De classis Hoogeveen vergaderde dit najaar tweemaal. De extra vergadering was niet nodig vanwege zorgen die er waren, maar vanwege het feit dat een jonge broeder toegelaten wilde worden tot het ambt van dienaar des Woords. Kand. J.W. Moolhuizen had het beroep naar de gemeente van Dedemsvaart aangenomen. Daarom werd hij op 12 oktober peremptoir geëxamineerd.

Zo’n examen is niet bedoeld om het werk van de Theologische Universiteit nog eens over te doen, maar het gaat om iets anders. Bij het examen aan de Universiteit gaat het om de vraag of iemand theologisch voldoende gevormd is. Bij het examen voor de classis gaat het vooral om de vraag of iemand bekwaam en geschikt is om de kerken als predikant te dienen (het karakter van het classicaal examen is dan ook vooral praktisch en geestelijk). Dat moet beoordeeld worden door de kerken zelf, die in de classis bijeenkomen. Pas als iemand via het classicaal examen is toegelaten tot de dienst des Woords, kan hij predikant worden in onze kerken.

Bij de opening van deze vergadering wees ds. G. Huisman vanuit Mat. 23:1-12 op de aard van het werk in Gods Koninkrijk. De Heere roept geen leiders, maar dienaren. In die gestalte is Christus Zelf gekomen.
Nadat alle benodigde stukken zijn onderzocht en in orde bevonden houdt kand. Moolhuizen een preekvoorstel over Jes. 55:1-3. Vervolgens wordt hij geëxamineerd over het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de geloofsleer, de preekkunde en het kerkrecht. Daarna vindt (achter gesloten deuren) een persoonlijk gesprek plaats met br. Moolhuizen over zijn persoonlijke verhouding tot de Heere en over de roeping tot het ambt.
Na overleg in de classis en na advies van de deputaten van de Particuliere Synode wordt de uitslag meegedeeld, namelijk dat kand. Moolhuizen is toegelaten tot de dienst van Woord en sacramenten. Kand. Moolhuizen ontvangt de lastbrief en ondertekent het ondertekeningsformulier. Niets staat nu zijn bevestiging als predikant van Dedemsvaart meer in de weg. Dat is voor br. Moolhuizen en zijn vrouw, en voor de gemeente van Dedemsvaart een zaak van vreugde. Daarin mogen we ook opmerken dat de Heere doorgaat met Zijn werk. Hij zendt nog verkondigers van de zeer blijde boodschap om mensen te roepen tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde (D.L. I,3).

Najaarsvergadering
Op 27 oktober vond de gebruikelijke najaarsvergadering plaats. Bij de verslagen naar art. 41 KO komen verschillende vreugden en zorgen aan de orde. In één gemeente is sprake van een situatie van overdoop. De kerkenraad beschouwt deze niet als wettig; tegelijk heeft echter een deel van de kerkenraad aangegeven dat zij moeite heeft met de zinsnede uit de kerkorde dat overdoop ‘geheel in strijd is met Gods Woord’. De classis heeft daar zorg over, omdat deze opvatting in strijd is met onze belijdenis. Onze belijdenis maakt duidelijk dat de kinderdoop volstrekt bijbels is. Bovendien is er onderscheid tussen het voorstaan van volwassendoop en overdoop. Hierover moet met de kerkenraad gesproken worden. Daarom zal er vóór de volgende vergadering een kerkvisitatie gehouden worden in deze gemeente om met de kerkenraad over deze dingen te kunnen doorspreken.
In een andere gemeente is zorg over de vraag hoe het in de toekomst verder moet. De kerkenraad wil daarover met de gemeente spreken.

Ds. J. van ‘t Spijker
De gemeente van Hoogeveen heeft een verzoek in gediend om ds. J. van ’t Spijker predikant te laten worden naar art. 6 van de kerkorde, dat wil zeggen in bijzondere dienst, omdat hij aan de Theologische Universiteit is aangesteld als docent missiologie. Doordat het moment van deze benoeming tussen twee classisvergaderingen viel en het ook nog zomervakantie was, kon de classis daarover nu pas besluiten, hoewel ds. Van ’t Spijker feitelijk al in Apeldoorn werkzaam is. De gemeente Hoogeveen heeft de kerken daarvan wel correct in kennis gesteld. De classis keurt het verzoek van Hoogeveen goed en wenst ds. Van ’t Spijker Gods zegen toe op zijn werk aan onze universiteit.

Drs. S. Bosselaar
De kerkenraad van Assen heeft een verzoek ingediend om drs. S. Bosselaar toestemming te verlenen een stichtelijk woord te spreken in alle gemeenten van de classis (hij had deze toestemming reeds voor de gemeente van Assen). De vorige vergadering heeft reeds toestemming gegeven voor een onderzoek van deze broeder, als een dergelijk verzoek zou komen. Dit onderzoek vindt nu plaats. Br. Bosselaar houdt een preekvoorstel over Ps. 130 en wordt onderzocht op het gebied van Oude en Nieuwe Testament, geloofsleer en preekkunde. Na overleg en stemming verleent de classis br. Bosselaar toestemming om een stichtelijk woord te spreken in de classis Hoogeveen.

Na enkele regelingen en benoemingen kan de vergadering worden gesloten. We hopen en bidden dat ook dit werk in het bredere kerkelijk leven tot zegen mag zijn.

Nieuw-Balinge,                            
A. Versluis,
scriba


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...