Ik ben maar een simpele ziel, dus verwacht geen doorwrocht

theologisch verhaal. Overigens wordt ook zo’n verhaal

niet zelden door verschillende kanten en op verschillende wijze

becommentarieerd.

Nee, ik lees de Bijbel en overdenk de lijn van de geschiedenis.

En dat doende besef ik dat het feit dat het voorhangsel in

de tempel scheurde, een Gods-teken van groot belang was.

En ons ook nu nog een belangrijke boodschap te melden heeft.    

 

Het scheuren van het voorhangsel in de tempel is beslist een groot omkeermoment in de wereldgeschiedenis. Het hing tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen. Door God zelf werd het voorhangsel van boven naar beneden in tweeën gescheurd. Als tastbaar symbool van het verlossende werk van Zijn Zoon, Jezus Christus. Als bewijs dat de toegang tot God niet langer afgesloten was.

 

Wat is er dan veranderd?

Ooit was die toegang tot God open. In het paradijs wandelde God met Adam en Eva. Hij sprak met ze, ze keken elkaar aan, luisterden naar Zijn woorden. Wat een mooie tijd moet dat zijn geweest, totdat…

Totdat het bij de mensen mis ging en de grote afstand ontstond. Afstand tussen God en mens, tussen mensen onderling, maar ook afstand tussen mens en schepping.

Toch was de situatie niet geheel uitzichtloos, immers God gaf de mens een belofte:

Eens zou de Messias komen. Hij zou het kwaad overwinnen en de weg naar de Vader weer tot stand brengen.

 

Tot aan dat moment gaf God de mens een andere mogelijkheid om met Hem in contact te komen. Door de offerdienst erkende de mens schuldig te staan tegenover God, daarbij functioneerde de man als priester van het gezin. Zo ging het de eeuwen door van Adam via Abraham en Mozes naar de Levieten, zonen van Aäron, als priesters van het inmiddels groot geworden joodse volk. Zij offerden de gaven van de mensen namens hen aan God. En bovenal door het jaarlijkse zoenoffer dat door de hogepriester werd gebracht in het Heilige der Heiligen kwam de verzoening met God tot stand, de enige keer in het jaar dat iemand voorbij het voorhangsel het allerheiligste deel van de tempel mocht binnen gaan. Het hele jaar door keek iedereen tegen dat dichte ‘gordijn’ aan, totdat…

 

Overigens was het voorhangsel een prachtig kleurrijk groot en zwaar kleed, aan gouden ringen bevestigd. Wat een schrik zal dat hebben gegeven toen het scheurde. Bedenk daarbij dat een geweven kleed dat haaks op de draad doorscheurt helemaal uit elkaar valt, alle draden zijn dan verbroken, het hele verband is weg.

 

Toen Gods tijd gekomen was, stuurde Hij Zijn Zoon. Jezus als Hogepriester, maar ook als het offer.

En nadat op Golgotha het: ‘Het is volbracht’ had geklonken scheurde God het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden in stukken. De weg naar de Vader is niet meer via het offer en de priesterdienst in de tempel maar via het volbrachte werk van Jezus. Hij is onze Hogepriester en wij volgen Hem.

 

En dan zie je gelijk een verschuiving. Ieder mens die Jezus aanneemt als Heer en Heiland is op gelijke wijze volgeling van Hem. Dus de tussenkomst van een priester, of iemand anders die daarvoor is aangesteld is niet meer nodig.

 

Hoe volgen we?

Dat is de vraag na Golgotha. Jezus zei: ‘Wacht totdat Mijn Geest jullie zal vullen.’

Pinksteren brak aan en de Geest werkte en werkt nog steeds in de harten van mannen én vrouwen. Gaven van woordverkondiging en naastenliefde komen tot uiting in mannen én vrouwen.

Leiders worden dienaar, immers we dienen allemaal één Heer.

 

Opmerkelijk hoe de Geest mannen én vrouwen inschakelde in die eerste periode van het Christendom. Denk bijvoorbeeld aan die mooie geschiedenis van diaken Filippus met de Ethiopische kamerling. Hij was geen apostel, maar bracht het Woord en doopte zelfs. En om bij hem te blijven, zijn vier dochters mochten als evangelisten aan het werk gaan. En dan zie ik Maria tussen de mannen zitten bij het theologische onderwijs van Jezus. En de andere Maria die als eerste de opstanding van de Heer bekend mag maken aan de disipelen. Zo lezen we van veel meer vrouwen, mannen en hele huisgezinnen die tot geloof kwamen en gingen evangeliseren of zelf een huisgemeente stichtten.

 

Het tastbare effect van het doorgescheurde voorhangsel krijgt zo een wereldomvattend gevolg. Het heil is niet alleen voor de Joden, maar voor ieder die in Jezus gelooft. En de gelijkheid van man en vrouw is hersteld.

De gaven die de Geest geeft mogen in de gemeente en daarbuiten tot bloei komen. Tot eer en glorie van God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. Op weg naar het grote herstel. Want eens zullen we weer wandelen met God en zijn leeuw en lam geen vijanden meer en zal de woestijn bloeien als een roos.

 

Art van der Molen, Bierum