Donderdag 7 juni was een belangrijke dag in de classis Leeuwarden en met name voor de gemeente van Drogeham. Op die dag werd drs. W. A. Capellen toegelaten tot de dienst van het Woord en de sacramenten in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij werd toegelaten nadat hij het beslissende examen op de weg daarnaartoe had afgelegd. Dit examen vond 's avonds plaats in Maranatha, het eigen kerkgebouw van de gemeente van Drogeham. Veel gemeenteleden en ook familieleden van de kandidaat waren naar de kerk gekomen om getuige te zijn van dit peremptoir examen. Het kerkverband was vertegenwoordigd in een drietal deputaten artikel 49, namelijk ds. G. van de Groep, ds. G. Huisman en ds. J. J. Lof.

De voorzitter van de vergadering, ds. J. D. van 't Zand, las aan het begin van de avond uit het eerste hoofdstuk van de tweede brief aan Timoteüs. In dat gedeelte bemoedigt Paulus zijn jonge medewerker in de dienst van het evangelie.

Gebruikelijk is dat een peremptoir examen begint met een preek over een opgegeven tekst. De tekst voor de preek van deze avond was Marcus 5, 23 en 28. Bovendien zou het een voorbereidingspreek moeten zijn voor het heilig avondmaal. De preek van drs. W. A. Capellen over de opgegeven tekst had een sterk uitnodigend karakter. Ruim werd de gemeente uitgenodigd te komen tot Christus.

Daarna volgden de overige onderdelen van het examen. De classis wilde eerst een indruk krijgen van het inzicht van de kandidaat in de Heilige Schrift en zijn bekwaamheid de Schrift uit te leggen. Daartoe werd met hem gesproken over twee gedeelten uit het Oude Testament en twee gedeelten uit het Nieuwe Testament, eerst over Genesis 33, 1-16 en Psalm 118, en daarna Johannes 6, 1-15 en Romeinen 1, 1-17. Eveneens hoort bij een peremptoir examen een onderzoek naar de kennis van en inzicht in de leer van de kerken in aansluiting aan de belijdenisgeschriften. Centraal stonden in dit deel van het examen de artikelen over de Heilige Schrift in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en ook wat in de drie formulieren van enigheid wordt beleden over Christus. In het gesprek over de prediking kwam onder andere de bundel Priesterlijke prediking van de hand van wijlen professor W. Kremer aan de orde. Deze bundel is nog steeds van bijzondere waarde. Ten slotte werd tijdens het openbare deel van het examen gesproken over beginselen van kerkregering en de inhoud van de kerkorde. Een teer punt van een peremptoir examen is het gesprek over de persoonlijke verhouding tot de Here. Daarbij wordt onder meer gesproken over de motivatie dienaar van het Woord te worden in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dat onderdeel van het examen vindt altijd achter gesloten deuren plaats.

Aan het einde van de avond kon worden meegedeeld dat drs. W. A. Capellen met algemene stemmen was toegelaten tot de bediening van het Woord en de sacramenten. Namens de vergadering overhandigde de assessor, ds. C. A. den Hertog, de lastbrief. In deze brief verklaart de classis dat de geëxamineerde last en macht heeft ontvangen om het Woord van God en de heilige sacramenten te bedienen in de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en alles te doen wat een getrouw dienaar van Christus moet doen. De classis spreekt daarin ook het gebed uit dat de Here hem die de lastbrief heeft ontvangen, zal vervullen met zijn Geest, hem zal sterken door zijn kracht en regeren zodat zijn dienst vruchtbaar zal zijn in het Koninkrijk van Christus.

Daarna las de assessor het verbindingsformulier voor predikanten voor, dat vervolgens werd ondertekend door drs. W. A. Capellen. In zijn toespraak feliciteerde de assessor de beroepen kandidaat en de zijnen, en sprak hij over de hoge waarde van het ambt. Hij zette de last en volmacht van een predikant af tegen de beeldcultuur waarin we leven. Het beeld krijgt veel aandacht. Ook komt er veel informatie op ons af. Maar God werkt door zijn Woord. Dat Woord heeft een meerwaarde ten opzichte van de beelden en de informatie van onze cultuur. God wil mensen gebruiken om dat Woord door te geven. Dat is een hoge roeping en een grote verantwoordelijkheid. De spanning die daarin aanwezig is, komt tot uiting in wat Paulus schrijft in een van zijn brieven: wij zijn dus gezanten van Christus alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen (2 Kor. 5, 20).

Namens deputaten artikel 49 sprak ds. G. van de Groep drs. Capellen toe. In zijn felicitatie betrok hij diens vrouw en familie, en ook de raad en gemeente van Drogeham. Hij sprak de hoop uit dat gemeente en predikant in de toekomst mogen groeien in de kennis en de genade van de Here Jezus Christus.

 

Feanwâlden
D. J. Steensma


Commentaar

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...