Op donderdag 27 november jl. kwam de classis Leeuwarden in een voortgezette vergadering bijeen in het kerkgebouw van Zwaagwesteinde (De Westereen). Op deze avond vond het peremptoir examen van kand. A.A.L. Aalderink plaats. Niet alleen de afgevaardigden van de diverse classiskerken waren die avond naar De Westereen afgereisd, maar ook verschillende gemeenteleden van De Westereen waren aanwezig in de kerkzaal. Hieronder een kort verslag van de vergadering.

 

De preses, ds. H.J. Vazquez, heet de aanwezigen van harte welkom en noemt daarbij bijzonder kand. Aalderink, zijn vrouw en ouders. Ook de deputaten naar artikel 49 KO - de predikanten Last, Lof en Quist - worden verwelkomd. Vervolgens leest ds. Vazquez Mattheüs 11, 1-6, gaat hij voor in gebed en geeft hij psalm 118: 1, 7 en 11 op.

 

In comité (dat betekent concreet, dat alle gasten inclusief de kandidaat zelf de zaal voor een ogenblik moeten verlaten) worden hierna de vereiste stukken onderzocht. Denkt u daarbij aan een getuigschrift van het college van hoogleraren van de TUA, een getuigschrift van de kerkenraad van Deventer, de beroepsbrief van De Westereen, de brief waarin kand. Aalderink verklaart het beroep aan te nemen, het bewijs van goede uitslag van het doctoraalexamen in Apeldoorn en de verklaring beroepbaarstelling door het curatorium.

 

Dan worden kand. Aalderink en alle belangstellenden teruggeroepen in de kerkzaal en volgt het peremptoir examen. Eerst houdt kand. Aalderink een preek over een hem opgegeven tekst. Hij staat stil bij de vraag van Johannes de Doper in de kerker van de burcht Machaerus: 'Zijt Gij Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander?' (Mat. 11, 3) Een treffend Bijbelgedeelte aan het begin van de Adventstijd. En ook een toepasselijk gedeelte tijdens een peremptoir examen. In dit gedeelte wordt immers duidelijk, dat bange worstelingen ook Gods knechten niet bespaard blijven. Maar ook wordt zichtbaar hoe Christus de Goede Opperherder is voor Zijn 'onderherders'.

Nadat we geluisterd hebben naar het preekvoorstel, wordt kand. Aalderink op een vijftal vakgebieden geëxamineerd. Ds. D. J. T. Hoogenboom examineert op het gebied van Oude Testament, ds. J.D. van 't Zand doet Nieuwe Testament. Ds. C. C. den Hertog stelt vragen over de leer van de kerk en ds. A. J. T. Ruis neemt het gesprek over de prediking voor zijn rekening. Ds. D. J. Steensma bevraagt de kandidaat tenslotte over kerkorde en kerkrecht.

In comité volgt daarna het gesprek over de persoonlijke verhouding tot de Heere en de beweegredenen om te staan naar het ambt van dienaar van het Woord. De beraadslaging en besluitvorming daarna vindt eveneens plaats in comité.

Nadat alle anderen zijn teruggekeerd in de kerkzaal, kan de preses meedelen dat kand. Aalderink met algemene stemmen is toegelaten tot de bediening van het Woord en de sacramenten. De lastbrief wordt voorgelezen, waarna kand. Aalderink ook het verbindingsformulier ondertekent.

Ds. Vazquez spreekt kand. Aalderink in hartelijke bewoordingen toe namens de classis. Ds. H. Last spreekt daarna als deputaat naar artikel 49 KO. Verder volgen nog enkele mededelingen van praktische aard: Ds. Van 't Zand wordt aangewezen als mentor van kand. Aalderink. Voorts wordt meegedeeld dat D.V. 12 december om 19.00 uur de bevestigings-  en intrededienst zal plaatsvinden. Tenslotte besluit ds. Last de vergadering met gebed.

A.J.T. Ruis, Damwoude (assessor najaarsvergadering 2014)


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...