Op 8 maart vergaderde de classis Leeuwarden in Sneek. Op die vergadering werd een afvaardiging aangewezen voor de vergadering van de particuliere synode van het noorden die DV 19 april gehouden zal worden. De volgende broeders werden afgevaardigd: de predikanten C.C. den Hertog, D.J.T. Hoogenboom en D.J. Steensma als primi met de predikanten A.J.T. Ruis en J.D. van ’t Zand als hun vervangers (secundi); de ouderlingen W. Lodewijk, L. van der Zwaag en R. van der Zwaag als primi en de ouderlingen J.W. Kooistra, S.H. de Vries en S. Westerhuis als secundi; diaken B. Vianen als primus en diaken  H.J. Kooistra als secundus.

Een plechtig moment tijdens de vergadering was de verlening van emeritaat aan ds. G.P.M. van der Linden. Hij bereikte enige tijd geleden de leeftijd van 65 jaar, de leeftijd waarop in onze kerken emeritaat mag worden aangevraagd. Van die mogelijkheid maakte ds. Van der Linden gebruik, hij had aan de kerkenraad verzocht met de aanvraag van zijn emeritaat in te stemmen. De kerkenraad vroeg daarop aan de classis ds. Van der Linden per 10 juni 2012 emeritaat te verlenen. De classis kon en wilde hem die emeritering op de meest eervolle wijze doen. Ds. B. Reinders sprak ds. Van der Linden toe en roemde onder andere zijn verantwoordelijkheidsgevoel en de tegelijk ernstige en humoristische wijze waarop hij de classisvergaderingen leidde. In zijn dankwoord betrok ds. Reinders ook mevrouw Van der Linden en bedankte hij haar voor haar betrokkenheid. Voor de toekomst werd hen de zegen van de Heere toegebeden. De kerkenraad van Dokkum werd ten slotte veel wijsheid toegewenst in de komende vacante periode. Indrukwekkend waren ook de woorden die ds. Van der Linden daarna tot de afgevaardigden en de vele gasten richtte. Hij vertelde iets over zijn persoonlijke levensweg en hoe de Heere hem arresteerde. Hij vertelde ook hoe de Heere hem in alle gemeenten de nodige kracht geschonken had. Het was een rijk getuigenis van de trouw van de Heere. Pijn benoemde ds. Van der Linden ook, vooral het feit dat niet op alle kansels in onze kerken door alle predikanten uit het kerkverband het woord bediend mag worden. Hij eindigde echter met woorden die de rode draad van zijn toespraak uitmaakten: wat een heerlijke God hebben we!

Aan de gemeente van Veenwouden werd toestemming verleend tot nauwer samenleven met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Noardburgum. Al vele jaren zijn er contacten met die gemeente en de kerkenraad meende dat, vanwege de herkenning in de prediking en de belijdenis, het goed zou zijn als er ook gezamenlijke kerkdiensten belegd konden worden. De classis was van oordeel dat de kerkenraad voldoende kon laten zien dat die wederzijdse herkenning er is en verleende daarom, met een aantal tips, de gevraagde toestemming.

Ten slotte moet nog vermeld worden dat het de quaestor (penningmeester) van de classis goed dacht de omslag (het bedrag dat elk gemeentelid betaalt voor het werk dat in classisverband gebeurt) met 20 cent te verhogen. Dit misschien op het eerste oog wat flauwe feit heeft als ernstige achtergrond de daling van het aantal leden van de classiskerken. De quaestor rekende voor dat wij sinds 2003 800 leden zijn kwijt geraakt. De ontkerkelijking gaat Friesland niet voorbij. Tegelijk gaat de Heere door met Zijn werk. Dat kwam naar voren in de berichten vanuit de gemeenten. De Heere geve wijsheid aan de kerkenraden in de classis. Boven alles storte Hij Zijn Geest in rijke mate over ons uit opdat Zijn naam alle eer ontvangt.

Siegerswoude
D.J.T. Hoogenboom


Commentaar

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...