Ook al heeft ons kerkblad qua vorm en lay-out een metamorfose ondergaan, de doelstelling is gelijk gebleven: onderlinge opbouw. Deze opbouw bestaat voor een belangrijk deel uit het dienen van de onderlinge verbondenheid in de eenheid van het geloof. En we zeggen er dan bij: op de grondslag van de heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.

We zijn als kerken en kerkleden binnen het ressort van de particuliere synode van het Noorden aan elkaar gegeven. Daarnaast zijn wij ook binnen een plaatselijke gemeente aan elkaar gegeven als broeders en zusters. En dan kunnen we ook zeggen dat we als leden van verschillende gemeenten aan elkaar gegeven zijn.

Daarom is ons blad 68 jaar geleden in het leven geroepen, en daarop was het gedurende de eerste tientallen jaren vooral gericht: het dienen en bevorderen van onderlinge verbondenheid door het uitwisselen van informatie. Nog steeds bestaat een substantieel deel van ons blad uit het doorgeven van informatie om zo met elkaar mee te leven.

Geestelijke en kerkelijke verbondenheid is geen zaak die we 'bezitten'. We kunnen er niet zonder meer van uitgaan dat ze (ongeschonden) blijft. Altijd ligt het gevaar op de loer van vervreemding en verwijdering. Verbondenheid vraagt voortdurende inzet, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, zoals elke gave van God een opdracht bevat. We zullen steeds weer moeten werken aan eensgezindheid. Ons kerkblad biedt daartoe een bescheiden werkvloer. Het wil een middel zijn waardoor onderling contact plaatsvindt. Zo kan informatie worden gedeeld over het wel en wee in de diverse gemeenten. Op een bijzondere wijze is dat in de afgelopen maanden gebeurd. Er is vanuit diverse gezichtspunten aandacht gegeven aan de vraag hoe kerken omgaan met de aanslag die het Covid-19 op het kerkelijk leven heeft gedaan. Zo mochten en mogen we ook in deze crisistijd met elkaar meeleven.

Daarnaast wil het kerkblad dienstbaar zijn aan onderlinge opbouw via toerustende artikelen over allerlei aspecten van het kerkelijk en geestelijk leven: de leer van de kerk, de prediking, actuele onderwerpen, de vorming van en het onderwijs aan kinderen en jongeren, het diaconaat en het deelnemen aan verbanden in de samenleving. Verdieping en verbreding van kennis is meer dan nodig. Ook daarin proberen we elkaar op een bescheiden wijze op te bouwen.

We doen dat in de hoop de Here zijn zegen geeft, dat we elkaar mogen vasthouden bij het woord van God, dat er groei zal zijn in het geloof, en we steeds gericht zullen zijn op wat de Here welbehaaglijk is in kerk en samenleving. De redactie hoopt ook in de toekomst, samen met een nieuwe uitgever en drukkerij, dienstbaar te blijven aan het <<cursief>>Kerkblad voor het Noorden.<<einde cursief>> Tot onderlinge opbouw.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden


Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...