Centraal op twee vergaderingen, gehouden op 17 februari en 8 april 2010, stonden de verzoeken van de kerken te Kampen en te Hattem om kerkelijk nauwer samen te mogen leven met de GKv. Een korte impressie.

17 februari 2010
Namens de roepende kerk Urk Eben Ha?zer opent ds A.C. Uitslag de vergadering met een meditatie over Zacharia 4. Er was toen en er is nu veel werk te doen. Maar we kunnen nog te veel bezig zijn met het bouwen van onze eigen huizen en dat daardoor het werk aan Gods tempel stagneert.
Uiteindelijk is Gods Kerk het werk van Gods Geest. Hij moet het doen en Hij zal het doen.
Vervolgens worden enkele classicale bijzonderheden van de afgelopen maanden gememoreerd: ds. R. Kok heeft het beroep aangenomen naar Noordeloos; ds. M.A. Kempeneers kreeg een beroep naar Meerkerk; de gemeenten van Heerde en Urk-Maranatha werden teleurgesteld na een uitgebracht beroep.
Nadat de wettigheid van de vergadering is vastgesteld, neemt het moderamen plaats. Preses is ds A. Huijgen, assessor is ds. H. Jonkman en scriba is ds. M.A. Kempeneers.
Classisscriba
De classis Zwolle heeft de afspraak gemaakt dat in het synodejaar het classisscribaat wisselt. Het voorstel om ds. A.C. Uitslag voor de komende drie jaar te benoemen, wordt door de classis overgenomen. De preses dankt ds. Kempeneers voor zijn inzet en wenst ds. Uitslag sterkte.

Classicale Diaconale Commissie
Er wordt gesproken over het ontbreken van een Classicale Diaconale Commissie. Ter tafel ligt een advies van de Diaconaal consulent en enkele conceptinstructies. Er wordt een commissie ingesteld om de mogelijkheid, functionaliteit en wenselijkheid van een CDC te onderzoeken. De commissie krijgt ook de opdracht mee om daarbij de argumenten mee te wegen die destijds tot opheffing hebben geleid van de Classicale commissie Ambt en Dienst.

Verzoek CGK Kampen
In oktober 2008 had de kerkenraad van Kampen de classis verzocht om nauwer te mogen samenleven met de GKv te Kampen en IJsselmuiden. De classis was toen van mening dat de eenheid tussen genoemde kerken in het rapport onvoldoende was aangetoond. Daarom besloot de classis de gevraagde toestemming niet te verlenen. De kerk van Kampen had daartegen app?l aangetekend, vooral omdat het classisbesluit niet nader was onderbouwd. De PS heeft hen daar gelijk in gegeven. De classis heeft toen in haar najaarsvergadering van 2009 alsnog  het besluit onderbouwd. De CGK Kampen heeft daarna voldaan aan de wens van de classis om de kerkelijke eenheid in het rapport uitvoeriger te verwoorden. En op basis van de huidige rapportage stemt de classis nu wel in met het verzoek.

Verzoek CGK Hattem
De CGK Hattem doet een verzoek aan de classis om tot nauwer kerkelijk samenleven te komen met de GKv-Hattem-Centrum en GKv Hattem-Noord.
De vergadering heeft ook bij dit verzoek moeite met de in haar ogen te summiere rapportage.
Vragen worden gesteld over de gesprekken en de resultaten daarvan aangaande o.a. de toe-eigening des heils, de visie op de gemeente, doop en avondmaal.
Behalve de vragen zijn er ook blijken van waardering voor de route die Hattem heeft bewandeld om tot dit verzoek te komen. Echter, na uitgebreide deliberatie kan de classis op dit moment niet voldoen aan het verzoek van Hattem. De reden is dat zowel de classis alsook de deputaten art 49 vinden dat de rapportage op verschillende onderdelen niet toereikend is om een gefundeerd oordeel te vormen.


Voortgezette vergadering 8 april
De preses ds. A. Huijgen heropent de vergadering met een korte meditatie over de woorden van de Heere Jezus uit Lukas 24:36 ?Vrede zij ulieden?.
Wat op deze avondvergadering de meeste tijd in beslag neemt, zijn de verslagen van de kerkvisitaties en art 41. Er ontstaat naar aanleiding van enkele verslagen een discussie o.a. over het gebruik van de NBV in de eredienst, het dienstdoen van vrouwelijke NGK ambtsdragers in de eredienst en het lezen van de Tien Geboden in de morgendienst.

Ambtsdragerscommissie
Er wordt nog doorgesproken over de gehouden classicale ambtsdragersconferentie aangaande de prediking. Die is verschillend beleefd. De vergadering blijft wel overtuigd van de noodzaak om met deze conferenties door te gaan.

Vaststelling najaarsvergadering 2010
De najaarsvergadering zal gehouden worden DV 6 oktober 2010. De roepende kerk is  Urk Maranatha.

Elburg                       
M.A. Kempeneers


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...