Regelmatig krijg je bij het voorgaan in verschillende gemeenten de opmerking te horen: 'Dominee, wilt u in de preek ook aandacht geven aan de jeugd'. Een begrijpelijke vraag, immers onze jongeren horen ook bij de gemeente. Het is belangrijk dat ook de jongens en meisje in de kerk iets van de verkondigde boodschap zullen begrijpen. En dat die boodschap hun hart zal raken en hun leven richting zal geven om te gaan in het spoor van het Woord van God. Niet dat een predikant dit bewerkt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar de Geest maakt wel gebruik van mensen die de Bijbel uitleggen en toepassen.
Nu is dat niet altijd even eenvoudig als het gaat om de jongeren. Denk maar aan het feit dat de gevarieerdheid onder hen wat hun leeftijd en bevattingsvermogen betreft groot is. Er zitten jonge kinderen, opgroeiende jongelui en bijna volwassenen in de kerk. Daarbij, de ene dominee heeft meer gaven om in een preek de jongeren aan te spreken dan de andere. En laten we ook niet vergeten dat niet elk Bijbelgedeelte voor iedereen direct duidelijk is te maken. Er is geestelijk leven en geestelijke groei nodig om de heilgeheimen in de Schrift te kunnen verstaan. En bijbelse begrippen en verbanden moeten doorzien worden. Moeten onze jongeren alles al kunnen begrijpen? Ik denk van niet. Precies als bij hun ontwikkeling naar volwassenheid onderwijs nodig is, zo is dat ook nodig bij de geloofsopvoeding.

Geloofsopvoeding begint in het gezin. Daar is de Bijbel niet onduidelijk over. En ook de school heeft daarin een plaats. Het is een voorrecht als onze kinderen op een school zitten waar de geestelijke vorming in het verlengde ligt van die ze thuis krijgen. Maar eveneens de kerk heeft de roeping en verantwoordelijkheid om de kinderen van de gemeente geloofsonderricht te geven. En daarvoor is met name de catechese het middel bij uitstek. Uiteraard vindt dit onderricht ook plaats op de zondagsschool en binnen het club- en verenigingswerk. Bij deze vormen van onderricht en geestelijke vorming is evenwel sprake van een zekere mate van vrijwilligheid. De catechese heeft echter een ambtelijke basis. Het gaat hierbij om het ambtelijk onderwijs aan de jongeren in de gemeente, waarvoor de kerkenraad verantwoordelijkheid draagt.
'De catechese vormt ??n van de basisfuncties van de gemeente. Haar is opgedragen de kennis van God door te geven aan de komende generatie, opdat ook dat geslacht met God leert leven en Hem gaat dienen', las ik ergens. Zijn we daar nog van doordrongen? Beseffen we als ouders dat de Heilige Geest door middel van het catechetisch onderwijs onze jongens en meisjes wil brengen tot de kennis van God in de Heere Jezus Christus, zodat ze zich als levende leden van Zijn gemeente gaan openbaren en gedragen?
Inderdaad, op de catechisatie moet geleerd worden. Het gaat boven alles om het leren verstaan van de Heilige Schrift. Hoe God gesproken heeft en nog altijd spreekt door Zijn levend en levenwekkend Woord. De Bijbel moet opengaan tot op de tijd waarin we leven en tot op het hart en leven van onze jongeren in deze tijd. En ze moeten ook weten van de verbondenheid met ons voorgeslacht, dat de Naam van God beleden heeft in onze belijdenisgeschriften. Opdat onze jeugd ook met hart en mond de kernwaarheden van de Heilige Schrift mee leren belijden.
Het nieuwe winterseizoen gaat weer van start. Ook de catechese. Laten we daar als gemeente, als ouders met grote betrokkenheid biddend achter staan. We hebben beloofd onze kinderen te laten onderwijzen. Gaat hun geestelijk welzijn ons echt boven alles ter harte?

Heerde
G. v.d. Groep


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...