Op 5 maart vergaderde de classis Zwolle op Urk. Bij de opening worden altijd noemenswaardige zaken die in de afgelopen tijd in de classis gebeurd zijn genoemd.

Ditmaal werd o.a. genoemd dat ds. Jansen een beroep aannam naar de gemeente van Kornhorn en zodoende de classis heeft verlaten. Het aantal vacante gemeenten in de classis stijgt daarmee; een zaak van gebed voor de gemeenten zelf en voor de classis. Ook werd genoemd het overlijden van een broeder ouderling die de vorige classisvergadering nog bijwoonde. Het tekent de vergankelijkheid van ons mensen. Tegelijk gaat de zaak van de Koning van de kerk door – en dat stemt tot dankbaarheid.

Tijdens de vergadering kreeg de bespreking van de verslagen uit de gemeenten de aandacht. Vreugdevolle momenten, maar ook zorgen in en aangaande de classisgemeenten werden met elkaar gedeeld. Zo is er doorgesproken over de kerkelijke afdrachten die voor gemeenten met relatief veel doopleden onevenredig hoog uitvallen. Enkele gemeenten in de classis hebben daarmee te maken. De situatie wordt in sommige gemeenten als nijpend ervaren. De classis heeft de betreffende gemeenten gemaand om de kerkelijke wegen te blijven bewandelen en zich niet te onttrekken van kerkelijke verplichtingen. Er wordt gezocht naar een oplossing.

De Generale Synode heeft de classes gevraagd na te denken over het inrichten van de kerkvisitaties en het aanwijzen van kerkvisitatoren. De classis besloot om hier concreet handen en voeten aan te geven door een commissie in te stellen die zich over de adviezen en de gevolgen gaat buigen.

Een gedeelte van de vergadering vond plaats achter gesloten deuren.

Bij de sluiting mocht dankbaar teruggekeken worden op een goede vergadering die in broederlijke sfeer onder de zegen van de Heere mocht verlopen. De preses droeg de gemeenten en predikanten in gebed aan de Heere op.

 

 

P.W.J. van der Toorn, Heerde


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...