Op 3 maart vergaderde de classis Groningen in de Maranathakerk te Groningen. Namens de roepende kerk, Veendam/Wildervank, opende ds. A.M. Postma de vergadering. Gelezen is Psalm 34, 9 en Efeziërs 3, 14.18-19. Wij buigen voor God en mogen in Christus door Hem gered zijn om met alle heiligen te proeven van Christus’ liefde. De vergadering is in groepjes uit elkaar gegaan om met elkaar te delen hoe eenieder proeft en geniet van Christus’ liefde. Na de gespreksronde opende ds. Postma de vergadering met gebed.

Het moderamen bestond uit ds. S.P. Roosendaal preses, ds. R. Jansen scriba en ds. R.G. den Hertog assessor. Tijdens de bespreking van de verslagen naar art. 41 K.O. bevragen en informeren de broeders elkaar met betrekking tot de stand van zaken in de verschillende gemeentes. Zowel zorgen als vreugdevolle zaken worden uitgewisseld. De preses wenste allen van harte Gods rijke zegen toe bij het werk. Na stemming konden broeders afgevaardigd worden naar de particuliere synode van het Noorden op D.V. 19 april te Zwolle.

Groningen vaardigt dit jaar de assessor af. Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei a.s. besloot de classis enkele vragen te stellen aan de redactie van het Kerkblad voor het Noorden, namelijk wat de invoering van de AVG voor het format van het kerkblad betekent, en of de redactie de classis op de hoogte wil stellen van de te nemen maatregelen.

Er is gesproken over de mogelijkheid om classicaal de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen te regelen. De gemeenten waar vertrouwenspersonen functioneren, vragen aan deze personen of ze bereid zijn zich ook classicaal in te zetten. Verder wordt door de afgevaardigden in hun eigen gemeente omgezien naar mensen die geschikt zouden kunnen zijn voor de taak van vertrouwenspersoon.

De vergadering heeft zich, in aanwezigheid van deputaten art. 49 K.O., gebogen over de door de CGK Stadskanaal ingediende stukken in verband met het verzoek tot samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ter plaatse. In de komende periode zal Stadskanaal de stukken definitief maken. De classis wint advies in bij deputaten kerkorde en kerkrecht. D.V. 12 juni zal er een voortgezette classisvergadering plaatsvinden. Stadskanaal zal dan de definitieve stukken presenteren zodat de classis zich kan uitspreken over het verzoek tot samenwerking.

In verband met het vertrek van ds. S.P. Roosendaal van Nieuwe Pekela naar Lelystad is ingestemd met zijn eervol ontslag. Ds. Roosendaal werd namens de vergadering bedankt voor hetgeen hij mocht betekenen voor de classis Groningen. De classis wenst hem van harte Gods zegen toe in Lelystad. Tot slot werd teruggekeken op het goede verloop van de vergadering. In het gebed hebben we onze Hemelse Vader gedankt voor Zijn zegeningen. 

Gea Draijer, Nieuwe Pekela


Commentaar

 • 40 dagen gedoe 2019-03-15 14:47:05

  Is de lijdenstijd binnenkort hetzelfde lot beschoren als het kerstfeest? Bijna iedereen doet mee,...

 • Prikplicht 2019-03-08 15:45:10

  Een paar weken geleden debatteerde de Tweede Kamer over de cijfers van het Rijksinstituut voor...

 • Genade 2019-03-01 16:06:32

  De Noord-Ierse acteur Liam Neeson vertelt tijdens een interview over zijn eigen leven. Veertig...

 • Fudge factor 2019-02-22 15:51:25

  Sommigen weten meteen wat het eerste woord betekent: zachte karamel, een lekkernij gemaakt van...