Met spanning is door velen uitgezien naar de tweede vergaderweek van onze synode. Deze week wordt het rapport van deputaten eenheid gereformeerde belijders behandeld. Als u de pers een beetje hebt gevolgd, weet u dat er binnen onze kerken heel verschillend over samenwerken met andere kerken wordt gedacht.

 

Zowel ontwikkelingen binnen ons eigen kerkverband als besluiten die zijn genomen door kerken waar we mee samenwerken hebben voor spanning gezorgd. Verdragen we elkaar in de veelkleurigheid waarin we lokaal kerk zijn of gaan de wegen uit elkaar? Dat is de vraag die boven deze tweede vergaderweek hangt. Voor mij persoonlijk als lid van samenwerkingsgemeente Het Anker extra spannend.

 
Bezinning

We zijn deze tweede vergaderweek weer begonnen met een gezamenlijke bezinning. Ds. H. Polinder heeft de bezinning ingeleid met de lezing van Zacharia 4. In dit gedeelte gaat het over de stilvallende herbouw van de tempel die onder de leiding Zerubbabel is gestart. De fundamenten liggen, maar nu dienen zich allerlei problemen aan en Zeubbabel zit in de put. Zacharia krijgt een visioen waarin hij een brandende kandelaar ziet. Door de toevoer van olie, het symbool van de Heilige Geest, blijft de kandelaar altijd branden. Zerubbabel wordt opgeroepen zich open te stellen voor de Heilige Geest, met de Geest worden hoge bergen vlak. Niet door eigen kracht of door geweld maar met de kracht van de Geest zal Zerubbabel de herbouw van de Tempel afronden.
 Ook wij moeten niet uitgaan van eigen kracht maar ons openstellen voor de Heilige Geest, ons de vraag stellen of wij met onze eigen agenda bezig zijn of met Gods werk. Het werk van God gaat ook zonder ons wel door, dat moet ons ootmoedig maken als synode.
In groepen hebben we met elkaar doorgesproken en met elkaar gedeeld hoe wij de Heilige Geest in ons leven ervaren. Opbouwend omdat met elkaar te mogen delen en daarover door te spreken.
 
Landelijk Kerkelijk Bureau
In Veenendaal zetelt ons Dienstenbureau, professionals die op efficiënte wijze deputaatschappen ondersteunen en de kerken van informatie voorzien. Zo is uitgebreid informatie verstrekt over de ANBI-status, AVG en Veilige Kerk evenals over de noodzakelijke maatregelen die kerken moeten treffen om aan deze wettelijke regelingen te voldoen. Als u onbekend bent met het bureau raad ik u aan de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken eens te bezoeken. Ook deze site wordt verzorgd door het Dienstenbureau. Duidelijk wordt dat er steeds meer werk naar het Dienstenbureau verschuift. Of dit een goede ontwikkeling is, werd gevraagd. We willen professionele kwaliteit. Echter de keerzijde is dat er meer geld naar het bureau gaat en daarmee niet wordt besteed aan het doel waar we het in de eerste plaats voor hebben bestemd. Het is belangrijk de vinger aan de pols te houden om te voorkomen dat te gemakkelijk vrijwilligerswerk wordt vervangen door de inkoop van ondersteuning bij het Dienstenbureau. Hoe dan ook, we zijn dankbaar voor het vele werk dat het Dienstenbureau voor onze kerken mag doen.
 
Zending
Als klein kerkgenootschap zijn we behoorlijk actief. In Afrika, Thailand, Siberië en de laatste jaren ook in Spanje, Frankrijk en Ierland zijn door ons uitgezonden mensen bezig met het brengen van het Evangelie, bijbelonderwijs en lokale ondersteuning van gemeenten. Ja, Europa en ook Nederland zijn zendingsland geworden. De zendingsopdracht is hierdoor dichtbij gekomen en wij mogen allemaal 'zendeling' zijn. De synode heeft onderkend dat het zendingsbewustzijn binnen onze kerken gering is en daarom besloten een toerustingsprogramma te gaan ontwikkelen.
 Afgevaardigden uit voormalige zendingsgebieden, nu zusterkerken, en ook uit Barcelona en Parijs hebben ons toegesproken. Men ging in de toespraken in op lokale thema’s maar ook op thema’s die op de agenda van synode staan. De sprekers wensten ons Gods zegen als synode en kerkgenootschap. Bijzonder was het gebed in de vorm van een duet dat de dominees Samuel Foucachon en Dik Brienen elkaar toezongen. Als afsluiting hebben we als afgevaardigden de buitenlandse gasten toegezongen. Zending is een van de wezenskenmerken van DE KERK. We wensen alle betrokkenen Gods zegen toe bij de voortzetting van dit werk.
 

Archief
Als u geïnteresseerd bent in besluiten van eerdere synodes kunt u terecht bij het Utrechts Archief. Onze synodestukken zijn daar ondergebracht. De archivaris heeft ons laten zien hoe het werkt en een voorbeeld getoond.
De synode van 1910 besloot om bij de koning te pleiten voor herinvoering van de doodstraf. Hier denken we nu heel anders over. Je kunt na bestudering van archiefstukken concluderen dat er een voortgaande lijn zit in het verstaan van de Bijbel. De tijd waarin we leven en de context waarin we kerk zijn hebben invloed op onze leesbril. Synodale besluiten zijn in die zin niet in beton gegoten.

Geestelijke verzorging militairen
We hebben van het deputaatschap gehoord dat binnen onze kerken de geestelijke verzorging van militairen leeft en er ook onder predikanten belangstelling is voor dit werk. Met enige regelmaat worden landelijk vacatures voor krijgsmacht-predikant opengesteld. Onder de sollicitanten zijn altijd christelijk-gereformeerde predikanten. Drs. H. van Eeken is nu en de komende jaren namens onze kerken werkzaam als vlootpredikant. Het zou mooi zijn als we een tweede CGK'er zouden mogen leveren. Wij wensen hem zegen over zijn werk.
(wordt vervolgd)

 

Wim Hijmissen, Lelystad


Commentaar

 • Zijn kerk 2020-09-25 15:23:09

  Soms denk je na over wat je eigenlijk zegt. En vraag je je af of je de dingen wel goed zegt. Dat...

 • OUDERS WAAR ZIJN JULLIE? 2020-09-18 17:51:34

  Deze kop, inclusief hoofdletters, komt uit een tweet van de burgervader van Zoetermeer, Charlie...

 • Waar was jij? 2020-09-11 17:09:52

  Vorige week was het vijf jaar geleden dat Angela Merkel haar overbekende woorden sprak in verband...

 • Deepfake 2020-09-04 17:01:11

  Wat fake news of, in goed Nederlands, nepnieuws is, weten de meeste mensen zo langzamerhand wel....