Ieder jaar in oktober is er de Michazondag. In Micha 6, 8 staat: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

Dit jaar ligt de nadruk op ecologische gerechtigheid en dan met name op de betekenis van dieren in het licht van de Bijbel en de actualiteit.

In Genesis 9, na de zondvloed, sluit God een verbond met Noach en met alle dieren op aarde. God zal voor hen zorgen en nooit meer zal Hij alles wat leeft uitroeien door het water.

Wat betekent dat voor ons? Moeten we allemaal vegetariër worden? Ja, in Genesis 1, bij de schepping, geeft God aan de mensen de zaaddragende gewassen en de vruchtbomen als voedsel. Pas in Genesis 9 mag alles wat leeft en beweegt Noach tot voedsel dienen, ook de dieren.

Hoe doen we nu wat Micha zegt, recht doen, trouw betrachten en Gods weg gaan? Hoe gaan we om met de dieren, die God geschapen heeft? Zien we ze als schepselen van God?

In de Bijbel vinden we verschillende voorschriften daarover. Bijvoorbeeld in Spreuken 12, 10:  ‘De rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee’, nog mooier is de vertaling van 1951: ‘De rechtvaardige weet wat toekomt aan zijn vee. Of in Deuteronomium 25, 4: ‘U mag een dorsend rund niet muilbanden’. Dat betekent dat we goed voor de dieren moeten zorgen, God heeft ze aan onze zorg toevertrouwd. Dat wordt bedoeld met het heersen waar het over gaat in Genesis 1. Dat heersen is vaak opgevat als toestemming om de schepping uit te buiten.

We moeten beseffen dat de hele schepping van God is, God heeft alles gemaakt zoals Hij dacht dat het goed was. In de schepping zien we ook de grootheid van God, en we eren Hem door daar met eerbied mee om te gaan. Als we de schepping gebruiken voor eigen gewin, doen we iets fout. Dan worden bossen gekapt voor de teelt van soja als veevoer, dan laat je je plastic zakjes de zee in waaien, dan worden dieren onder erbarmelijke omstandigheden van hot naar haar vervoerd.

Het is goed om op Michazondag hierbij stil te staan.

 

Janneke van der Molen, Bierum