U mocht onlangs uw 50-jarig jubileum vieren als predikant. Zou u met een paar trefwoorden die vijftig jaar kunnen typeren?

Terugblikkend op die vijftig jaar mag ik allereerst belijden, dat ik geen betere Koning had kunnen dienen dan Jezus Christus.

Met dankbaarheid en verwondering mag ik zien dat de HEERE een onnutte dienstknecht nog als slijk in Zijn heilige vingers wilde gebruiken.

 

U bent begonnen als predikant in de Gereformeerde Kerk (synodaal) en uiteindelijk met een gedeelte van uw gemeente Christelijk Gereformeerd geworden. Zou u daar iets over kunnen vertellen?

Ik ben als atheïst door de HEERE in die kerken bekeerd en ingewonnen voor de aanbiddelijke Waarheid van Zijn onfeilbaar Woord; maar tijdens mijn studie ben ik zeer verontrust geworden door de Schriftkritiek die ik daar tegenkwam en die helaas al gauw heersend werd in de GKN. Toen in 1980 het rapport over het Schriftgezag 'God met ons’ aangenomen werd, begreep ik dat nu de wissel definitief werd omgezet en kon ik niet langer in die kerken blijven.

Een deel van de kerkenraad en de gemeente In Genemuiden zette die stap ook.

 

Vijftig jaar predikant zijn, is ook tenminste zovele jaren omgaan met de Schriften. Zou u iets kunnen vertellen over uw omgang met het Woord van God?

Gezien mijn achtergrond had ik aanvankelijk weinig Schriftkennis. Na vijftig jaar intensief met de Schriften bezig geweest te zijn ontdek ik nog steeds, dat de Schrift een onuitputtelijke bron is, waaruit nog steeds nieuwe schatten geput mogen worden. En ik denk, dat ik als ik eenmaal boven zal zijn zal ontdekken, dat de helft mij nog niet was aangezegd.

 

Welk beeld van de Heere komt steeds meer op uw netvlies te staan?

Hoe meer ik mijzelf leer kennen, hoe meer Gods onbezweken trouw en vrije genade voor mij gaat schitteren. Dat geeft een steeds groter verlangen om straks van aangezicht tot aangezicht te mogen kennen en dan zullen Gods kinderen pas echt het soli Deo gloria beleven. Wat zal dat heerlijk zijn om nooit meer te zondigen!!

 

 

Wat zou u de lezers van het Kerkblad voor het Noorden willen toewensen vanuit uw halve eeuw ervaring in prediking en pastoraat?

We leven in een tijd, waarin de voetstappen van de komende Christus duidelijk te horen en zien zijn. Ik wens en bid allen toe, dat zij mogen vasthouden, wat zij gekregen hebben van de HEERE, en dat ze mogen staan naar wat Hij nog aan verloren zondaren belooft in Zijn onfeilbaar Woord. Koop de genadetijd uit nu dat nog kan! Ja haast u om uws levens wille.  Laat u niet verwarren en verleiden door de leugens van de satan, die zijn enkel ijdelheid; maar Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal u wijs maken tot zaligheid. En hoe zullen wij ontvlieden, als wij geen acht hebben geslagen op zulk een grote zaligheid?

 

Jurrian Oosterbroek, Dronten