De voorjaarsvergadering van de classis Leeuwarden werd op donderdag 3 maart gehouden in de Bethelkerk te Leeuwarden. Roepende kerk was Broeksterwoude-Petrus. Consulent dr. D.J. Steensma opende de bijeenkomst met gebed en meditatie. Hij stond n.a.v. Markus 9 stil bij de verheerlijking van Jezus op de berg.

Als moderamen trad aan ds. A.A.L. Aalderink (preses), ds. D. van der Zwaag (assessor) en ds. D.J. Steensma (scriba).

 

Bij het punt ‘benoemingen’ werd besloten om de reeds verkozen afvaardiging naar de PS van het Noorden te handhaven. Vanwege de beperkende coronamaatregelen is deze vergadering uitgesteld tot D.V. 7 april a.s. Wel zullen wellicht enkele broeders zich moeten laten vervangen door hun secundus omdat hun ambtstijd binnen de gemeente dan verstreken is of omdat ze het classicaal ressort voor 7 april gaan verlaten. Anderen zullen om die reden niet langer als secundus kunnen fungeren.

 

Naast de reguliere acta waren ook de acta ter tafel van de kortgeleden gehouden classis contracta. Die had te maken met het naderend vertrek van ds. A.A.L. Aalderink van Zwaagwesteinde naar de gemeente van Noordscheschut. Deze gemeente ressorteert onder de classis Hoogeveen. De assessor maakte van de gelegenheid gebruik om ds. Aalderink hartelijk dank te zeggen voor zijn arbeid binnen onze classis gedurende bijna acht jaar. Met name in het kader van de CDC (classicale diaconale commissie) heeft hij zijn gaven ingezet. Hem werd een gezegende tijd gewenst in zijn nieuwe gemeente en ook de broeders uit Zwaagwesteinde werden van harte Gods zegen toegewenst nu hun gemeente binnenkort vacant raakt.

 

Naar aanleiding van de acta bleek dat er binnen de genoemde CDC momenteel twee vacatures bestaan. Datzelfde geldt voor de CZC (classicale zendingscommissie). De afgevaardigden werden opgeroepen dit mee te nemen en te onderzoeken of er binnen hun gemeente wellicht broeders en zusters zijn die de vacante plaatsen kunnen vervullen.

 

Er was een brief van de kerk van Veenwouden ter tafel, waarin de broeders melding maken van het feit dat ze zoeken naar een weg om als kleine gemeente te kunnen voortbestaan. Gedacht wordt aan het onderdeel worden van een naburige gemeente. Voor de korte termijn wil men overgaan tot het benoemen van seniorouderlingen. Dit zijn broeders die in het verleden ervaring als ambtsdrager hebben opgedaan. In voorkomende gevallen kunnen zij de reguliere ambtsdragers tijdens de erediensten vervangen. Ze maken geen deel uit van de kerkenraad, maar kunnen de raad wel adviseren of anderszins assisteren. De classis ging akkoord met deze plannen en sprak de hoop uit dat de gemeente in Veenwouden blijft voortbestaan.

 

Een schrijven van enkele samenwerkingsgemeenten over de moeite die het geeft dat hun GKv -ambtsdragers op een classisvergadering momenteel niet met actief stemrecht worden aanvaard, werd aangehouden. Dit omdat de PS van het Noorden nog geen uitspraak heeft gedaan over het appel dat de classis Groningen heeft ingesteld tegen het eerdere besluit van de classis Leeuwarden om deze ambtsdragers - in afwijking van de landelijke lijn die door de GS is vastgesteld - wel met actief stemrecht te aanvaarden. 

 

In de verslagen naar art. 41 en van de kerkvisitaties komen zegen en zorg naar voren. De gemeente Franeker ontving in ds. A. de Braak in deeltijd een eigen herder en leraar. Binnen alle gemeenten werd het opheffen van de coronabeperkingen met blijdschap begroet, al is er ook zorg over de gevolgen die het een en ander heeft gehad in de afgelopen twee jaar.

De trieste ontwikkelingen in Oekraïne baren een ieder zorgen. Naast gebed worden er binnen de classisgemeenten tal van initiatieven ontplooid om daadwerkelijk hulp te bieden. 

 

ds. D. van der Zwaag, Siegerswoude


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...