Beste zussen en broers, graag neem ik u mee door de onderwerpen die de eerste vergaderweek van de generale synode zijn besproken. Laat ik mij eerst even voorstellen, mijn naam is Wim Hijmissen lid van Kerkgemeenschap Het Anker in Lelystad, een samenwerkingsgemeente van NGK en CGK die ruim 47 jaar geleden is ontstaan. Ik ben getrouwd met Anja, samen ouders van vijf kinderen en inmiddels elf kleinkinderen.

Voor mij is het de eerste keer dat ik ben afgevaardigd naar de synode en vind het best een beetje spannend. Waarom? Omdat er onderwerpen op tafel komen die menselijkerwijs gesproken het voortbestaan van ons kerkverband raken dan wel de beleidsvrijheid van de plaatselijke gemeenten beïnvloeden.

Livestream

Voor de eerste keer kunt u thuis via een livestream meeluisteren en -kijken naar de synodevergaderingen. Voor ons als synodeleden ook spannend, het is nieuw: moet wel iedereen weten wat ik vind? Maar als u naar Nunspeet komt, bent u ook van harte welkom en kunt u de beraadslagingen ook live bijwonen. We menen met de livestream alle leden van ons kerkverband van noord tot zuid van dienst te zijn.

We zijn de eerste vergaderweek, die duurde van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 15 november, begonnen met een korte meditatie door onze broer ouderling T. van Staveren aan de hand van Daniël 12. Na deze meditatie zijn we in acht groepen uiteengegaan om door te praten over wat in vers 10 staat: Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Wat betekenen voor ons persoonlijk de woorden reinigen, zuiveren en louteren? In ons groepje hebben we hier van hart tot hart over door kunnen spreken. Het was goed om zo de vergaderweek te beginnen.

Israël

Als eerste hebben we het werk van deputaten kerk en Israël besproken. Deputaten hebben de afgelopen jaren studie gedaan naar wat de naam Israël in kerk en theologie betekent. Deze studie zal als brochure worden uitgebracht zodat wij er allen kennis van kunnen nemen. De komende jaren zal worden gestudeerd op het onderwerp Israël, volk, land en staat. Het is goed dat er zoveel aandacht is voor 'onze oudste broer'. Graag willen we van hen leren en tegelijkertijd getuigen van ons geloof in de jood Jezus Christus.

Eenheid

Vervolgens heeft de synode in een eerste vrije ronde gesproken over de drie oplossingsrichtingen die door deputaten eenheid gereformeerde belijders zijn aangereikt. Oplossingsrichtingen waarvoor dan zult u zich afvragen? Zoals bekend nemen we als CGK de bede van onze Heer Jezus Christus om eenheid in Johannes 17 serieus. We praten al vele jaren met andere gereformeerde kerken die zich gebonden weten aan Schrift en de belijdenis. Denk aan de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), de Gereformeerde Gemeenten en de laatste jaren ook de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en de Voortgezette Gereformeerde Kerk. Gestimuleerd door de CGK zijn veel samenwerkingsgemeenten ontstaan en ook samenwerkende gemeenten. Op de synodetafels van deze kerken komen identieke onderwerpen aan de orde. Op basis van Schriftstudie en in gehoorzaamheid aan de belijdenis der kerk komen de drie kerken tot verschillende uitspraken. Een van die onderwerpen is vrouw en ambt. Binnen onze kerken wordt de synodale uitspraak op dit punt niet overal begrepen, men voelt zich meer thuis bij uitspraken gedaan binnen een van de andere kerkverbanden. Gedacht wordt dat dit vooral voor samenwerkingsgemeenten geldt. Echter veel (stedelijke) CGK-gemeenten staan er net zo in. De CGK-kerken zijn uit elkaar gegroeid. Door beide flanken van ons kerkverband wordt pijn gevoeld. Aan de ene kant is er de vraag om plaatselijke ruimte en aan de andere kant de oproep je te houden aan de besluiten genomen door de CGK-synode. Het deputaatschap noemt als oplossingen: A. onverkort vasthouden aan CGK-besluiten; B. verdraagzaamheid bij verschillende standpunten; en C. aanvaarding van gemeenten door de classis. Er is veel naar voren gebracht. Meerdere malen werd gelukkig ingebracht dat kiezen uit deze drie oplossingen eigenlijk geen keuze mag zijn en werd opgeroepen door te zoeken naar een begaanbare gezamenlijke weg. De commissie eenheid gaat nu met de inbreng aan de slag en zal de synode later een voorstel voorleggen.

Varenden

We besteden als kerken ook aandacht aan varenden. Dit werk is de laatste decennia sterk veranderd. Niet meer het werk onder binnenschippers staat centraal maar evangelisatie onder de bemanning van zeeschepen. De synode heeft een aantal jaren geleden besloten in 2022 te gaan stoppen met dit deputaatschap.  Niet dat de synode het belang ervan niet ziet maar omdat het beter ondergebracht kan worden bij het deputaatschap evangelisatie.

Vervolgens hebben we een aantal procedurevoorstellen besproken. Het betreft het doordenken van de ambtsleer (wat is het ambt? en de positie van de predikant en evangelist) en 'vrouw en ambt'. Beide zijn onderwerpen die veel deputaatschappen raken. Zo worden alle aspecten die hiermee samenhangen gelijktijdig bestudeerd en komen later weer op tafel.

W. Hijmissen, Lelystad


Commentaar

 • Het ‘nieuwe normaal’ 2020-05-15 17:48:17

  We zitten middenin de ‘intelligente lockdown’ wegens de dreiging van besmetting met het...

 • Rust (3) 2020-05-08 17:07:34

  Dit is de derde keer dat ik een Commentaar over rust schrijf. Maar aangezien de vorige al een jaar of...

 • Het virus-effect 2020-05-01 09:46:48

    Sinds ‘Corona’ is er veel veranderd. We blijven thuis, werken thuis of we werken juist heel hard...

 • Veranderen 2020-04-24 16:54:41

  Het leven is anders geworden. Dat vraagt ook om andere gewoontes. Wát moeten we nú doen? Er is...