Namens de roepende kerk (Zuidlaren), opent broeder Huizinga de vergadering. Hij leest met ons enkele verzen uit Handelingen 1, 2 en 23. Hierna gaat hij kort op dit bijbelgedeelte in. Het gaat in deze gedeelten om het ontstaan van gemeentes. Ze zijn jong en waren aan het begin van het proces om een gemeenschap te vormen. De basis daarvoor is het gebed; het eensgezind aanroepen van God. God geeft op onze vraag Zijn Geest, zodat we met vrijmoedigheid over Hem kunnen spreken.

Hierna gaan we in groepjes uiteen en bidden met en voor elkaar. Vervolgens heet broeder Huizinga ons allen welkom.

Nadat de daartoe benodigde formaliteiten zijn volbracht, stelt de vergadering vast dat ze wettig bijeen is.

Zodra het moderamen heeft plaatsgenomen (ds. Vennik – preses, ds. Bergsma – assessor en waarnemend scriba) bedankt de preses broeder Huizinga en heet ook iedereen welkom.

Hij gaat kort in op de afwezigheid van ds. Kortleven, die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Datzelfde geldt ook voor ds. De Lange.

Vervolgens heet de preses ds. Roosendaal van harte welkom, daar dit zijn eerste classisvergadering als predikant van Nieuwe Pekela is.

Dan stelt ds. Vennik aan de orde, dat het moderamen dezelfde samenstelling heeft, als tijdens de vergadering in Nieuwe Pekela met het examen van ds. Roosendaal. Feitelijk had dit een ander moderamen moeten zijn. Uit praktisch oogpunt heeft men besloten het moderamen niet te wijzigen.

De vergadering gaat akkoord met het aanblijven van dit moderamen.

De agenda wordt vastgesteld en de notulen worden behandeld.

Zoals gebruikelijk vinden er verkiezingen plaats voor broeders die worden afgevaardigd naar de Particuliere Synode van het Noorden op D.V. donderdag 19 april 2012. Deze stemming verloopt voorspoedig en er worden diverse broeders afgevaardigd.

Er is een brief binnengekomen van de kerkenraad van Kantens, met het verzoek om ds. De Lange te ontheffen van zijn werkzaamheden binnen de classis. Dit naar aanleiding van de ziekte van ds. De Lange. De vergadering besluit om aan het verzoek te voldoen. Ds. De Lange blijft als consulent van zijn gemeentes aan, voor zover en zolang zijn gezondheid dit toelaat.

Er is een email gekomen van de classis Apeldoorn, inzake het GS-besluit aangaande de kerkvisitatie. Er wordt gevraagd naar de ervaring van de classis Groningen. Daar er met de ‘nieuwe’ manier van visitatie nog geen ervaring is opgedaan, zal dit aan de classis Apeldoorn worden meegedeeld. De (waarnemend) scriba zendt daartoe een mail aan ds. Wagenaar.

Een schrijven dat door de classis is ontvangen wordt behandeld. Daar dit echter in comité gebeurde, kan daarvan in dit verslag geen mededelingen over de inhoudelijke bespreking worden gedaan.

Tijdens deze classisvergadering staan de verslagen naar art. 41 van de kerkorde op de agenda. Alle gemeentes hebben een schriftelijk verslag aangeleverd. Deze worden stuk voor stuk met elkaar besproken. Zo delen we vreugde en verdriet met elkaar en wensen we elkaar telkens van harte Gods zegen toe, in al het werk dat plaatselijk gebeurt.

De financiële stukken over het jaar 2011 zijn door de kerkenraad van Midwolda gecontroleerd en in orde bevonden. De kerkenraad van Midwolda stelt voor om aan de Quaestor decharge te verlenen. De vergadering neemt dit voorstel aan en verleent de decharge. De omslag voor de classis voor 2012 wordt vastgesteld. De facturen voor de CDC-omslag en de classis-omslag worden per mail verzonden. De Quaestor roept iedereen op, de juiste emailadressen door te geven.

De CDC heeft een nieuwe penningmeester. De Quaestor heeft de afgetreden penningmeester, mevrouw Van Smeden, namens de classis bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren.

Er wordt opgemerkt dat de functie van 2e Quaestor vacant is. Dit is al zo sinds het aantreden van de huidige Quaestor en is derhalve niet direct urgent. Als er echter iemand is die inzicht heeft in de boeken, dan is de continuïteit in deze functie wel beter gewaarborgd….

Ds. Sijtsma is ter vergadering en heeft een aantal zaken die hij met ons wil delen.

Het classiscorrespondentschap voor de zending is opgeheven door de Generale Synode. Het betreffende agendapunt op de classis kan daarom vervallen. De reden voor het opheffen van het correspondentschap, ligt in het verbeterde contact vanuit zendingsdeputaten en de plaatselijke gemeentes.

Ds. Vennik bedankt ds. Sijtsma voor de vele jaren dat hij deze functie heeft vervuld en wenst hem Gods Zegen toe.

Tegen het einde van de vergadering staan de regelingen voor de komende tijd op de agenda. Wie doet wat, wanneer en waar. Blijkbaar is de lijst duidelijk en voor iedereen in orde, want ze wordt zonder noemenswaardige aanpassingen vastgesteld.

De preses vraagt of er nog iemand is die van de rondvraag naar art. 43 gebruik wil maken. Dat is niet het geval. Vervolgens bedankt ds. Bergsma de preses voor het leiden van de vergadering. Ds. Vennik gaat ons voor in dankgebed. Na het gebed dankt hij nogmaals iedereen voor de inbreng in de vergadering en sluit de vergadering.

Midwolda

John van Dokkum, notulist

 


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...