Ook al heeft ons kerkblad qua vorm en lay-out een metamorfose ondergaan, de doelstelling is gelijk gebleven: onderlinge opbouw. Deze opbouw bestaat voor een belangrijk deel uit het dienen van de onderlinge verbondenheid in de eenheid van het geloof. En we zeggen er dan bij: op de grondslag van de heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.

We zijn als kerken en kerkleden binnen het ressort van de particuliere synode van het Noorden aan elkaar gegeven. Daarnaast zijn wij ook binnen een plaatselijke gemeente aan elkaar gegeven als broeders en zusters. En dan kunnen we ook zeggen dat we als leden van verschillende gemeenten aan elkaar gegeven zijn.

Daarom is ons blad 68 jaar geleden in het leven geroepen, en daarop was het gedurende de eerste tientallen jaren vooral gericht: het dienen en bevorderen van onderlinge verbondenheid door het uitwisselen van informatie. Nog steeds bestaat een substantieel deel van ons blad uit het doorgeven van informatie om zo met elkaar mee te leven.

Geestelijke en kerkelijke verbondenheid is geen zaak die we 'bezitten'. We kunnen er niet zonder meer van uitgaan dat ze (ongeschonden) blijft. Altijd ligt het gevaar op de loer van vervreemding en verwijdering. Verbondenheid vraagt voortdurende inzet, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, zoals elke gave van God een opdracht bevat. We zullen steeds weer moeten werken aan eensgezindheid. Ons kerkblad biedt daartoe een bescheiden werkvloer. Het wil een middel zijn waardoor onderling contact plaatsvindt. Zo kan informatie worden gedeeld over het wel en wee in de diverse gemeenten. Op een bijzondere wijze is dat in de afgelopen maanden gebeurd. Er is vanuit diverse gezichtspunten aandacht gegeven aan de vraag hoe kerken omgaan met de aanslag die het Covid-19 op het kerkelijk leven heeft gedaan. Zo mochten en mogen we ook in deze crisistijd met elkaar meeleven.

Daarnaast wil het kerkblad dienstbaar zijn aan onderlinge opbouw via toerustende artikelen over allerlei aspecten van het kerkelijk en geestelijk leven: de leer van de kerk, de prediking, actuele onderwerpen, de vorming van en het onderwijs aan kinderen en jongeren, het diaconaat en het deelnemen aan verbanden in de samenleving. Verdieping en verbreding van kennis is meer dan nodig. Ook daarin proberen we elkaar op een bescheiden wijze op te bouwen.

We doen dat in de hoop de Here zijn zegen geeft, dat we elkaar mogen vasthouden bij het woord van God, dat er groei zal zijn in het geloof, en we steeds gericht zullen zijn op wat de Here welbehaaglijk is in kerk en samenleving. De redactie hoopt ook in de toekomst, samen met een nieuwe uitgever en drukkerij, dienstbaar te blijven aan het <<cursief>>Kerkblad voor het Noorden.<<einde cursief>> Tot onderlinge opbouw.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...