Namens de roepende kerk Midwolda opent ds. Van Slooten de vergadering. Vervolgens wordt een gedeelte uit Mattheüs 13 gelezen. Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met het beeld van een zaaier die uitging om te zaaien. Belangrijk is het zaaien van het Woord. Wij mogen die zaaiers zijn. We hopen dat deze vergadering ook in het teken van zaaien mag staan.

Hierna zingen we alle coupletten van Liedboek gezang 78: Laat m’in U blijven groeien bloeien.

Er wordt gebeden om een zegen over de vergadering.

Uit het onderzoek van de lastbrieven blijkt dat de vergadering wettig bijeen is. De vergadering benoemt ds. J.R. Bulten tot scriba.

 

Ds. A. Veuger van Ulrum is in de afgelopen periode bevestigd tot predikant van Ulrum en  voor het eerst aanwezig. Hij ondertekent het formulier voor ‘Dienaren des Woords’ en stemt daarmee in met de inhoud.

Afgevaardigden naar de PS van het Noorden worden benoemd en de lastbrief wordt ondertekend.

De kerkenraad van Zuidlaren besloot alle ambten open te stellen voor vrouwen met uitzondering van die voor predikant. De classis acht uitvoering van het besluit door Zuidlaren op dit moment niet kerkordelijk en onbroederlijk en verzoekt Zuidlaren met klem om het besluit op te schorten en te wachten op het besluit van de GS.

De afgevaardigden van Zuidlaren nemen het verzoek mee naar hun kerkenraad.

 

Missionair Traject Noordoost Groningen: bij het traject zijn betrokken de gemeenten Delfzijl, Midwolda en Thesinge en zijn er gesprekken gaande met Kantens. Verder zijn projectbegeleiders, dep. evangelisatie en OB&A betrokken.

De betrokken kleine gemeenten vroegen zich af of ze perspectief hebben en dachten na over hoe ze kunnen meebewegen als kerk in Gods missie voor NO-Groningen en welke mogelijkheden er zijn om ‘kerkzijn’ relevant te maken in deze tijd. Tijdens miniweekenden kan met elkaar worden meegedacht, kunnen gedachten uitgewisseld worden om te komen tot een gezamenlijk plan en een visiegroep per gemeente. Ook wordt er nagedacht of er ruimte is voor een pioniersplek in Blauwe-stad, waar nog geen voorzieningen zijn.

De classis ondersteunt met gebed, misschien financieel en concreet door het instellen van een klankbordgroep.

Aan broeder R. Setz (projectbegeleider) wordt, gezien het belang van het traject en de nood in de classis, ruimte gegeven om in het kader van het project in de betrokken gemeenten een stichtelijk woord te spreken in de periode t/m januari 2023. Br. Setz is evangelist op grond van art. 4.6 KO en heeft preekconsent in de classis Hoogeveen.

Aan br. J. Woltjer (ook projectbegeleider) is reeds toestemming verleend om zich voor te bereiden op het verkrijgen van preekconsent. Hij werkt toe naar het classisonderzoek.

De vergadering wordt in het najaar geïnformeerd over de voortgang van het project en dan zal ook het rapport van de commissie ‘Kleine Kerken’ besproken worden.

 

Na corona blijven de meeste gemeenten digitaal uitzenden, gezien de evangeliserende waarde ervan. Er is een groep in de classis die zich buigt over ‘hoe verder na corona’.

 

Gea Draijer, notulist

 


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...