Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2010, onder redactie van de dominees G.P.M.v.d.Linden, D. Quant, R.W.J. Soeters en H.J.Th. Velema, uitgave van Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, prijs ? 10,50. Ook voor ? 10,50 verkrijgbaar op cd-rom, combinatieprijs ? 12,90.

Het nieuwe Jaarboek van de CGK is weer uit. Het kost slechts een paar dubbeltjes meer dan vorig jaar, hoewel de redactie is uitgebreid met ds. Quant.
Wie deze nieuwe uitgave aanschaft, kan zijn vorige exemplaar geven aan een be-langhebbende die er geen geld voor (over) heeft een nieuw jaarboek te kopen. Die kan zich dan ook weer een jaar redden, al zal hij meer dan eens mis grijpen. Want er is veel in beweging. Ik neem alleen maar mijn eigen gegevens: emeritus, verhuisd naar Amersfoort, een ander (email)adres, telefoonnummer en bankrekeningnum-mer. In 2009 is aan nog zeven andere predikanten emeritaat verleend. Er zijn daar-door 60 emerituspredikanten. Er zijn slechts 143 dienstdoende predikanten, 134 in een gemeente, 19 in andere taken. Bovendien komen er in verhoudingen weinig nieuwe predikanten bij. Dat geeft zorg.

Het geeft ook zorg dat het ledental terugloopt. Volgens het jaaroverzicht is in 2009 het totaal aantal leden iets gedaald. Het gaat echter wel om 289 leden. Dat is op een totaal van 74374 meer dan iets. Vele CGK hebben minder dan 289 leden. Er is dus een hele ?gemeente? verdwenen. Er zijn in 2009 ook twee gemeente verdwenen: Rotterdam-West en Lutjegast.
Het verdwijnen van gemeenten en leden moet ons een zorg zijn. Vooral van de 62 leden van wie niet bekend is waarheen ze zijn vertrokken.
Uit het Jaarverslag blijkt dat die zorg er is. Er zijn allerlei missionaire activiteiten waarmee geprobeerd wordt het evangelie in de Nederlandse samenleving uit te dra-gen. Dat gebeurt enthousiast en vol vertrouwen op God dat Hij dat werk wil zege-nen.  Dat Hij, ondanks zorgen en negatieve ontwikkelingen, de CGK zegent, blijkt ook wat het Jaarverslag en het Jaarboek verder hebben te bieden.
Ook dit jaar beveel ik de aanschaf weer van harte bij u aan.

Broeksterwoude                                                                               
D. Visser


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...