Op woensdag 9 oktober waren de afgevaardigden van de vijftien gemeenten van de classis Zwolle door de gemeente Doornspijk bijeengeroepen in de Ichthushof op Urk, voor de najaarsvergadering 2019. Deze werd geleid door ds. H. Korving. Als scriba fungeerde voor de laatste keer ds. A. Hakvoort. Zijn termijn van drie jaar zat er op. In zijn plaatst benoemde de classis ds. J. van Vulpen. Tevens besloot de classis op zoek te gaan naar een vaste notulist voor de vergaderingen, om het takenpakket van de scriba te verlichten. Ook de termijn van de eerste en tweede penningmeester zat er op. Br. Van der Veer (St. Jansklooster) en br. Beens (Genemuiden) waren beide bereid nogmaals voor een periode van drie jaren in deze functie benoemd te worden, waartoe de classis besloot. De vermelding in de notulen van de voorjaarsvergadering, dat br. Van der Veer zijn vijftigjarig huwelijksjubileum had herdacht, werd door ds. Hakvoort aangegrepen om hem namens de classis als attentie een Kamper Slof aan te bieden.

De meeste gemeenten hadden een schriftelijk verslag opgestuurd met informatie betreffende het gemeentelijke leven en het kerkenraadswerk in de periode sinds de voorjaarsclassis. Sommige gemeenten waren namens de classis door visitatoren bezocht, die daarvan verslag deden. Enkele vermeldenswaardige dingen hieruit: Verschillende gemeenten zijn vacant. Dronten maakt er melding van dat dat een negatieve invloed heeft op het bezoek aan de kerkdiensten. Hasselt meldt het besluit om samen met Zwolle te komen tot het beroepen van een predikant. In Hattem zijn in de zomervakantieperiode de diensten gezamenlijk gehouden met de plaatselijke GKv en NGK.  Kampen stelde in het kader van haar honderd vijfentwintigjarig bestaan een jubileummagazine samen. De scriba van de gemeente, br. Ram, overhandigt een exemplaar aan ds. Korving en vervolgens ontvangen alle afgevaardigden een exemplaar.  Lelystad participeert in de opstart van een inloophuis in het centrum van de stad en meldt het plan om samen met vier andere kerken een stadspastor aan te stellen. Het onderwijs in de gemeente heeft een impuls gekregen door de start van een vijftal leerkringen, ieder met een eigen thema. Urk-Maranatha gaat van de ene jubileumviering naar de andere. Kon eerder het veertigjarig ambtsjublileum van ds. Korving gevierd worden, nu bereidt de gemeente zich voor op de viering van het vijfentwintigjarig ambtsjublieum van ds. Polinder. Een aantal kerkenraden maakt melding van een bezinningsproces. Heerde heeft zich bezonnen op het liederenrepertoire dat tijdens de erediensten gezongen wordt. Urk-Maranatha bezint zich op het gebruik van de Herziene Statenvertaling in de erediensten. Zwolle heeft een bezinningstraject betreffende haar identiteit afgerond en bezint zich nu op de vraag of vrouwen als diaken aangesteld kunnen worden.

De classis is intensief in gesprek met Zwolle over haar opstelling tegenover de besluiten van de Generale Synodes van 2013 en 2016 inzake homoseksualiteit. Ook deze keer werd een deel van de vergadering aan dit gesprek gewijd. Het kon nog niet worden afgerond. Daarom werd de vergadering provisorisch gesloten voor een later vervolg van dit gesprek en de afhandeling van de overgebleven agendapunten.

 

ds. A. Hakvoort, scriba classis Zwolle


Commentaar

 • We are His hands … 2020-05-29 16:57:07

  Ik moet vaak denken aan al die kinderen die overal op aarde meegesleurd worden. In het land waar...

 • Het ‘nieuwe normaal’ 2020-05-15 17:48:17

  We zitten middenin de ‘intelligente lockdown’ wegens de dreiging van besmetting met het...

 • Rust (3) 2020-05-08 17:07:34

  Dit is de derde keer dat ik een Commentaar over rust schrijf. Maar aangezien de vorige al een jaar of...

 • Het virus-effect 2020-05-01 09:46:48

    Sinds ‘Corona’ is er veel veranderd. We blijven thuis, werken thuis of we werken juist heel hard...