{mosimage}Op 21 mei zal het – Deo Volente - 40 jaar geleden zijn, dat ds. A.W. Wubs als predikant werd bevestigd en verbonden aan de Chr. Geref. Kerk te Noordscheschut.
Daar ging héél wat aan vooraf.

Ik ben geboren en getogen in een arbeidersgezin in Mussel. Aldaar ging ik naar de christelijke lagere school aan de Zandtange gelegen, tegenover het ouderlijk huis. Na de Chr. ULO-school te Musselkanaal ben ik opgeleid tot volledig bevoegd onderwijzer aan de Chr. Pedagogische Academie te Emmen, directeur drs. M. Brommersma! Een heel bekende man in christelijk onderwijsland. Elke schooldag 1957-1962 ging ik met de GADO-bus Mussel - Emmen v.v. De laatste twee jaar van de Pabo heb ik telkens weer geworsteld met de vraag, of ik met de mij gegeven talenten niet ook nog theologie moest gaan studeren………. Vorming
Een biddag-preek van ds. Brienen over Matth. 9:37, 38 waar Jezus zegt: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst” heeft mij innerlijk tot de overtuiging gebracht, dat ik mij moest aanmelden voor het admissie-examen in juli 1962 in Apeldoorn. Dat is ook de reden geweest om ds. T. Brienen te vragen voor te gaan in de bevestigingsdienst in Noordschschut! Veel geestelijke vorming heb ik in Mussel ontvangen door de catechese van ds. Brienen. Wat zeker ook gememoreerd moet worden, dat is de geestelijke vorming via de jongelingsvereniging - na de zondagse middagdienst - onder het voorzitterschap van br. Meeme Wever. Ik ben dankbaar, dat mijn ouders me in bovengenoemde opleidingen hebben gesteund en aangemoedigd om me verder te bekwamen.

Studie
De studie in Apeldoorn duurde van sept. 1962 – jan.1971 (vooropleiding 1962-65; theologische opleiding 1965-71). Deze studie heb ik - naast de toekenning van de kerkelijke beurs - mede weten te bekostigen door zo nu en dan een tijdelijk baantje als onderwijzer voor een aantal weken in de periode juni t/m sept. te vervullen, o.a. in Mussel, Kampen, Lienden en Apeldoorn. Verder werkte ik op provisiebasis voor een boekhandel-antiquariaat onder medestudenten. Tijdens mijn Apeldoornse periode heb ik ook nog colleges ‘zendingswetenschappen’ gevolgd in Baarn en Oegstgeest. Er waren wat contacten met deputaten zending via ds. Bikker. En ‘last but not least’: in Apeldoorn leerde ik juf Anneke Visser kennen met wie ik nu reeds meer dan 40 jaar gelukkig getrouwd ben. Ach, wie was ik geweest en wat had ik kunnen doen zonder haar, mijn Deodata!

Gemeente
In de gemeente Noordscheschut (1971-1978) hebben we goede jaren gehad in de pastorie. We zien altijd nog met veel plezier en dankbaarheid terug op die periode in ons bestaan. Wel werd ik helemaal ‘opgeslokt’ door het vele werk buiten de normale zaken van het predikant/pastor/catecheet- zijn in mijn eigen kerkelijke gemeente. De classis vroeg in mijn periode aldaar heel veel aandacht. Maar dat laat ik nu rusten. Ons huwelijk werd gezegend door de geboorte van drie kinderen: Martijn, Annemarieke en David. Een bijzondere ervaring voor me om je eigen kinderen te mogen dopen! Uniek! Om heel dankbaar voor te zijn.

Voor de klas
In de zomer 1976 kreeg ik een aanstelling aangeboden voor 4 uur godsdienstonderwijs aan de Chr. MEAO-school te Hoogeveen. De kerkenraad vond het een goed idee als ik me daarvoor wilde inzetten. Zo stond ik weer voor de klas, nu met een speciale opdracht. Eind 1977 zijn er een aantal gesprekken geweest met enkele leden van het Bestuur van het Menso Alting College (MAC) te Hoogeveen (dat is een christelijke scholengemeenschap voor havo, vwo, gymnasium). Men polste mij of ik zou voelen voor een volledige betrekking als docent godsdienst naast dr. A. Onstenk. De Synode van de Chr. Geref. Kerken had kort daarvoor de mogelijkheid geopend om ook predikanten uit onze kerken die mogelijkheid te bieden. Als dat niet was gebeurd, dan had ik er niet over gepiekerd om een functie als boven beschreven in overweging te nemen. Dat is een heel moeilijke periode geweest rondom Kerst, Oud- en Nieuwjaar 1977-78. Wat te beslissen?  Veel steun hebben mijn vrouw en ik daarbij ondervonden van collega ds. K. Boersma. Uiteindelijk heb ik ook gesolliciteerd en werd ik benoemd m.i.v. augustus 1978. Van de gemeente Noordscheschut nam ik afscheid.  De kerkelijke gemeente Hoogeveen heeft mij beroepen als haar predikant met een bijzondere opdracht en die roeping heb ik toen aanvaard. Er is mij heel vaak gevraagd of het kerkelijk werken als predikant te vergelijken is met het werk als docent/schoolpastor. Natuurlijk zijn er raakvlakken. Denk maar aan de catechese en het pastoraat. Op het MAC werd ook een beroep gedaan op de gaven die God mij gaf. En mijn leven is zo geleid, dat ik vóór de theologische studie de opleiding tot volledig bevoegd onderwijzer heb gevolgd. Een goede voorbereiding voor dit werk. Wel stond ik meer ‘in de vuurlinie’ dan toen ik gemeentepredikant was, want pubers zijn niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan. In een kerkelijke gemeente heb je met mensen van verschillende leeftijden te maken.  
Eind 2003 mocht ik mijn taak op school beëindigen. Dat heb ik toen gedaan. In diepe afhankelijkheid heb ik gezaaid, God geve de groei door Zijn zegen!

Dienen
Uiteraard heb ik naast mijn lesgevende taak en het werk als schoolpastor onze kerken kunnen dienen door voor te gaan in zondagse erediensten. Dat heeft mij niet alleen veel vreugde verschaft, maar het heeft er ook voor gezorgd, dat ik de sterke band met de Chr. Geref.  Kerken heb mogen behouden.
Tot slot: mijn gezondheid laat helaas wat te wensen over. Sinds oktober jl. ga ik niet meer voor in de diensten van Woord- en Sacramentsbediening. De laatste dienst waarin ik voor mocht gaan, was in Midwolda! Maar misschien……. Terugkijkend zeg ik: “Mijn leven is geleid. God heeft mij echter lang niet altijd een gemakkelijke weg laten gaan”. Ik heb geprobeerd een trouwe dienstknecht van Jezus Christus te zijn in Zijn Koninkrijk en poog dat nog met alle fysieke beperkingen. Tot ik eens verwachtingsvol mag ingaan in het feest van mijn HEER en Heiland! Hem zij alleen de eer!

Hoogeveen               
A.W. Wubs


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...