Eind oktober werd de tweede voltallige vergadering van de Generale Synode gehouden. Opnieuw mochten we met regelmaat de kerkzaal van de Oenenburgkerk te Nunspeet van binnen bewonderen en de afgevaardigden mochten hun vertrouwde plek achter de vergadertafels opzoeken.

Het mag dan herfstvakantie zijn, er zal vergaderd worden. De vraag bekruipt me of het niet mogelijk is om plenaire vergaderingen niet in herfstvakanties te plannen. Het antwoord laat ik over aan broeders en zusters die vele malen wijzer zijn dan ik. We schrijven dinsdag 26 oktober 2010. De tweede vergaderweek gaat van start.

Zending
Rapporten zijn er geschreven over deze belangrijke taak en roeping van onze kerken. Gelukkig blijkt er ook een powerpointpresentatie te zijn. Deze wordt wervend en vol verve gegeven door zendingsconsulent ds. Arjen Hilbers. Zo raken we door middel van papier en beeld betrokken bij dit mooie en belangrijke werk in Indonesië, Venda, KwaNdebele, Botswana en Mozambique. De synode besloot op voorstel van deputaten zending drie nieuwe zendingsgebieden aan te wijzen. In Burundi zal in de komende jaren toerusting worden gegeven aan de predikanten. In Isaan (Thailand) zal in samenwerking met andere organisaties zendingswerk opgestart worden. Sinds 2000 zijn we als kerken betrokken bij de zending in Tajmyr (Siberië). Wij steunden daar Stichting Friedensstimme. Nu mogen we op deze koude plek op aarde het uitdragen van het ‘warme’ evangelie nog meer handen en voeten geven. Door de vergadering werd aan deputaten de opdracht meegegeven zich ook te oriënteren op zendingsgebieden in, jawel(!), Europa…

Buitenlandse kerken
Gereformeerd-zijn beperkt zich niet tot Nederland. Al jaren worden er broederlijke en zusterlijke contacten onderhouden met gereformeerde kerken in het buitenland. Vertegenwoordigers van diverse kerken spraken de synode toe. De vertegenwoordiger uit Frankrijk leek trouwens wel erg veel op een Nederlander. En dat bleek ook zo: ds. D. Brienen deed ons in vloeiend Nederlands verslag van de situatie in Frankrijk. Verder van huis waren de vertegenwoordigers uit Canada, Zuid-Afrika, Indonesië, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Daarnaast waren er toespraken door Ierse, Schotse en Roemeense vertegenwoordigers. Mooie momenten waren het toen de vertegenwoordigers uit het buitenland door de vergadering werden toegezongen en professor Peels onze broeders in gebed mocht opdragen aan de Here.

Het net aan de andere kant uitwerpen
Niet onbelangrijk was het besluit over de wijze waarop kerkelijke samenwerking tot stand komt. Deze regeling (artikel 8 van de kerkorde) werd aangepast. Kort gezegd komt het hier op neer: predikanten uit de GKv en Hersteld Hervormde kerk mogen voorgaan in alle CGK-kerken. Deze kerkverbanden richten zich naar Woord en belijdenis. De synode heeft dat reeds eerder geconstateerd met betrekking tot de GKv en nu – tijdens deze synode - ook voor wat betreft de HHK. Als er dus in een bepaalde plaats geen sprake is van samenwerking – dat kan ook zo zijn omdat er van GKv of HHK geen gemeenten zijn in die plaats -  vormt dat voor die plaatselijke gemeente geen beletsel om predikanten uit die verbanden uit te nodigen om voor te gaan. Dit besluit werd niet zonder slag of stoot genomen en maakte emoties los. Staat de toekomst van het CG-kerkverband op het spel zo vroeg een aantal afgevaardigden zich af. De toekomst zal het ons leren.

Herziene Statenvertaling (HSV)
Stond in 2007 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV2004) in de belangstelling van de synode en rolde er toen – na langdurig vergaderen - een besluit uit waarin deze vertaling de kerken met klem werd ontraden, dit keer kon de synode sneller tot een besluit komen. De Herziene Statenvertaling werd na een rap maar niet minder weloverwogen besluit vrijgegeven voor gebruik in onze kerken.
 
Gebed
Het was een mooi voorstel van het moderamen: laten we een uur samen bidden en zingen. Het stond niet op de agenda. Natuurlijk, elke vergadering wordt geopend en gesloten met Bijbel lezen en gebed. Maar het was goed om op deze manier ons afhankelijk te weten van God en ons op Hem te richten. Uit elke particuliere synode sprak één van de broeders een gebed uit. Deze gebeden werden afgewisseld met zang. Momenten waar met dankbaarheid op teruggekeken mag worden. Onze eenheid ligt in de Here. Die eenheid mogen we tijdens deze vergadering telkens ervaren. Dat is winst, geestelijke winst!

Groningen     
N. Vennik
 

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....