van 2019 staat het onderwerp ‘Kleine kerken’ op de agenda. Najaar 2020 is het onderwerp ‘Jeugd, kerk en onderwijs’.

De preses sluit de vergadering provisorisch. Mogelijk zal er nog vergaderd worden in verband met de examens ter verkrijging van preekconsent. In het gebed hebben we onze Hemelse Vader gedankt voor Zijn zegeningen.

 

Gea Draijer, Nieuwe Pekela

 

Zr. G.K.E. Draijer is notulist van de classis Groningen