ImageGod leren kennen. Volgens de gereformeerde belijdenis (artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) zijn daar twee middelen voor. De eerste is de schepping, onderhouding en regering van de wereld en de tweede is het Woord van God. God leren kennen door de schepping door goed te kijken, daarover gaan deze drie artikelen. Het vorige artikel ging over een fictief praktijkvoorbeeld, dit artikel gaat over Bijbelse voorbeelden.

De meeste mensen zullen bij het boek Job als eerste aan ?het lijden? denken. Job die alles kwijtraakte in zijn leven, zijn gezondheid, zijn kinderen en al zijn bezittingen. Maar aan het eind van het boek Job lezen we dat hij door God rijk gezegend wordt en dat hij rijker wordt dan hij ooit was geweest. Veel mensen zullen dit wellicht ook de ommekeer in het boek Job vinden, dat Job weer gezond en weer rijk gezegend wordt. Persoonlijk vind ik het vers dat ik in het eerste artikel citeerde de ommekeer in het boek Job, Job 42:5 eerder had ik slechts van U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen gezien. Wat is dat een geweldige belijdenis van Job. Doordat Job van God een rondleiding (met woorden) in zijn geweldige schepping heeft gekregen, zegt Job dit, nu heb ik U met eigen ogen gezien. Geweldig, vindt u ook niet?
Ik leer van God en van Job dat goed kijken, het goed bestuderen van de schepping een prima middel is om God te leren kennen en om onder de indruk te raken van Gods almacht.
Psalmen
Ook in het boek van de Psalmen zijn er meerdere voorbeelden die ons duidelijk maken dat je door goed in Gods schepping te kijken God beter kunt leren kennen en onder de indruk kunt raken van zijn grootheid. Een paar voorbeelden.
Psalm 8, Zie ik naar de hemel, het werk van uw vingers, de maan, de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Prachtige verzen, waarin zowel de relatie tussen schepping en Schepper heel duidelijk wordt gelegd (? door u daar bevestigd) als de relatie tussen God en ons mensenkinderen duidelijk wordt beschreven (stervelingen, waarnaar de machtigde God omziet en waaraan Hij denkt).
Psalm 104, we zingen die vanwege de melodie waarschijnlijk wat minder vaak dan Psalm 8 maar de tekst is geweldig. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde. Zie hoe wijd de zee  zich uitstrekt.

Jezus
Jezus zelf gebruikt ook vaak voorbeelden uit de natuur om zijn boodschap te verduidelijken. Een mooi voorbeeld daarvan is Mattheüs 6:28, Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Jezus zegt hier tegen zijn hoorders, kijk nou eens goed in mijn natuur, mijn schepping, dan zie je dat jullie je niet zo bezorgd hoeven te maken. Door goed naar de planten en de bloemen te kijken, leer je mij kennen als Iemand die voor jou zorgt. Echt waar!

Zien
Het is opvallend dat in veel Bijbelteksten over de schepping het werkwoord ?zien? staat. De Bijbellezer wordt aangespoord om eens goed te kijken. Het geloof is uit het ?horen?, zo staat er ergens in de Bijbel, maar ook het ?zien? is wel degelijk belangrijk. Dat leren we op de eerste bladzijde van de Bijbel. Aan het einde van elke scheppingsdag beoordeelt God zijn eigen scheppingswerk en God zag dat het goed was.
Een hele tijd terug hoorden we in Dronten een preek over het leven van Hagar, de slavin van Abrams vrouw Sara. Nadat Hagar zwanger was geworden van Abram, is de sfeer in het tentenkamp om te snijden. Sara maakt Hagar het leven zo zwaar dat ze wegvlucht, de woestijn in. Daar in de woestijn spreekt een engel van de Heer haar aan en hij bemoedigt Hagar. Aan het einde van dat gesprek zegt Hagar dan: U bent een God van het zien, want heb ik niet Hem gezien, die naar mij heeft omgezien. Hagar noemt God op een belangrijk kruispunt in haar leven: God van het zien. Toen ik daar tijdens de preek over doormijmerde, bedacht ik dat God zich in het leven van mensen in de bijbel vaak laat zien, vooral op belangrijke momenten in hun leven.
Een paar voorbeelden.
* In Exodus 3 staat het verhaal over de roeping van Mozes. De engel van de Heer verschijnt aan Mozes in een vuur dat uit een doornstruik opvlamt. Mozes gaat er naar toe om het beter te kunnen zien. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik toe:Mozes, kom niet dichterbij, want de grond waarop je staat, is heilig. In het leven van Mozes is zijn roeping om het volk Isra?l uit Egypte te leiden een belangrijk kruispunt geweest. En op dit kruispunt in het leven van Mozes ontdek je dat zien en horen heel dicht bij elkaar liggen.
* In Handelingen 9 wordt de roeping van Saulus beschreven. Saulus is op weg naar Damascus om ook daar de christenen te vervolgen. Onderweg vlak bij Damascus verschijnt de Heer aan hem, Saulus wordt omstraald door licht uit de hemel. Het licht is zo fel dat het hem verblindt, hij ziet niets meer en hij valt op de grond. Dan hoort hij een stem: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Paulus is ook zo?n voorbeeld van iemand, die door God zelf wordt geroepen en die op dat belangrijke kruispunt in zijn leven het licht van God ziet en vervolgens zijn stem hoort. Weer liggen zien en horen heel dicht bij elkaar.
* In Matteüs 3 staat het verhaal over de doop van de Here Jezus door Johannes de Doper. Eerst wil Johannes er niet aan meewerken, maar na aandringen van Jezus stemt Johannes ermee in. En als Jezus dan door onderdompeling gedoopt is en weer bovenkomt uit het water, dan opent zich de hemel en Johannes zag hoe de Geest van God als een duif om Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Ook bij de doop van de Here Jezus zelf, een belangrijk kruispunt in zijn leven, zie je dat zien en horen heel dicht bij elkaar liggen. Later in het leven van Jezus, bij een volgend kruispunt, zie je dat nog een keer. Als Hij wordt gekruisigd, roept Hij uit Het is volbracht. De mensen die erbij staan, kunnen het allemaal horen. En op datzelfde moment zien de priesters in de tempel het voorhangsel van boven naar beneden scheuren. Zien en horen, liggen ook aan het einde van zijn leven dus heel dicht bij elkaar.
En bij de hemelvaart van Jezus gebeurt het voor de derde keer. Terwijl de discipelen nog naar de hemel staan te kijken, horen ze uit de mond van twee engelen: Galilee?rs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.

Tot zover een aantal Bijbelse voorbeelden over God leren kennen door goed te kijken, onder andere in Gods eigen schepping.
De volgende keer gaat het over de verhouding tussen het kijken in de schepping en het lezen van het Woord.

Wiggele Oosterhoff                               
Dronten


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...