Voor het eerst in de geschiedenis vergaderde de classis Leeuwarden in Harlingen. Eén keer eerder kwam de classis daar bijeen in een voortgezette avondvergadering. Maar op donderdag 14 oktober waren de afgevaardigde classiskerken de gehele dag te gast van de roepende gemeente van de najaarsclassis.

Bijzonder was eveneens dat de classis vergaderde in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). De reden daarvoor was dat de gemeente een samenwerkingsgemeente is geworden. Ze is gekomen tot een nauwe samenwerking met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen. De diensten worden gezamenlijk in De Haven gehouden. Ook vergaderen de kerkenraden gezamenlijk. De samenwerkingsgemeente zal zich met ingang van het nieuwe jaar presenteren als Christelijke Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen. Inmiddels is het oude kerkgebouw verkocht. Deze stap was ingrijpend. Gedurende veertig jaar zijn in de Ichtuskerk kerkdiensten belegd. Maar de stap is met volle instemming van de gemeente genomen.
De voorzitter van de roepende kerk memoreerde in zijn openingswoord onder meer het overlijden van zr. A. Westerterp-Bijleveld, die altijd trouw heeft meegeleefd met het classisgebeuren en heel het kerkelijk leven.

Andreasgemeente
De Andreasgemeente te Broeksterwoude heeft een kerkgebouw gekocht in Damwoude. De beslissing om daar kerkdiensten te houden is weloverwogen genomen. De kerkenraad heeft de gemeente de vraag voorgelegd op te gaan in de bestaande christelijke gereformeerde kerk van Damwoude. Maar daarvoor is niet gekozen. Volgens de kerkenraad zou de gemeente dan uiteengevallen zijn: zij zou geen gemeente meer kunnen zijn zoals dat nu mogelijk is. Graag willen de broeders en zusters elkaar vasthouden en samen verdergaan.

De kerkenraad van de Andreasgemeente heeft de vraag overwogen of het samenkomen in een plaats waar reeds een christelijke gereformeerde kerk is, overeenstemt met de wil van God. Wat is de uitstraling van het feit dat in hetzelfde dorp twee christelijke gereformeerde kerken zijn, die bovendien in beleving van het geloof en invulling van de liturgie sterk overeenkomen? De kerkenraad is zich van deze moeite bewust. Hij wil daarmee op een goede manier omgaan. Verblijdend is dat de beide gemeenten die in Damwoude samenkomen, gezamenlijke activiteiten ontplooien en openstaan voor verdere toenadering tot elkaar. Over de mogelijkheid wordt nagedacht om bijvoorbeeld in de vakantieperiodes en bij bijzondere gelegenheden gezamenlijke diensten te houden.


Samenwerking en interactieve diensten
In Surhuisterveen krijgt het nauwer samenleven met de plaatselijke gereformeerde kerk (vrijgemaakt) steeds meer gestalte. Sinds begin juli van dit jaar worden de diensten gezamenlijk gehouden. Ook vergaderen de beide kerkenraden gezamenlijk. De zegen over deze samenwerking mag worden ervaren.
In de gemeente van Dokkum zijn bij wijze van proef interactieve diensten gehouden. In die diensten, waarin een gedeelte van de Nederlandse Geloofsbelijdenis werd behandeld, konden gemeenteleden schriftelijk op de preek reageren en vragen stellen. Tijdens de collecte werden de briefjes met vragen en opmerkingen ingezameld en daarna door de predikant kort besproken. De ervaringen met deze diensten waren positief.

Diaconaat en evangelisatie
Namens de classicale diaconale commissie drong B. Vianen (Leeuwarden) er op aan dat de diakenen de toerustingsavonden van de classicale diaconale commissie blijven bezoeken. Verder legde hij de classis voor dat de classicale diaconale commissie graag in contact wil treden met een vergelijkbare commissie uit het verband van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). In sommige plaatselijke gemeenten zijn de diaconieën al in elkaar geschoven. Ook op classicaal niveau mogen de kerken elkaar van dienst zijn. Op het praktische vlak kan vaak heel goed worden samengewerkt. Verder hield Vianen de afgevaardigden voor dat diaconaat niet alleen gericht is op de eigen gemeente. Er zal ook aandacht moeten zijn voor diaconaat in de samenleving.
Op woensdag 17 november 2010 wordt er een instructieavond belegd waarbij alle diaconaal betrokkenen binnen de classis zijn uitgenodigd. Die avond is gewijd aan Gevangenenzorg Nederland.
Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de classicale diaconale vergadering. Vianen onderstreepte dat een trouwe opkomst voor deze vergadering noodzakelijk is, waarin de door de classiskerken afgevaardigde diakenen samenkomen en diaconale zaken bespreken.
De classis sprak haar waardering uit voor het werk van de Stichting Kerk en Recreatie Friesland. Jaar in jaar uit mag het evangelie een prominente plaats ontvangen te midden van tenten en caravans op camping de Wite Burch in Bakhuizen. Het is bijzonder dat de stichting elk jaar een drietal teams van jonge mensen op de been brengt.

Enkele regelingen
Vele jaren heeft ds. D. Visser deeluitgemaakt van de redactie van het Kerkblad voor het Noorden. Hij was ook hoofdredacteur en voorzitter van de redactie. Talloze artikelen, boekbesprekingen en commentaren zijn van zijn hand verschenen. Met zijn emeritering is een einde gekomen aan zijn redacteurschap. De classis verleende ds. Visser eervol ontslag. In de ontstane vacature benoemde zij vervolgens ds. D. J. Steensma.
Met betrekking tot de consulentschappen trof de classis de volgende regelingen: ds. B. Reinders wordt benoemd tot consulent van Damwoude, ds. C. A. den Hertog van Siegerswoude-De Wilp, ds. C.C. den Hertog van Drachten, en ds. D. J. K. G. Ruiter van Sneek.
Met het vertrek van ds. H. K. Sok heeft de classis geen vaste scriba meer. De vergadering sprak met waardering over zijn scribaat. Met zijn vertrek heeft ook de classicale zendingscommissie haar voorzitter verloren. Helaas kon de classis nog geen nieuwe voorzitter benoemen. Daarom werd aan de afgevaardigden gevraagd in de eigen gemeenten navraag te doen en om te zien naar een geschikte voorzitter. Het is belangrijk dat wat de laatste jaren met de zendingsgezinsdagen is bereikt, niet verloren gaat, maar wordt vastgehouden.

Veenwouden

 

D. J. Steensma


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...