ImageOnze maatschappij drijft op netwerken. Letterlijk onder of boven de grond is ons huis en ons leven verbonden met tal van bedrijven, instanties en medemensen. Via de computer kan dat tot in het oneindige worden doorgetrokken. Bedrijven bestaan voor een deel bij de gratie van netwerken. Geen wonder dat ze goed zorgen over hun ?relaties?. Op die manier blijf je op de hoogte en leer je van ontwikkelingen; blijf je betrokken bij wat gedaan kan en moet worden. Zo sleep je werk in de wacht.
We spreken over het ?old boys network? wanneer het gaat om het vinden van geschikte kandidaten voor het invullen van zogenaamde topfuncties. Steeds meer christenen gaan het belang inzien van netwerken. Het is de manier waarop zij hun christen-zijn vormgeven, namelijk open en betrokken op andere christenen en op de wereld. Met als doel: Gods Koninkrijk zichtbaar te maken en te doen baanbreken in een gebroken wereld. Er zijn er steeds meer die zich een netwerkchristen zouden kunnen noemen. Misschien u en jij wel.

Definitie
Zonder wetenschappelijk te zijn, zou ik een netwerkchristen willen typeren als ?een gelovige, die vanuit en naast zijn betrokkenheid op zijn eigen gemeente, persoonlijke en organisatorische verbanden legt en onderhoudt met andere christenen en organisaties en zijn omgeving.?
Open
Lange tijd was de kerk en waren christelijke organisaties gesloten bolwerken en de mensen die daarbij hoorden ook. Je hoorde bij die gemeente, stemde op die partij en ging alleen om met mensen van je eigen soort. Organiseerde tal van activiteiten op het gebied van Evangelisatie, Zending en Diaconaat en gedacht daarbij in bijzonder en allereerst de ?eigen? geloofsgenoten Gods. Je zou het ?de verzuiling? kunnen noemen, met als motto: in ons isolement ligt onze kracht. Ik schrijf dat even in zijn algemeen. Er zijn voorbeelden te over van gelovigen en organisaties die, over kerkmuren en grenzen heen, samen optrokken en concrete dingen realiseerden. Denk aan de opzet van tal van stichtingen van zorg voor armen, ouderen en mensen met een beperking of het begin van de Bijbelverspreiding middels genootschappen. In gezamenlijkheid is dat opgezet en er rust tot op vandaag veel zegen op. Die openheid en gezamenlijkheid wordt nu steeds meer opzettelijk gezocht en vorm gegeven, persoonlijk en als kerken en als organisaties. Over dat laatste wil ik het nu eerst hebben.

Organisaties
Steeds meer organisaties onderkennen het belang van samenwerking met anderen. Soms ook wel door de wet en de nood gedwongen, maar toch. Tal van christelijke zorginstellingen zijn in de afgelopen jaren samengegaan onder een nieuwe naam. Ik denk aan de SGJ en Eleos. Ook scholen en universiteiten gaan steeds meer samenwerken. Allerlei dwarsverbanden zijn er gelegd in en met de Christelijke Hogeschool Ede. Begin deze maand kopte de krant: ?CHE en GH fuseren, alliantie met Driestar?. De TU in Apeldoorn is verbonden met de TU Kampen, Broederweg. Over en weer wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en ervaring en ruimten. Vanuit deze universiteiten is er weer een heel netwerk van instituten en werkgroepen en stichtingen. Het Calvijnjaar, aangejaagd door onder andere onze Prof. Selderhuis, was nooit zo?n succes geworden, ware het niet dat hij en met hem anderen, elkaar kenden van andere bijeenkomsten, congressen en projecten. Kerken, gemeenten en groepen vormen met elkaar een platform in de Evangelische Alliantie. Vandaaruit wordt samengewerkt om tal van projecten interkerkelijk en specifiek vorm te geven, onder andere in een Nationale Gebedsdag. Ook op locaal niveau zien we dat dit steeds meer navolging krijgt. In Winschoten zijn er de Doedagen, gedragen door samenwerkende kerken. In Zuidhorn is er elk jaar Uplink, een verdiepingsmeeting voor christenen jong en oud. In Assen is het al traditie dat op initiatief van ??n gemeente, maar in samenwerking met tal van anderen, een Mannendag wordt georganiseerd. Het blijkt aan een behoefte te voldoen, namelijk dat christenen, jong en oud, graag samen willen komen voor toerusting en vorming en viering met anderen of ook samen de handen uit de mouwen willen steken om het evangelie uit te dragen of om hulp te verlenen.

Gericht
Er zijn organisaties die specifiek opgericht zijn om als netwerk te fungeren voor een bepaalde doelgroep. Soms lag het begin daarvan in een blog op het internet, soms kwam het er op initiatief van enkele enthousiaste christenen. Zo is er een netwerk van christenpedagogen. Op hun site lees ik: ?Het Netwerk Christen Pedagogen (NCP) wil bezinning stimuleren op het beroep als pedagoog, in het licht van de Bijbel en de christelijke geloofsovertuiging. Het netwerk heeft drie functies:1. Klankbord 2. Kennisvermeerdering 3. Ontmoeting. Als klankbord biedt het NCP ruimte voor uitwisseling van vragen vanuit studie, vakbeoefening en vakgebied, en is er ruimte voor hulp- en feedbackvragen. Diverse activiteiten zijn gericht op het vermeerderen van (wetenschappelijk) bruikbare kennis voor het vakgebied. In de ontmoeting met elkaar (symposia en contactgroepen) speelt uitwisseling en netwerken een grote rol.? Negatief gezien, zou je dat weer kunnen benoemen als het oprichten van een eigen zuil, net als vroeger. Zo is het niet bedoeld en wordt het ook niet beleefd. Een netwerk, ook dit netwerk, is veel opener en zo misschien ook wel wat officieuzer. Je voelt er iets in van een missie naar elkaar en naar mensen. Er is een netwerk van jonge professionals in het bedrijfsleven, de politiek en het onderwijs en de zorg, genaamd Impact. Ik lees op hun site: ?IMPACT Netwerk verbindt al tien jaar 22 tot 35 jarige jonge christenprofessionals met elkaar in werk, relaties en samenleving.  IMPACT Netwerk is opgericht met visie voor ontmoeting tussen hoger opgeleide christenen, en deze ontmoetingen te ondersteunen, te stimuleren en te organiseren. Kenmerken: uitwisseling, herkenning, onderlinge toerusting, verdieping en het vormen van relevante netwerken. Juist in de fase van 22-35 jaar waarin oude structuren en verbanden van ouderlijk huis en studententijd vervagen of wegvallen en tegelijkertijd de maatschappij opeens vol beroep op je doet, kan je geestelijk veel baat hebben bij een verband dat je scherp houdt, je inspireert en God op je agenda zet. Daarin voorziet IMPACT.? Op een andere wijze netwerken ook vrouwen o.a. in De Christenvrouw en ouderen o.a. in de PCOB. In die laatst genoemde organisaties zit nog wel iets van ?verzuiling?, maar ze organiseren anders en meer over muren heen. In ieder geval ontstaat er daardoor een netwerk voor vrouwen en ouderen, waarbinnen en vanwaaruit zij elkaar en anderen steun geven en steun ontvangen.

Knooppunten
Het kenmerk van een netwerk is dat het tegelijk ook een knooppunt is. Je komt elkaar tegen, je gaat elkaar kennen, je gaat met elkaar aan de slag. Het is een moderne manier om vorm te geven aan, wat in de Bijbel genoemd wordt, ?het lichaam van Christus?. Met dat beeld wordt, naast de verscheidenheid en eenheid, de verbondenheid benadrukt. De ??n kan en mag en wil niet zonder de ander. De onderscheiden delen zijn met elkaar verbonden en vullen elkaar aan. Zo wordt dat ook ervaren in netwerken. Je bent met elkaar verbonden en vult elkaar aan. Dat is verrijkend en vruchtbaar. Samen kun je meer doen en betekenen voor elkaar en voor het doel en de doelgroep die je op het oog hebt. Netwerken zijn een passend antwoord op de tendens van individualisme, dat onze tijd zo kenmerkt.

Assen                       
Stoffer Otten


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...