Misschien is het u en jou als lezer helemaal niet opgevallen, maar met ingang van het vorige nummer staat de naam van dr. D.J. Steensma niet meer op bladzijde 2, in de colofon, vermeld als hoofdredacteur van het Kerkblad voor het Noorden. Dr. Steensma heeft twaalf jaar lang leiding gegeven aan de redactie van het Kerkblad, en was dit jaar aftredend. Omdat een classis steeds voor een periode van vier jaar benoemt en daarbij twee keer een herbenoeming kan doen, is twaalf jaar de maximumperiode dat iemand deel kan uitmaken van de redactie. Dr. Steensma meldde daarom dat hij terug zou gaan treden.

In de laatstgehouden redactievergadering is er uiteraard aandacht geweest voor dit terugtreden, en is de dank en de waardering uitgesproken voor alle inzet die dr. Steensma heeft gegeven aan het Kerkblad.

 

In een eerdere vergadering heeft de redactie ondergetekende gevraagd het stokje van dr. Steensma te willen overnemen. Dat doe ik graag, omdat het werk voor het Kerkblad echt de moeite waard is.

Het Kerkblad wil echt Kerkblad voor het Noorden zijn, en daar willen we ons als redactie ook helemaal voor inzetten.

We beseffen daarbij heel goed dat er binnen het ressort van de Particuliere Synode van het Noorden sprake is van een zekere mate van diversiteit, maar één ding verbindt alle kerken binnen de classes Leeuwarden, Groningen, Hoogeveen, en Zwolle op een bijzondere manier. Dat is, veel meer dan wat er allemaal in alle diversiteit gedacht wordt als het gaat om opvattingen of zelfs ‘standpunten’, het besef dat de kerk van Christus is.

Wij geloven en belijden, zoals dat zo diep geestelijk verwoord is in de Catechismus, dat de Zoon van God Zich uit de gehele mensheid een gemeente vergadert door zijn Geest en Woord.

Hij doet het. En wat we daarvan zien, en beleven, en ontvangen: daar wordt in het Kerkblad voor het Noorden over geschreven. Daarbij klinken verschillende stemmen, en ik hoop als nieuwe hoofdredacteur, dat die verschillende stemmen zullen blijven klinken, ook in de kolommen van het Kerkblad. Want zo willen we het Kerkblad vormgeven: voor heel het Noorden.

 

Met een hartelijke groet,

Jan van ‘t Spijker