ImageIn twee eerdere artikelen heeft Alle Broersma het IDO voorgesteld en iets van het werk laten zien. In dit laatste artikel geeft hij wat achtergronden.
Als we horen: het IDO, van de kerken, is er zeker vooral voor kerkmensen, dan leggen we uit dat we inderdaad van de kerken zijn, maar dat we hulp bieden aan iedereen in de Lelystadse samenleving die op onze weg komt. Onze hulp richt zich met name op mensen in onze stad die - door welke oorzaak ook - in problemen zijn gekomen en op niemand terug kunnen vallen. Dat betekent dat we vaak met schrijnende situaties te maken krijgen.

Vrijwilligersbeleid
?We? zijn de vrijwilligers, grotendeels afkomstig uit de in IDO participerende kerken. Om die vrijwilligers hun werk goed te laten doen bieden we hen regelmatig scholing aan voor hun werk. Want vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We stellen als IDO er een eer in met onze vrijwilligers werk van professionele kwaliteit te leveren. Daarom zijn beroepskrachten onmisbaar: zij zijn de steun waardoor vrijwilligers hun werk kunnen doen, de praatpaal om uit te praten en de adviseur bij grote problemen. In het bestuur hebben we een vrijwilligersbeleid ontwikkeld en wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor samenbindende activiteiten. We zijn er trots op dat veel vrijwilligers zich graag binnen het IDO dienstbaar willen maken. Bij een wervingsactie begin dit jaar met informatieavond en de IDO-zondag hebben zich weer een 40 nieuwe vrijwilligers voor verschillende activiteiten gemeld.
Kerken
De IDO-zondag in februari elk jaar is een begrip in de Lelystadse kerken. Het IDO mag door de diaconie?n van de kerken zijn opgericht en worden bestuurd, het is wel nodig om het contact met de kerkmensen in de praktijk vast te houden. Dat gebeurt op deze IDO-zondag. Vanuit het IDO wordt aan predikanten een handreiking gegeven voor de verkondiging, om heel de gemeente bij het werk van het IDO te betrekken. IDO-vrijwilligers uit de betreffende kerk vertellen iets over het werk. Na afloop is er een stand, bemenst met uitvoerende en bestuurlijke vrijwilligers, waar mensen informatie kunnen krijgen over het IDO en waar duidelijk wordt gemaakt voor welk werk of bestuursfunctie we vrijwilligers zoeken.
Verder heeft het bestuur elk jaar een versterkt overleg met de kerken, waarvoor we extra mensen uit de leiding van de diaconie?n uitnodigen, om het gevoerde - en het voorgenomen beleid goed met de kerken door te spreken en af te stemmen.

Diaconaal
Een vraag die met een zekere regelmaat terugkeert is: doet het IDO ook aan evangelisatie? Het antwoord is dan: nee, evangelisatie is een taak van de kerken; die kerken hebben een deel van haar diaconale taak aan het IDO opgedragen. We zijn als IDO daarin volstrekt duidelijk en op geen enkele manier werken we met een dubbele agenda. Daar hebben hulpvragers recht op maar daar moeten ook de gemeentelijke overheid, die het IDO subsidieert, en de partners met wie het IDO samenwerkt in de hulpverlening, van op aan kunnen. De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is principieel een ongelijkwaardige. Daar mag bij hulpverlening niet een verborgen agenda van evangelisatie in worden gebruikt.
Onze directeur merkte onlangs op: De hulpverlening van het IDO is op zichzelf al een getuigenis. Dat is ook in lijn met de apostel Petrus die in zijn eerste brief schrijft dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen 1P2,11. Dat werkt hij uit naar de houding tegenover de overheid 13, naar slaven 18 en vrouwen 3,1 die tot geloof zijn gekomen. Petrus dringt er op aan dat de gemeente zich beijvert voor het goede 3,13 en daarom de Christus heiligt in hun hart. In dat verband roept hij op altijd bereid tot verantwoording te zijn aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is 3,15. Van tijd tot tijd maken we in het IDO mee dat mensen vr?gen waarom vrijwilligers van het IDO die hulp bieden. Op zo?n moment wordt er ook getuigd van de liefde van de Heer Jezus die mensen inspireert tot helpen. Toen een bezoeker van het inloophuis was overleden en niemand de zorg voor de begrafenis op zich nam, is hij vanuit het inloophuis begraven. Dat deed een andere bezoeker opmerken: waar kan ik vastleggen dat ik ook zo begraven wil worden? Onze hulpverlening en de diaconale instelling zijn niet onduidelijk wat onze motivering betreft.

Fondsen en Overheid
In de loop van de tijd heeft het IDO een goede relatie opgebouwd met enkele landelijke fondsen. Hun financi?le steun is belangrijk, maar niet minder hun adviserende steun. Tegelijk maken deze fondsen altijd duidelijk: wij zijn aanjager van werk dat we zien zitten, maar structurele financi?le steun moet uit de plaatselijke samenleving komen. Dat heeft geleid tot een financierdersoverleg van IDO met Fondsen en Gemeente, waarin de afgelopen jaren afspraken zijn gemaakt over de financiering. De gemeentelijke overheid heeft het IDO een plaats gegeven in de gemeentelijke keten van hulpverlening en het IDO, met name voor schuldhulpverlening, een structurele jaarlijkse subsidie toegekend. Dat legt op het IDO de plicht goed te verantwoorden op welke manier de overheidsgelden zijn besteed. Dat vergt veel en betekent het aantrekken van bestuurlijke vrijwilligers met financi?le deskundigheid. Maar het spreekt voor ons vanzelf dat we ons ook in dit opzicht verantwoorden voor wat we doen met de toegekende gelden.

Kennis- en informatiecentrum
Met het aanstellen van de directeur heeft het IDO ook besloten een vorm van kennis- en informatiecentrum op te zetten, waarmee we anderen, die zich ori?nteren op hulpverlening namens de kerken, kunnen adviseren. Dat adviseren gebeurt ook nu als mensen of instellingen zich melden met vragen. Soms verwijzen ook Fondsen kerken naar het IDO. We gaan er wel met enkele mensen op uit, maar ontvangen liever delegaties in Lelystad die we op locatie iets laten zien en informeren over ons werk. Zodra huisvesting voor de directeur en enkele andere diensten is geregeld willen we dit centrum verder ontwikkelen. Als er belangstelling is voor informatie of kennismaking dan kunt u contact opnemen via de website ido-lelystad.nl.

IDO wordt gezien

Vorig jaar werd het IDO de vrijwilligersprijs toegekend van de SESAM-academie (SESAM staat voor Senioren in de Samenleving; professionals, met ervaring bij overheid en bedrijfsleven, die zich na hun pensionering inzetten voor vrijwilligersorganisaties). Vrijwilligers, die het IDO enkele jaren geleden geholpen hebben met het opstellen van een bedrijfsplan, hadden het IDO voorgedragen.
Net voor de zomer kwam het bericht dat het IDO de Eurodiaconia-award is toegekend. 20 diaconie?n uit 12 EU-landen hadden een groot aantal projecten genomineerd voor de Award-2010. Het IDO was genomineerd door Kerk in Actie, de landelijke diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Het IDO is gelukkig met deze erkenningen. Beide keren stond in het juryrapport dat argumenten voor de toekenning waren: de samenwerking van zoveel kerken in het IDO en de samenwerking van de verschillende stichtingen (inloophuizen, schuldhulpverlening en voedselbank) binnen het IDO. De erkenning die uit beide Awards spreekt stimuleert ons allen in het IDO om ons namens de kerken te blijven inzetten voor mensen die geen helper hebben.

Lelystad                               
Alle Broersma

Alle Broersma is voorzitter van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad.  


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...