ImageOp de voorjaarsvergadering van de classis Leeuwarden gingen bij de opening en bij de sluiting de Schriften open. Hoe kan het ook anders? Aan het begin las br. Lodewijk Hebree?n 13,1-21. Daar gaat het over de grote Herder der schapen die buiten de poort geleden heeft, maar ook uit de doden is opgewekt. Indringend werden we er als afgevaardigden toe opgeroepen om ons aan deze Herder toe te vertrouwen.

Bij de sluiting van de vergadering las ds. C.C. den Hertog enkele woorden uit het lijdensevangelie naar Markus. De Heere Jezus stelde zelf het Avondmaal in. Het Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn liefde voor het verlorene. Hij gaf als de goede Herder Zijn leven voor de schapen. In vertrouwen op Hem hebben we vergaderd. De kerk is niet van ons, maar van Hem. Hij Die gediend heeft als Herder, willen wij graag dienen als Zijn schapen. Ziende op Hem leer je in de kerk ook te onderscheiden waar het op aan komt. Zo leren we zien wat echt belangrijk is, en wat minder belangrijk is. Sommige agendapunten kregen dan ook ruime aandacht, andere agendapunten konden snel worden behandeld. Enkele meer opvallende dingen zijn het waard om te vermelden.

Vermeldenswaardige feiten
Bij de opening stonden we stil bij het plotselinge overlijden van br. Muurling uit Sneek. Verder werd ds. Soeters Gods zegen toegewenst vanwege zijn aankomende vertrek uit Leeuwarden naar Amersfoort. Voorbede deden we voor de vacante gemeenten Broeksterwoude-Andreas en Damwoude. We dankten de Heere voor het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Den Bleker.

Er vonden verkiezingen plaats voor de PS. Afgevaardigd werden als primi de predikanten J. Jonkman, B. Reinders en M. Visser; als ouderlingen de broeders L. van der Zwaag, Joh. Kooistra en R. Wemmenhove en als diaken br. J. Zijnstra.

Goed om te melden is ook dat het financieel verslag van de penningmeester over 2007 werd goedgekeurd. Dat verslag vraagt altijd weinig bespreking, maar daarmee is het werk dat er achter zit niet minder belangrijk. In de classis Leeuwarden worden de penningen al sinds jaar en dag beheerd door br. S. van der Meer. Hij doet dat op een gedreven en enthousiaste manier. Dat zal er zeker aan hebben meegewerkt dat hij direct opnieuw werd benoemd voor 2008.

Vanuit de vorig jaar gehouden Generale Synode was een bericht binnengekomen over het belang van de Classicale Diakonale Commissie. We zijn dankbaar dat we als classis een goed lopende CDC hebben.

Benoemingen in classicale commissies zijn niet altijd gemakkelijk. Zo berichtte de Zendingscommissie dat ze dringend verlegen zitten om nieuwe leden. Gezien het belang van de zending en gelet op de prachtige zendingsfamiliedag van vorig jaar, zal het echter hopelijk binnen afzienbare tijd alsnog lukken om hiervoor mensen te vinden. Wie dit leest en zich aangesproken weet, kan zich melden bij zr. T. Witzier in Sneek!

Het hart
Het belangrijkste onderdeel, het hart van een classisvergadering is feitelijk de bespreking van de verslagen naar artikel 41 (en/of kerkvisitatieverslagen). De veelal korte en vooral duidelijke verslagen riepen deze keer weinig vragen op. Het geheel overziende mogen we heel dankbaar zijn voor de trouw en zegeningen van de Heere. Tegelijk is en blijft het noodzakelijk om het als gemeenten biddend te verwachten van de grote Goede Herder.

De vergadering was benieuwd naar hoe het verder is gegaan met de gemeenteleden van Heerenveen, nadat deze gemeente was opgeheven. Eind november 2007 is er met alle oud-leden van Heerenveen een avond gehouden. Duidelijk werd op die avond dat er nog steeds pijn wordt ervaren vanwege de opheffing. Ds. B. Witzier vertelt dat de meesten van hen inmiddels een nieuw kerkelijk onderdak gevonden hebben.

Verder is met ingang van deze voorjaarsclassis een nieuwe regeling voor de kerkvisitaties van kracht geworden. De afspraak is dat alle kerkvisitaties v??r de zomervakantie worden afgelegd. Veel afspraken daarvoor werden tijdens de vergadering al gemaakt en ook dat behoort bij de nieuwe regeling. Kerkvisitatie is een belangrijk middel om met elkaar als classiskerken mee te leven, mee te denken en om elkaar te adviseren en te helpen.

Kort en goed
Deze voorjaarsvergadering duurde relatief kort, namelijk van 10.00 ? 14.30 uur. Dat was inclusief een koffiepauze en een lunchpauze. De gemeente Damwoude die zorg droeg voor de complete catering kreeg alle lof toegezwaaid voor de manier waarop ze dat geregeld had. Het was goed toeven en vergaderen in Damwoude.

Tot slot van dit korte verslag van een goede vergadering zij gemeld dat we als kerken verder gaan in vertrouwen op de Herder.

Siegerswoude-de Wilp
M. Visser