Ds. J.G. Kortleven, predikant van de roepende kerk van Stadskanaal, opent de vergadering.
Een gedeelte van de vergadering wordt bijgewoond door deputaten naar art. 49 van de Kerkorde.
Als deputaten zijn aanwezig de predikanten A. Brons, G. van de Groep en W. J. Quist. Ook zijn aanwezig twee afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Veendam, te weten de brs. K.W. Dikkema en G. Kruizinga.
Ds. J. Bosch, de nieuwe predikant van de kerk van Groningen is voor het eerst op deze vergadering aanwezig. Extra aandacht wordt gegeven aan het beroep dat de gemeente van Delfzijl uitbracht op kandidaat W. de Bruin.

Als openingslied zingen we psalm 139 : 1 en 9. Uit de Bijbel wordt gelezen Exodus 3: 1 - 6. Ds. Kortleven houdt een korte meditatie naar aanleiding van het 5e vers.
Hierna gaat hij voor in gebed en wordt er nog gezongen uit psalm 8: 7, 8, 9 en 11.

Uit het onderzoek van de lastbrieven blijkt dat de classis wettig vertegenwoordigd is.
Het moderamen voor deze vergadering is als volgt: preses ds. G. Huisman, scriba ds. A.J. van der Toorn en assessor ds. Kortleven. Als eerste punt wordt het verzoek van de kerkenraad van Wildervank/Veendam behandeld om te komen tot een samenwerkingsgemeente met de GKv van Veendam. Een uitgebreid rapport inzake de ontwikkeling van de samensprekingen en het uiteindelijke besluit om te komen tot een samenwerkingsgemeente is ter tafel. Hierop wordt door de afgevaardigden van Wildervank/Veendam nog enige toelichting gegeven. Na bespreking wordt ook het oordeel gevraagd van deputaten naar art. 49. Zij zijn van mening dat de kerkenraad van Wildervank/Veendam zorgvuldig heeft gehandeld, dat alles met de gemeente goed is doorgesproken. Zij ziet derhalve geen bezwaren om aan het verzoek van Wildervank/Veendam te voldoen. Het verzoek wordt in stemming gegeven en met overgrote meerderheid aangenomen. Met ingang van 1 januari 2010 zal de gemeente van Wildervank/Veendam dus een samenwerkingsgemeente zijn met de GKv te Veendam.

Een schrijven van het Interkerkelijke Dovenpastoraat in de provincie Groningen vergt ook enige bespreking. Deze commissie maakt bezwaar tegen het classisbesluit om het contact met het dovenpastoraat niet meer via de classis te laten lopen maar via de plaatselijke gemeenten. Omdat het de classis is die afgevaardigden benoemt voor het Interkerkelijke Dovenpastoraat kan dit niet via de plaatselijke gemeenten lopen en daarom wordt dit besluit teruggedraaid. Verder wordt na bespreking besloten om de jaarlijkse bijdrage vanuit de classis te verwerken in de omslag die de plaatselijke gemeenten afdragen aan de classis. De quaestor zal op de voorjaarsvergadering met een voorstel komen.

Het nieuwe beleid dat enige jaren geleden door de landelijke zendingsdeputaten is ingevoerd heeft de nodige consequenties voor de classicale zendingscorrespondent. Omdat er nu een directere verbinding is tussen de landelijke deputaten en de plaatselijke gemeenten, klinkt de vraag wat de rol van de classicale zendingscorrespondent nog inhoudt. De classis besluit deze vraag voor te leggen aan de landelijke zendingsdeputaten.

Vervolgens wordt er ruime aandacht gegeven aan de verslagen van de plaatselijke gemeenten in de classis. Er zijn enkele zaken die meer aandacht vragen. E?n van die zaken is het verzoek van de gemeente van Lutjegast om advies in verband met de voorgenomen opheffing van de gemeente. De kerkenraad deelt mee dat na overleg met de gemeente besloten is het gemeente-zijn per 31 december a.s. te be?indigen. Het bevreemdt de classis enigszins dat er om advies gevraagd wordt, terwijl de beslissing al door de kerkenraad is genomen en er geen ruimte lijkt voor alternatieven. Na bespreking spreekt de classis uit dat zij waardering heeft voor de goede zorg en energie die de kerkenraad al die jaren gestoken heeft in het gemeentelijk leven. De classis ziet zich, door de gang van zaken genoodzaakt zich bij het besluit van de kerkenraad neer te leggen. Zij doet dit met pijn in het hart. Naar aanleiding van suggesties uit de vergadering wordt de kerkenraad van Lutjegast nog geadviseerd eventueel vrijkomende gelden beschikbaar te stellen voor projecten die evangelieverkondiging in de provincie Groningen tot doel hebben.

Ruim aandacht is er ook voor het verslag van de kerkenraad van Zuidlaren. Er is al lange tijd zorg en moeite in deze gemeente. Er zijn recentelijk door de kerkenraad besluiten genomen die vragen oproepen. Over deze besluiten wordt uitgebreid doorgesproken, waarbij over en weer nood en moeite worden gedeeld.

Naast zorgen die we in de classis hebben, mogen we ook Gods zegen zien. Ook dat blijkt uit de verslagen. De classiskerken worden door de preses van harte Gods zegen toegewenst.

De assessor bedankt de preses voor de goede leiding en gaat de vergadering voor in dankgebed.

Voor de classis,
H. van Eden, notulist.


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...