Op donderdag 28 september vergaderde de classis Hoogeveeen voor het peremptoir examen van kandidaat Nico Cornet. Kand. Cornet had het beroep aangenomen dat Nieuweroord/Nieuw-Balinge op hem had uitgebracht. Onder grote belangstelling van gemeenteleden en familie kon de classis hem toelaten tot de predikantsbediening, in het bijzonder te Nieuweroord/Nieuw-Balinge.

 

Op donderdag 19 oktober vergaderde de classis opnieuw. Eén van de punten van bespreking was een schrijven van de commissie kleine kerken, die door de laatstgehouden generale synode was ingesteld. Tijdens die synode is uitgebreid nagedacht en gesproken over kleine kerken. Ook de classis Hoogeveen kent deze problematiek. Nog niet zo lang geleden moest de kerk van De Krim worden opgeheven. Assen-Bethel is zo klein geworden dat ze geen nieuwe predikant meer kan beroepen. Andere gemeenten van de classis hebben al kortere of langere tijd financiële steun nodig van deputaten onderlinge bijstand en advies.

Ds. Arie van der Veer heeft weer een nieuw Bijbels dagboek geschreven met daarin 365 prachtige overdenkingen.  Met zijn ongedwongen stijl en persoonlijke toon laat hij in elke overdenking zien wat een bepaalde Bijbeltekst voor mensen van nu te zeggen heeft. Bij iedere overdenking zit een bemoedigend woord en een boodschap die er echt toe doet. De onderwerpen zijn heel verschillend, en geschikt voor alle tijden van het jaar. Wat opvalt is dat de stukjes soms heel persoonlijk zijn. Ds. Van der Veer schrijft in alledaagse taal, waarbij moeilijke woorden zoveel mogelijk zijn vermeden.

Tijdens zijn kerkvisitaties in gemeenten in en rondom Wittenberg treft Luther een ontstellende onkunde aan onder het volk. Hij voelt daarom de nood(zaak) van goed Bijbels onderwijs. Er moet een degelijke Catechismus komen, een leerboek voor jong en oud. Men drong er bij hem op aan dit te ontwerpen.

 

In 1529 geeft Luther de grote catechismus uit als leer- en leesboek voor predikanten in de kerk, voor de onderwijzers op school en voor vaders in de gezinnen en voor wie zich maar in het geloof wilden verdiepen.

De kleine catechismus, ook in 1529 verschenen, is speciaal voor de jeugd bestemd. Er ligt vooral accent op gezinscatechese. In het gezin vindt de toerusting plaats tot deelname aan het kerkelijke en openbare leven. Luther gebruikte de catechismi zelf ook om te mediteren.

De inhoud van de kleine catechismus bestaat uit: de decaloog, het credo (de apostolische geloofsbelijdenis), het Onze Vader, de sacramenten (doop en avondmaal), het sleutelambt en de biecht, de morgen- en avondzegen. Alles gevat in vraag en antwoord. De grote catechismus geeft een bredere uiteenzetting van dezelfde zaken.

 

Spreekt het ons moderne mensen vandaag de dag nog aan? Luthers vraag: ‘Hoe word ik rechtvaardig voor God?’ Of zijn we beter af zonder die zware vraag?

Vorige week ging het over de vraag in hoeverre Luthers’ bezorgdheid inzake zijn rechtvaardigheid voor God vandaag nog actueel is. Wat malen wij moderne mensen nog over zonde, zondebesef en dat soort moeilijks? Misschien is dat toch nog wel meer dan wij denken, alleen wordt het anders geformuleerd. Menig mens ervaart, vroeg of laat, een gevoel van tekortschieten, van machteloosheid en vervreemding, van egoïsme. Een gevoel dat weggedrukt kan worden maar niet zonder fysieke en psychische schade.

Commentaar

 • Bijbelquiz 2017-11-17 18:20:07

  Op vrijdag 3 november jl. zond de EO de Nationale Bijbelquiz uit. Een van de vragen luidde: Wat...

 • Asiel vinden aan tafel 2017-11-10 19:11:24

  De muziek had wat aarzelend en voorzichtig geklonken. Tijdens een avondmaalsviering enige tijd...

 • Mijn laatste! 2017-11-03 19:03:04

  Het is bijna zo ver. Mijn periode als redactielid zit er bijna op. Met heel veel plezier heb ik...

 • Wintertijd 2017-10-27 14:50:16

  Het is weer bijna zover, dat moment dat we de klok een uur terugzetten en definitief richting de...