Op donderdag 28 september vergaderde de classis Hoogeveeen voor het peremptoir examen van kandidaat Nico Cornet. Kand. Cornet had het beroep aangenomen dat Nieuweroord/Nieuw-Balinge op hem had uitgebracht. Onder grote belangstelling van gemeenteleden en familie kon de classis hem toelaten tot de predikantsbediening, in het bijzonder te Nieuweroord/Nieuw-Balinge.

 

Op donderdag 19 oktober vergaderde de classis opnieuw. Eén van de punten van bespreking was een schrijven van de commissie kleine kerken, die door de laatstgehouden generale synode was ingesteld. Tijdens die synode is uitgebreid nagedacht en gesproken over kleine kerken. Ook de classis Hoogeveen kent deze problematiek. Nog niet zo lang geleden moest de kerk van De Krim worden opgeheven. Assen-Bethel is zo klein geworden dat ze geen nieuwe predikant meer kan beroepen. Andere gemeenten van de classis hebben al kortere of langere tijd financiële steun nodig van deputaten onderlinge bijstand en advies.

De commissie kleine kerken vroeg de classis om reacties en suggesties. Ds. K. Jonkman en ds. D.A. Brienen zullen namens de classis deelnemen aan de samenkomst die deze commissie binnen het ressort van de particuliere synode van het Noorden organiseert om de problematiek van kleine kerken te bespreken.

Maar binnen de classis zijn ook stabiele en groeigemeenten, en een zendingsgemeente (AssenZoekt) die de afgelopen jaren fors in aantal leden en meelevende bezoekers is gegroeid, waarvan de meesten de Here niet kenden. Gezien deze situatie en naar aanleiding van een vraag van deputaten evangelisatie besluit de classis twee vaste kerkvisitatoren te benoemen: ds. J.J. Lof en ds. D.A. Brienen.

Binnen de classis is er een diversiteit ten aanzien van samenspreking en samenwerking met vrijgemaakt-gereformeerd kerken. In Assen bestaat er al meer dan tien jaar samenwerking. In Steenwijk verloopt samenwerking stroef, terwijl in Emmen kerkenraad en gemeente naar meer samenwerking zoeken. Dat in deze situaties de classis geraadpleegd moet worden en bij besluiten tot nauwer samenleven en nauwere samenwerking de toestemming van de classis vereist is, werd soms vergeten.

Uitgebreid heeft de classis vervolgens gesproken over de vraag van de gemeente van Nieuw- Amsterdam om hulp bij opheffing. De gemeente is heel klein geworden. De voorzitter memoreert de verschillende verslagen van kerkvisitatie en rapportage, en lees het verzoek van de gemeente van Nieuw-Amsterdam voor. Ds. J.G. Kortleven, consulent van Nieuw- Amsterdam, schetst de huidige situatie, namelijk dat er kerkordelijk geen sprake meer kan zijn van een kerkenraad, nu deze bestaat uit slechts twee ouderlingen. Daarom zal een andere gemeente c.q. kerkenraad de opheffing van de gemeente en de afwikkeling van de financiële zaken moeten regelen. De kerkenraad van Noordscheschut wil deze taak op zich nemen. Om voorlopig de erediensten op zondagmorgen te laten doorgaan zullen die vallen onder verantwoordelijkheid van ouderlingen uit classisgemeenten. Daartoe zal er een rooster worden gemaakt. De preekvoorziening is nog voor enkele maanden gevuld.

Vermeld wordt dat de pastorale bearbeiding door ds. H.J.Th. Velema wordt behartigd. Ook wordt de hoop uitgesproken dat er misschien een missionair project zou kunnen worden overwogen ná de opheffing van de huidige gemeente.

Iedere gemeente heeft in een verslag iets geschreven over het reilen en zeilen in haar midden. Assen-Zoekt vraagt of er een onderzoek kan plaatsvinden naar de bijzondere (financiële) situatie van zendingsgemeenten. De classis spreekt af dat AssenZoekt zelf eerst met voorstellen dienaangaande zal komen.

Rond halfelf sluit de voorzitter de vergadering. Aan zijn adres worden woorden van dank uitgesproken: hij heeft de vergadering op een voortvarende manier geleid. De assessor gaat vervolgens voor in gebed, waarin de gemeente van Nieuw-Amsterdam en de afwikkeling van haar opheffing in het bijzonder aan Gods goede leiding en zorg worden opgedragen.

 

 

Dik Brienen, Hardenberg 


Commentaar

 • Bijbelvertaling 2018-01-19 18:21:32

  Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je...

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...