Namens de roepende kerk Zuidlaren opent ds. Van ’t Zand de vergadering. Hij leest met ons uit I Cor. 10 de verzen 10 tot en met 23. Hierna gaat hij kort op dit Bijbelgedeelte in. Hij houdt ons voor dat het doel van de apostelen was, mensen te redden. Daarom hadden ze passie nodig om voor allen, alles te worden. Hij verbindt deze opdracht naar de classis toe. Ook de classis heeft een doel: opbouwen tot toerusting en zo mensen redden. Belangrijk daarbij is het op de ander gericht zijn. We kunnen op deze manier laten zien hoe Jezus naar ons toekomt en ons redt. Uitgangspunt daarbij is: het gaat niet om de eigen ‘ik’, maar om de ander.
Hierna gaat ds. Van ’t Zand ons voor in gebed. Vervolgens heet hij ons allen welkom. Het eerste gedeelte van de vergadering staat in het teken van de procedurele gang van zaken. De wettigheid wordt vastgesteld, het moderamen neemt plaats, de agenda wordt vastgesteld. Hier en daar wordt een punt toegevoegd en wordt bezoek aangekondigd. Ds. Hofland kondigt als preses aan, dat we naar alle waarschijnlijkheid thuis de maaltijd kunnen nuttigen en dat we op tijd klaar hopen te zijn.
De notulen van de vorige vergadering worden aan de orde gesteld en er worden stemmingen gehouden om tot een afvaardiging naar de PS van het Noorden te komen. Een aantal hamerstukken passeert de revue. De commissie die de gemeente van Winschoten heeft begeleid doet verslag van haar werkzaamheden. De situatie in de gemeente is van dien aard, dat de commissie kan worden opgeheven. De commissieleden worden door de voorzitter kort toegesproken en bedankt voor de vele tijd die zij aan deze commissie hebben gewijd. Met dankbaarheid constateert de vergadering dat deze arbeid zijn vruchten mocht afwerpen.
Er is een appelschrijven binnengekomen. Gezien de complexiteit van het stuk wordt besloten dat een commissie zich bezighoudt met de voorbereiding van de behandeling. Daartoe zal op D.V. 24-03-2011 een vervolgvergadering worden gehouden. De locatie is nog niet bekend, maar zal zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.
Van het zendingsfront is weinig nieuws. Ds. Sijtsma heeft per mail laten weten dat de Synode heeft besloten dat de voorzitter van de classicale zendingscommissie voortaan door de classis dient te worden benoemd. Hieraan moet formeel dus op de volgende vergadering gevolg worden gegeven en de benoeming worden geregeld. Hoewel er dit jaar geen zendingsdag zal worden gehouden, gaat de Youth Mission Day wel gewoon door.
In verband met een verzoek van de gemeente van Wildervank-Veendam zijn de deputaten naar art. 49KO ter vergadering gekomen. De preses heet hen welkom. Vervolgens gaat de vergadering in comité. Nadat het verzoek in alle rust is besproken, besluit de classis toestemming te verlenen tot het losmaken van ds. Van ’t Zand van de gemeente van Wildervank-Veendam per 1 juli 2011. In een eerder kerkblad heeft u daar inmiddels een mededeling over kunnen lezen. Zowel de deputaten als de preses spreken ds. Van ’t Zand toe en wensen hem Gods zegen.
De Synode laat melden dat er weer een vertrouwenscommissie is ingesteld. Deze commissie verzoekt de medewerking van de classis en de lokale kerken. Gevraagd wordt om regelingen (bijvoorbeeld inzake mentoraat e.d. ) aan de commissie ter beschikking te stellen.
Dan staan de verslagen naar art. 41KO en art. 44KO op de agenda. Een aantal punten uit deze verslagen wordt nader aangestipt. Kornhorn is druk bezig om een nieuwe predikant te vinden. Het beroepingswerk is ter hand genomen en men hoopt op een goed resultaat, in afhankelijkheid van de Here. De preekvoorziener heeft het rooster vrijwel altijd in kunnen vullen. Ook de gemeente van Mussel is bezig met beroepingswerk. Zij moest vaststellen dat ds. Van der Wekken bedankte voor het op hem uitgebrachte beroep. Eén keer per maand is er een jeugddienst. Deze vervult een behoefte van de jeugd en wordt ook door buitenkerkelijke jeugd goed bezocht. De jeugdsoos is opgeknapt en ook dat trekt jongeren.
Nieuwe Pekela meldt dat de jeugd ’s middags zeer goed vertegenwoordigd is bij het kerkbezoek. Datzelfde geldt ook voor Onstwedde. Een afgevaardigde merkt op: “Er zit leven in de jeugd”.
In Onstwedde is men in afwachting van het antwoord van de door hen beroepen predikant. Winschoten meldt dat men dankbaar is voor de rust die is weergekeerd.
In de pauze worden de boeken van de quaestor gecontroleerd. Na de pauze wordt er nog gestemd om ook een diaken naar de PS te kunnen afvaardigen. Dan is het woord aan de Interkerkelijke Commissie voor het dovenpastoraat (IC). Br. Hilbers en zr. Tipker vertellen ons over het werk van de commissie. Kern van de boodschap: “Ze horen er helemaal bij!”
Er wordt een voorstel besproken aangaande de verslagen naar art. 41KO en art. 44KO. Dit voorstel houdt in dat het ene jaar op de voorjaarsclassis de verslagen naar art. 41KO worden behandeld, het andere jaar die naar art. 44. In de najaarsclassis wordt dan een specifiek onderwerp behandeld. Opgemerkt wordt dat voor het inleveren van de verslagen dan wel een stuk discipline noodzakelijk is.
De financiën van de classis zijn in orde bevonden en de diverse omslagen voor 2011 worden vastgesteld. De overige regelingen blijven onveranderd (volgende vergaderingen etc.) De assessor, ds. Vennik, bedankt ds. Hofland voor het leiden van de vergadering en gaat ons voor in dankgebed. Hierna sluit hij, gezien de vervolgvergadering, de vergadering conditioneel en wenst ons allen wel thuis.
Als ik mijn horloge raadpleeg, zie ik dat het nét 16:00 uur is…

Midwolda                    
John van Dokkum, notulist


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....