Op 2 maart jl. kwam de classis Groningen voor de voorjaarsvergadering online bijeen. Namens de roepende kerk van Kantens opent br. J. van der Heide de vergadering met het lezen van Markus 12, 28-34 HSV. Eerst de naaste dan jezelf. Dit staat haaks op het coronavirusbeleid. Daar is het, zorg dat je zelf vrij blijft van het virus. Zo zorg je ook voor de ander die door jou niet besmet kan worden. In deze tijd van lockdown missen we elkaar. We vragen ons af hoe we in deze periode kerk-zijn vorm kunnen geven. Ook al is de toekomst onzeker, wij mogen vertrouwen op Gods zegeningen en mogen kerk van Jezus Christus zijn. Hierna bidden we samen om een gezegende vergadering, voor de scriba van de gemeente van Kantens die een ingrijpende operatie moest ondergaan en we danken ervoor dat kandidaat J.R. Bulten het beroep naar Nieuwe Pekela mocht aannemen.

Classis contracta heeft plaatsgevonden in verband met het vertrek van ds. J. Oosterbroek van Kantens naar Dronten.

Door de classis is een appelcommissie ingesteld en zijn de leden benoemd voor drie jaar. Per appelzaak wordt gekeken welke commissieleden de zaak zullen voorbereiden voor behandeling door de classisvergadering.

Uit de verslagen naar art. 41 KO is te melden dat voor alle gemeenten geldt dat de coronapandemie hen voor nieuwe uitdagingen stelt. Er zijn creatieve oplossingen bedacht, maar het verlangen om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten wordt door allen gevoeld.

Veel classisgemeenten zijn vacant, een aantal is bezig met het beroepingswerk, maar ook hier worden beperkingen ervaren door de pandemie.

Een aantal kleine gemeenten in de classis zal in samenwerking met deputaten evangelisatie en evangelist br. B. Noteboom deelnemen aan een project voor kleine kerken. Eerst wordt geïnventariseerd wat nodig is voor de toekomst van deze gemeenten, daarna wordt per gemeente een missionair plan opgesteld. Door de coronapandemie is de start van het project opgeschort.

De gemeente van Delfzijl besloot te stoppen met verdere ontwikkeling van de samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Het proces verliep te moeizaam. Ondanks beëindiging van de samenwerking blijven beide gemeenten op een aantal gebieden samenwerken.

In Midwolda bestaan zorgen over het voortbestaan van de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft overleg plaatsgevonden met deputaten kerkorde en kerkrecht. Er worden maatregelen genomen om de kerkenraad te ondersteunen. Daarnaast worden bijzondere visitaties afgelegd, wordt deelgenomen aan het project ‘Kleine Kerken’ en zijn er contacten met een zustergemeente.

Stadskanaal is sinds 2018 een fusiegemeente. De kerkenraad vindt de huidige situatie bemoedigend, ziet veel positiviteit en werkt aan het hechter maken van de gemeenschap.

Een commissie denkt na over een regeling om gemeenten waarvan de predikant veel classistaken heeft te compenseren.

 

Op 23 maart 2021 kwam de classis opnieuw bijeen in de voortgezette vergadering. De preses, ds. Bikker, opent de vergadering met gebed en leest enkele verzen uit Jesaja 55. Tijdens het middaggedeelte zijn afgevaardigden naar de particuliere synode van het Noorden verkozen. Er is een regiecommissie gevormd die onderzoekt hoe het classiswerk doorgang kan vinden en voorkomen wordt dat het geringe aantal classispredikanten een te hoge werkdruk ondervindt door extra classiswerk. Er wordt een online meeting voorbereid waarin gemeenten met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de ervaringen en mogelijkheden in tijden van corona. Verder zijn twee appelzaken behandeld.

Tijdens de avondvergadering vond in aanwezigheid van deputaten art. 49 K.O., online, het peremptoir examen van kandidaat J.R. Bulten plaats. Kandidaat Bulten hield zijn examenpreek 21 maart in Nieuwe Pekela en was online te beluisteren. De tekst voor zijn preek was Jesaja 55, 6-8, en het thema van de verkondiging: De HEERE God zoeken en vinden. Daarbij kwamen twee punten aan de orde: de verkeerde weg verlaten, en: de goede weg bewandelen. Tijdens het examen liet br. Bulten middels presentaties zijn uitwerking van de opgedragen examenstof zien, waarna vragen gesteld werden. Nadat deputaten art. 49 een positief advies hadden uitgebracht, werd bij acclamatie besloten kandidaat Bulten toe te laten tot het ambt van dienaar des Woords. De vergadering, evenals deputaten art. 49, hebben deze nieuwe manier om een examen af te nemen als positief ervaren en achtten deze zeker voor herhaling vatbaar.

Er wordt teruggezien op een gezegende vergadering. Daarvoor bracht deputaat ds. H. Jonkman namens de vergadering dank aan God.

 

Gea Draijer, notulist


Commentaar

 • Afstand 2021-05-06 13:49:57

  Een crisis werkt als een spotlight. Het laat zien wat er vooraf al was en vergroot dat uit. En hoe...

 • Vrijheid en democratie 2021-04-23 16:46:56

  Binnenkort herdenken we de doden die vielen in de strijd om de vrijheid. Een dag later vieren we...

 • Urk en de grondwet 2021-04-09 15:52:04

  De relatie tussen kerk en staat blijft spannend. De relatie tussen de kerk en de journalistiek...

 • De opname 2021-03-26 16:00:34

  In Amerika kom je auto’s tegen voorzien van een sticker met daarop de tekst: Let op, als de opname...