Op dinsdagmiddag 2 oktober vergaderde de classis Groningen in de Maranathakerk te Groningen. Namens de roepende kerk van Winschoten opende ds. G. Huisman de vergadering. Ds. A.J. van Zuijlekom, predikant van de CGKV Stadskanaal, wordt in het bijzonder welkom geheten. Hij is voor het eerst aanwezig op de vergadering. Ds. Huisman leest Zacharia 3, 1-5, waarna een korte overdenking volgt. In Zacharia’s visioen wordt de Hogepriester Jozua door satan bij de Heere aangeklaagd als ongeschikt. Satan heeft een punt want Jozua staat in vuile kleren. Maar God blijft daar niet bij, en geeft opdracht om Jozua’s vuile kleding te verwisselen voor feestkleding. De Heere wil onze zonde juist aanpakken en niet blijven steken in negativisme erover. Het grote geheim hierin is de grote Hogepriester Jezus, Die de plunje van zondaren aantrok, om met Hem te wisselen en ons weer geschikt te maken tot Zijn dienst. Vervolgens wordt Lied 259: 1 uit het Liedboek voor de Kerken gezongen.

Het moderamen bestaat uit ds. R.G. den Hertog preses, ds. R. Jansen scriba en ds. W.C. van Slooten assessor.

Aan het begin van deze vergadering wordt een tijd gesproken over het aanvaarden van de lastbrieven. Wat normaal gesproken een hamerstuk is, is nu punt van bespreking. De conclusie is dat heel bewust alle lastbrieven zijn geaccepteerd en allen weer beseffen wat dat betekent. 

Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt aan de gemeenten, die daartoe nog niet overgingen, geadviseerd om een privacy statement op te nemen op de website van de kerk. Eén van de broeders heeft zich bereid verklaard om de sites van de classiskerken te bezoeken en tijdens de voorjaarsvergadering van 2019 verslag uit te brengen of we als classiskerken voldoen aan de normen van de AVG.

Het moderamen deed verslag van het overleg met de classicale diaconale commissie. De commissie heeft alle diaconieën bezocht en een driesporenbeleid uitgezet. Er is een avond georganiseerd voor de kleinere gemeenten en een avond voor de grotere gemeenten. D.V. 20 november staat een derde bijeenkomst gepland voor alle diaconieën. Het moderamen beveelt deze vergadering van harte aan en adviseert alle diaconieën om aanwezig te zijn.

Vertrouwenspersonen van een aantal classisgemeenten zijn bereid zich ook classicaal in te zetten. Gegevens van deze personen zullen opgenomen worden in de gemeentegidsen van de classiskerken zodat er, indien gewenst, een beroep op hen gedaan kan worden.

De classis zal appel aantekenen bij de particuliere synode van het Noorden tegen het volgende door de classis Leeuwarden genomen besluit: 'De classis aanvaardt in volle rechten de niet-christelijk-gereformeerde afgevaardigden uit samenwerkingsgemeenten, die het verbindingsformulier van de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben ondertekend. Zij zijn echter uitgesloten van het passieve kiesrecht.' De classis wil het besluit van de classis Leeuwarden breder neerleggen en kiest daarom voor appel. Het betreft een gemeenschappelijke zorg waarvoor een beslissing op landelijk niveau wenselijk is.

Naar aanleiding van het door de classis Leeuwarden genomen besluit heeft de gemeente van Veendam/Wildervank een instructie ingediend met het verzoek deze door te zenden aan de particuliere synode van het Noorden. Met de instructie wordt beoogd dat er inhoudelijk een besluit genomen wordt op landelijk niveau ten aanzien van de positie van niet-christelijk-gereformeerde afgevaardigden in de classisvergaderingen. Enige tijd wordt gewikt en gewogen ten aanzien van het al dan niet indienen van de instructie nu er appel aangetekend wordt. Niet indienen doet onrecht aan de pijn en ongemak die de CGKV kerkenraad ervaart. De instructie kan het appel onderstrepen en zal worden ingediend.

Na een gezamenlijke maaltijd wordt de vergadering ’s avonds voortgezet met een presentatie door de taakgroep homoseksualiteit en homoseksuele relaties.

De voltallige kerkenraden zijn voor de avondvergadering uitgenodigd. De presentatie zal aan alle kerkenraden toegestuurd worden zodat men er in de eigen gemeente gebruik van kan maken.

Tot slot werd teruggekeken op het goede verloop van de vergadering. In het gebed hebben we onze Hemelse Vader gedankt voor Zijn zegeningen.

 

Gea Draijer, Nieuwe Pekela

 

Mw. G.K.E. Draijer is notulist van de classis Groningen


Commentaar

 • Het ‘nieuwe normaal’ 2020-05-15 17:48:17

  We zitten middenin de ‘intelligente lockdown’ wegens de dreiging van besmetting met het...

 • Rust (3) 2020-05-08 17:07:34

  Dit is de derde keer dat ik een Commentaar over rust schrijf. Maar aangezien de vorige al een jaar of...

 • Het virus-effect 2020-05-01 09:46:48

    Sinds ‘Corona’ is er veel veranderd. We blijven thuis, werken thuis of we werken juist heel hard...

 • Veranderen 2020-04-24 16:54:41

  Het leven is anders geworden. Dat vraagt ook om andere gewoontes. Wát moeten we nú doen? Er is...