Op 5 oktober kwam de classis Groningen voor de najaarsvergadering bijeen in de Maranathakerk.

Namens de roepende kerk van Kornhorn werd de vergadering geopend met gebed waarna we zongen Lied 291 uit het Liedboek: Nooit kan ‘t geloof teveel verwachten. Hierna lazen we over geloofsgetuigen, Hebreeën 11, 1-6: Het geloof is de zekerheid van datgene wat we hopen en verlangen. Hoop houden is belangrijk. Jezus geeft ons hoop, Hij is onze hoop.

 

Er is dankbaarheid dat kandidaat A. Veuger het beroep naar Ulrum mocht aannemen. Kornhorn is in de afgelopen periode vacant geworden.

De preses leest het ondertekeningsformulier voor dienaren des Woords. Ds. J.R. Bulten van Nieuwe Pekela ondertekent het formulier en stemt in met de inhoud.

De Classicale Diaconale Commissie blijkt na jaren niet meer in een behoefte te voorzien. Besloten wordt na besteding van de nog aanwezige gelden de commissie op te heffen. Bij problemen kan een kerkenraad het moderamen benaderen en vragen om het betreffende punt te agenderen. Ook acht de vergadering het van belang dat gemeenten waar mogelijk elkaar steunen.

 

Kleine kerken

Met drie vacante gemeenten waren gesprekken gaande om mee te draaien in het project ‘Kleine kerken’. Door de coronabeperkingen is dit niet op gang gekomen. Vanuit de classis zijn een aantal broeders ter ondersteuning bij de gemeenten betrokken om te onderzoeken wat mogelijk is. Doelstelling is dat er preekplaatsen blijven daar waar kleine gemeenten zijn. Er zijn ondersteunende gesprekken gaande om een predikant te zoeken. Voor een predikant betekent het te werken in een gebied waar in de betreffende gemeenten verschillende zaken spelen en er veel afstanden afgelegd moeten worden. Verder wordt onderzocht hoe het gebied missionair benaderd kan worden.

De groep, gemeenten en verdere betrokkenen, zal de classis dienen met een concreet plan.

Ook zal erover nagedacht worden in hoeverre de classis kleine gemeenten kan ondersteunen.

 

Regiocommissie

De voorstellen van de regiecommissie, die onderzocht hoe het classiswerk doorgang kan vinden en voorkomen wordt dat het geringe aantal classispredikanten een te hoge werkdruk krijgt door extra classiswerk, zijn besproken. Naar aanleiding hiervan zijn onder andere de volgende besluiten genomen:

- Een predikant zal fungeren als scriba voor de ambtelijke borging en een uitvoerend scriba neemt de administratieve taken op zich en kan notuleren. Verder wordt, om de lasten te delen, in de classisgemeenten uitgekeken naar nog een notulist.

- Wanneer een kerkenraad een verzoek om hulp neerlegt bij de classis dan kan gekeken worden of het wenselijk is om een ad hoc commissie voor bijstand te vormen. Voor de bemensing kan gedacht worden aan wijze broeders van binnen of buiten de classis en aan emeritus predikanten.

- Nieuwe predikanten worden direct ingezet om kerkvisitatie af te leggen.

- Er gaat een instructie naar de Particuliere Synode met de vraag om ook koppels van ervaren ouderlingen in te mogen zetten voor kerkvisitatie.

 

Voortgezette vergadering

Op 18 november vond de voortgezette najaarsvergadering plaats.

De preses opende de vergadering met gebed.

Afvaardiging naar de Particuliere Synode van het Noorden: aangezien de voorjaarsvergadering niet doorging en er weinig tijd was zijn de broeders die in het voorjaar als afgevaardigden benoemd zijn tijdens de voorjaarsvergadering opnieuw benaderd en door de vergadering afgevaardigd naar de Particuliere Synode in november.

Deputaten naar art. 49 KO zijn aanwezig in verband met het peremptoir examen van kandidaat

A. Veuger die het beroep naar Ulrum aangenomen heeft. De afvaardiging van deputaten bestaat slechts uit de predikanten H. Jonkman en K. Jonkman, ds. J. Oosterbroek moest verstek laten gaan wegens ziekte.

Kandidaat Veuger hield zijn examenpreek over Hebreën 13, 7 en 17. Thema van de preek: ‘Voorganger van de gemeente zijn’.

Hierbij werd aandacht gegeven aan twee punten:

- Denk aan uw voorgangers – wat zij geloofden (vers 7)

- Gehoorzaam uw voorgangers – wat zij doen (vers 17)

Tijdens het examen liet broeder Veuger middels presentaties zijn uitwerking van de examenstof zien waarna de examinatoren, de afgevaardigden en deputaten in de gelegenheid gesteld werden om vragen te stellen. Nadat deputaten naar art. 49 KO een positief advies uitbrachten is unaniem besloten kandidaat Veuger toe te laten tot het ambt van dienaar des Woords in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ulrum heeft na twintig jaar vacant te zijn geweest weer een predikant.

 

Er kan teruggezien worden op een gezegende vergadering.

De assessor, ds. W.C. van Slooten, bedankte allen die een bijdrage geleverd hebben aan deze avond en sloot de vergadering met dankgebed.

 

Gea Draijer, Nieuwe Pekela, notulist

 


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...