De classis Zwolle kwam in vergadering bijeen op 16 maart 2022 in de Maranathakerk op Urk. Omdat de zogenaamde ‘voorjaarsvergadering’ vanwege ontwikkelingen in de CGK-Zwolle t.a.v. vrouw en ambt reeds geopend was, ging het om een voortgezette vergadering.
De agenda werd grotendeels bepaald door het feit dat de CGK van Zwolle alle ambten opende voor vrouwen. Een appel van de CGK-Sliedrecht-Eben-Haëzer tegen dit besluit van Zwolle werd bijna geheel toegewezen. Sliedrecht-EH verzocht de classis Zwolle:

1.      de kerkenraad van Zwolle op te dragen hun besluit inzake de openstelling van alle ambten voor zusters van de gemeente terug te draaien;

2.      de kerkenraad van Zwolle te vermanen omdat zij zich niet houden aan de op dit moment geldende besluitvorming inzake de vrouw in het ambt zoals dit tijdens de Generale Synoden van 1998 en 2001 zijn beslag heeft gekregen. Conform art. 31 van de K.O. is ook de kerkenraad van Zwolle gehouden voor vast en bondig te houden wat bij meerderheid van stemmen is besloten, waarin de kerkenraad van Zwolle nalatig is gebleken; 

3.      de kerkenraad van Zwolle te vermanen omdat zij hun belofte gebroken hebben: door het plaatsen van hun handtekening onder het ondertekeningsformulier (art. 52 en art. 53 K.O.) heeft men toegezegd zich in alles te zullen houden aan de onder ons geldende kerkorde. In dit opzicht is men duidelijk in gebreke gebleven; 

4.      uit te spreken dat de kerkenraad van Zwolle blijk geeft van het minachten van meerdere vergaderingen doordat er niet gewacht wordt op de besluitvorming van de lopende Generale Synode inzake vrouw en ambt, terwijl daar juist uitdrukkelijk om is gevraagd; 

5.      vast te stellen dat de kerkenraad bij persisteren in deze handelwijze door niet terug te komen op de genomen besluiten zich censurabel gedraagt conform art. 79 en 80 K.O.

Het antwoord van de classis Zwolle hierop werd als volgt geformuleerd:

1.      Vraag 1 tot 4 wijst de classis u toe. Het komt inhoudelijk overeen met wat de classis op 10 november 2021 zelf reeds besloot t.a.v. de kerk van Zwolle. Daarbij wel de kanttekening dat de classis niet wil spreken van ‘op te dragen’ (vraag 1), maar van ‘op te roepen’ en ook niet van ‘minachten van meerdere vergaderingen’ (vraag 4), maar van ‘kerkelijke ongehoorzaamheid’.

2.      Vraag 5 wijst de classis u niet toe. Het hierin voorgestelde is namelijk punt van onderzoek op de lopende generale synode.

Verder werd een revisieverzoek behandeld van de CGK-Zwolle inzake het besluit dat de classis Zwolle nam op 10 november 2021 nadat Zwolle de ambten voor vrouwen geopend had. Dit revisieverzoek werd afgewezen. Ten gevolge daarvan persisteert de classis in haar besluit om in Zwolle zo spoedig mogelijk een bijzondere kerkvisitatie af te leggen.

De vergadering werd conditioneel gesloten.

H.K. Sok, scriba


Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...