Zoals het tegenwoordig past bij een vergadering op niveau, word je vanaf het begin onderscheiden met een badge met je eigen naam. Elke broeder krijgt dan niet alleen een gezicht, maar ook een naam, inclusief de vermelding vanwaar hij komt. Dat is wel zo gemakkelijk tijdens en rondom de vergadering.
Bij stijl past ook de wijze waarop we de classis openen. Allereerst gaat het Woord van God open. Ds. A. Versluis deed dat bij 2 Petrus 1:12-21 en legde de nadruk op vs. 19: ?En we hebben het profetische woord, dat zeer vast staat.? Daarna gedenken we hen die ons in de dienst van Gods Kerk en Koninkrijk zijn ontvallen. Met name wordt genoemd br. A.J. Velema, die jarenlang de gemeente De Krim heeft gediend als ouderling. Ook wordt de naam genoemd van zr. J. Van Dalen uit Assen, die in die plaats en gemeente en in onze kerken landelijk veel werk heeft verzet. We bidden voor hen die achterblijven en brengen in gebed ook bij de Here hen die zorgen kennen. Een welkom is er voor ds. J.Lof die, als nieuwe predikant van Meppel, voor het eerst aanwezig is. Een broederlijk welkom wordt ook toegeroepen aan de afgevaardigden van de Classis Assen GKv, de predikanten ds. G. Meijer en ds. J.H. Soepenberg. Het moderamen bestaat uit ds. K. Jonkman, preses, ds. S. Otten, scriba en ds. P. Van Dolderen, assessor. Bij stijl hoort orde. Een keurig uitgewerkte agenda lag ter tafel en dat bevorderde een snel verloop van de vergadering. Om die orde te vergroten was al eerder besloten tot het instellen van een Classicaal Secretariaat. Nu stelden we vast wat deze wel en niet moet doen, zodat onnodige verwarring kan worden voorkomen.
Betrokken
Alle gemeenten hebben verslag gedaan van de stand van zaken in hun gemeente of er ligt een kerkvisitatieverslag. Deze zijn vooraf schriftelijk aangereikt, zodat iedereen op de hoogte is en gemakkelijker over andere gemeente vragen kan stellen. Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Zo wordt ons duidelijk dat in Dedemsvaart door middel van een nieuwe structuur in de kerkenraad het werk effici?nter verloopt en de predikant meer ruimte krijgt voor geestelijke leiding en pastoraat. Dat is mooi. In Assen is het project ?Assen zoekt? gaande, een evangelisatieactiviteit gericht op zoekers en mensen die van de kerk vervreemd zijn. De activiteiten trekken de aandacht en vragen veel inzet. Het is zoeken naar de juiste vormen en verhoudingen. Daarvoor wordt gebed gevraagd. Emmen attendeert ons op het vraagstuk van het al of niet hebben van licenties voor het zingen van liederen. Zonder toestemming immers mag niets vermenigvuldigd en gepubliceerd worden. Zo vaak gebeurt dat nu wel middels een gedrukte orde van dienst of de beamer. We attenderen elkaar er op dat dit geen illegale praktijk mag blijven en dat we met elkaar wegen moeten zoeken om aan de wettelijke eisen te voldoen. Dat hoort bij de stijl van het Koninkrijk. Hoogeveen beproeft de NBV en legt uit hoe men daar in de ?proefperiode? mee om gaat. Goed om te zien dat dit met zorgvuldigheid gebeurt. Nieuwe aanwijzingen van de GS blijken digitaal voorhanden en daar kan ook winst mee gedaan worden. In Nieuweroord/Nieuw-Balinge vindt de onderwijzing nu plaats vanuit de Dordtse Leerregels. We attenderen elkaar er op dat dit niet een leerboek is zoals de catechismus en dat je dus waakzaam moet zijn en het niet te ?zwaar? moet maken voor de gemeente. Daar blijkt aan gedacht te zijn. Naar aanleiding van het verslag van Noordscheschut spreken we elkaar ook aan op ons geld, met name de afdrachten. Het is een tellen en wegen van leden. In geen geval mag een lid geschrapt worden, louter om geldelijk gewin te behalen in minder afdracht. Steenwijk vraagt om nauwer te mogen samenleven met de GKv Steenwijk. Daarover beslissen we met elkaar, in bijzijn van vertegenwoordigers van het kerkverband, nl. de Deputaten Art 49, positief. Plaatselijk is weer een breuk geheeld, dat is reden tot vreugde. De betrokkenheid op elkaar mocht ook blijken in de momenten van gebed tijdens de dag. Berichten van verdriet bereikten ons nl. van het overlijden van een kind aan de Mexicaanse griep. Grootouders en familie behoren bij ??n van onze gemeenten. Het raakte ons allen diep. Met bewogenheid brachten we dat en andere dingen bij God, de hemelse Vader, die nimmer de zijnen vergeet.

Sfeer
Hoe het toegaat rondom de vergadering is net zo belangrijk. We genoten een goede maaltijd. Waarvoor dank! Wat mij ook opviel waren de vele intense gesprekken en te midden van zorg en verdriet, de vreugde. We vroegen aan het eind hoe de afgevaardigden van de GKv Classis Assen de vergadering en de dag hadden ervaren. Wat ds. G. Meijer was opgevallen was het voorzichtig en zorgvuldig omgaan met elkaar en de pastorale toonzetting en de persoonlijk getoonzette gebeden. Het was goed om in die geestelijke sfeer met elkaar te vergaderen.

Assen                       
Stoffer Otten


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....