Image2009 is niet alleen het jaar van Calvijn. Ook Charles Robert Darwin blaast dit jaar zijn deuntje mee. In 1809 werd hij geboren. En 200 jaar na dato is dat aanleiding om ook van een Darwinjaar te spreken. Als het over de evolutieleer gaat kunnen we uiteraard niet om Darwin heen. Zaterdag 6 juni verzamelden zich in de Kruiskerk te Nijkerk creationisten, aanhangers van de evolutieleer en iedereen die opvattingen daar tussen in heeft. Ondergetekende bevond zich onder de aanwezigen en doet hieronder verslag van een boeiend congres.

Bedoeling van de bijeenkomst was om als christenen met elkaar in gesprek te gaan over schepping en evolutie. Els van Dijk (directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort) die de zieke ds. A. van der Veer verving, zette ons schrap voor het luisteren naar zes bijdragen: twee theologen, een fysicus, een evolutiebioloog, een chemicus en een moleculair biofysicus.  

De Bijbel
Prof. Dr. Barend Kamphuis, hoogleraar dogmatiek in Kampen (GKv), beet het spits af. Het begin van Genesis is onthulling, openbaring van God. Het gaat Kamphuis te ver de eerste verzen van de Bijbel te duiden als exacte informatie. De neiging van de creationist om dat wel te doen wijst hij af. Als iemand exact gaat dateren met behulp van Genesis 1 schiet hij daarmee aan de bedoeling van de schrijver voorbij. De evolutionisten die in God geloven houdt hij echter voor dat Genesis 1 wel degelijk geschiedenis is. Het is geen mythe. Het gaat over de verhouding tussen God en mens en er vinden beslissende gebeurtenissen plaats. Waar het om draait in het eerste hoofdstuk van de Bijbel is, volgens de hoogleraar, het recht van God. Het verwijt dat God het kwaad in de wereld heeft gebracht wordt in Genesis 1 weerlegd door de telkens terugkerende woorden dat God zag dat het goed was.

ImageOp 10 juli 2009 was het vijfhonderd jaar geleden dat Johannes Calvijn werd geboren, en dat bleef niet onopgemerkt. Op allerlei plaatsen in binnen- en buitenland worden tentoonstellingen, lezingen, en conferenties aan Calvijn gewijd. Het Instituut voor Reformatieonderzoek, gelieerd aan onze Theologische Universiteit in Apeldoorn, belegt ook een aantal activiteiten, zie www.500jaarcalvijn.nl. In dit blad verschijnen vier artikelen over Calvijn. Dit is het vierde.

Calvijn was in zijn denken over de vrouw natuurlijk een kind van zijn tijd. Van feminisme had hij nog nooit gehoord en zelf hield hij zich alleen met de positie van de vrouw bezig als zijn Schriftstudie daartoe aanleiding gaf: bij Genesis en bij de brieven van Paulus.

Uit wat Calvijn, verspreid in zijn Institutie, commentaren, preken en brieven, schrijft, valt zijn opvatting van de positie van de vrouw wel op te maken. Hij gaat uit van een algemene, door God in de schepping gelegde regel, waarop echter uitzonderingen mogelijk zijn. Een sleutelbegrip is daarbij de ?ondergeschiktheid? van de vrouw. Vrouwen zijn aan mannen onderworpen; dat is een natuurwet die zowel op gehuwde als ongehuwde vrouwen van toepassing is.
Deze grondhouding komt duidelijk naar voren in Calvijns commentaren op Genesis en op de brieven van Paulus aan Korinthe en Timotheüs. De goddelijke orde die bij de schepping is ingesteld, vormt de norm voor de verhouding tussen man en vrouw. De man heeft toen het voorrecht gekregen om gezag uit te oefenen en leiderschap te tonen, de vrouw ? later geschapen dan hij ? diende een hulp te zijn voor de man en zo aan hem ondergeschikt (Commentaar op Genesis 2).

ImageDeze week het verhaal van Francine en Kornelis Kolstein. Zij wonen sinds juli 2002 in Canada en genieten daar van hun pensioen.

Toen zij uit Rotterdam vertrokken, luidt de titel van een boek, waarvan Cees Zevenbergen de auteur is. Emigratie via Rotterdam door de eeuwen heen.
Nu: toen wij vanaf Schiphol vertrokken, naar Canada op 5 juli 2002.

Wij, mijn vrouw Francine en ik, Kornelis, hebben geen kinderen, dus kun je in dit geval niet spreken van een gezin. We hebben in Nederland beide in het onderwijs gewerkt, Francine bij de Mode & Kleding opleiding en ik in de opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Wij zijn beide vervroegd gepensioneerd zodat we vrij konden gaan en staan waar we wilden.

Eerst even een stukje geschiedenis:
Op 1 mei 1960 zijn we als gezin, vader, moeder, zus en ik (Kornelis) uit Rotterdam vertrokken naar Canada. Ik was toen 15 jaar, onze bestemming was Winnipeg, Manitoba. We zijn daar gesponsord door de Christian Reformed Church. Mijn vader was bakker van beroep en heeft daar goed werk gehad. Mijn moeder kon zich niet aanpassen en wilde per se weer naar Nederland. Dus??. na 5 jaren gingen we weer terug, helaas!

Canada is altijd in mijn gedachten blijven hangen en ik had mij voorgenomen, dat ik vroeg of laat terug wilde naar dat grote, prachtige land. Daar is het dan in 2002 van gekomen en Francine was daar wel voor te vinden, zeker na een paar bezoeken aan Canada. Wij werken dus niet in Canada, maar genieten van ons pensioen.

ImageDe christelijk gereformeerde bezinningskring hield in de kerk te Damwoude een bijeenkomst, waar ds. M.A. Kempeneers sprak over een voor veel christenouders prangende vraag naar de eeuwige bestemming van hun vroeg gestorven kind.

Ds. Kempeneers en zijn vrouw zijn er in hun leven zelf mee geconfronteerd. Hij heeft na be-studering van de Bijbel, de belijdenis en de kerkgeschiedenis over dit onderwerp een pasto-raal-theologisch boekje geschreven. In de kerkgeschiedenis ziet ds. Kempeneers drie lijnen lopen:

1.    Alle kinderen worden zalig
2.    Alle verbondskinderen worden zalig, dit op grond van de belofte van het genadever-bond.
3.    Alleen kinderen die door God uitverkoren zijn worden zalig.

In de vroege kerk leerde Pelagius al dat ieder mens geboren wordt zonder zonde. Een klein kind heeft geen zonde en gaat bij het overlijden zonder meer naar de hemel. Ook de opvatting van Arminius, die de erfzonde loochende, werd door de kerk als ketters veroordeeld. Sommi-gen, zoals Zwingli en Spurgeon, zaten op de lijn van het eerste punt, niet omdat ze leerden dat kinderen zonder zonde geboren worden, maar daar bovenuit gaat Gods genade in Christus. Ds. Kempeneers voelt zich thuis bij het standpunt, verwoord in onze Dordtse Leerregels die stellen dat verbondskinderen, geboren uit gelovige ouders, zalig worden. De meeste leden van de Dordtse synode deelden deze mening. Kleine kinderen doen nog geen zondige daden en verbreken als zodanig nog niet de voorwaarden van het verbond.

ImageIn dit artikel wil ik iets zeggen over het kerkelijke en geestelijke leven van kerken in de Nederlandse gereformeerde traditie aan de andere zijde van de oceaan.  Dit is uiteraard een zeer breed onderwerp. Daarom zullen we ons beperken tot ??n van die kerken, nl. de Free Reformed Churches of North America (FRC).

De reden waarom ik mij richt op dit kerkverband is niet moeilijk te raden. Allereerst is dit het kerkverband waarmee onze kerken de nauwste vorm van kerkelijke omgang hebben in het buitenland. Officieel heet dat ?volledige correspondentie?. Dat houdt o.a. in dat beide kerken over en weer predikanten kunnen beroepen. Achterin ons Jaarboek staat een volledig overzicht van de gemeenten van de FRC. De tweede reden is dat ik bijna 14 jaar deel heb mogen uitmaken van dit kerkverband. Vanuit de gemeente Siegerswoude-De Wilp vertrokken wij in 1993 met ons toen nog jonge gezin naar Langley in Brits Columbia, Canada. Indertijd heeft er een interview in het Kerkblad voor het Noorden gestaan.

Ontstaan
Om iets te schrijven over het huidige kerkelijke leven is het misschien goed om eerst iets te zeggen over het ontstaan van dit relatief kleine kerkverband. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn de FRC ontstaan. Dit was het gevolg van de grote stroom emigranten, die Nederland verlieten. Canada was een veelbelovend land. Het trok velen aan, die Nederland te benauwd vonden, de dreiging van het communisme voelden, of gewoon aangetrokken werden door het avontuur. Nederlanders zijn van huis uit ondernemend en velen hebben het dan ook ver gebracht in Noord-Amerika. Ook vanuit de noordelijke provincies trokken velen naar dit land dat ?vloeide van melk en honing?. Vele namen die eindigen op ?ga, ?ma of ?stra herinneren daar aan.

Commentaar

 • Het kind en het badwater 2018-02-23 19:07:09

  Het overkwam me onlangs. Niet voor de eerste keer overigens. Iemand die schampere woorden uitsprak over...

 • Vmbo 2018-02-16 18:50:53

  Ouders zien graag dat hun kinderen goed presteren op school. En ook dat ze prima resultaten halen...

 • Communicatie 2018-02-09 19:11:28

  Overal gaat het erover: goed communiceren. Gemakkelijk gezegd, kennelijk niet zo gemakkelijk...

 • Protonen 2018-02-02 18:50:28

  Nou denkt u misschien: ‘Wat hebben protonen met ons kerkblad te maken? Trouwens, wat zijn...