Op een zonovergoten dinsdag in oktober, een prachtige nazomerdag, kwamen de mannenbroeders van de classis Groningen bijeen voor hun najaarsvergadering. Om stipt half twee kon broeder Sok, namens de roepende kerk van Ulrum, de vergadering openen.

 

Na een hartelijk welkom aan allen, werd ds. Mark Bergsma in het bijzonder welkom geheten, daar dit zijn eerste classisvergadering was, die hij als predikant bijwoonde.

Broeder Sok nam ons, na het lezen van Psalm 8, kort mee op reis naar Turkije, waar hij samen met een asielzoeker, die zich tot het christendom heeft bekeerd, is geweest. Daar, tijdens het snorkelen, werden de woorden van Psalm 8 werkelijkheid: “de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.“ Er werd een spiegel voorgehouden: mens pas op wat je met de schepping doet!

 

Nadat de Here om een zegen gevraagd werd, kwamen de meer zakelijke dingen aan de orde, zoals dat gebruikelijk is. Lastbrieven, wettigheid van de vergadering: allemaal in orde. De ontspannen sfeer was daar al aanwezig, bijzonderheden waren er niet.
De preses van de vergadering ds. van ’t Zandt, was verlaat, zodat het moderamen werd voorgezeten door ds. Bosch.
Daar dit al de vijfde vergadering was in 2010, was er best wel even tijd nodig om alle notulen te behandelen. Dit duurde een stuk langer dan ‘normaal’. Ondanks de hoeveelheid, waren er relatief weinig aanpassingen noodzakelijk, zodat br. Van Eden met een gerust hart van zijn notulistenpensioen kan genieten.

Zoals gebruikelijk waren er weer diverse ingaande en uitgaande stukken. Deze werden over het algemeen voor kennisgeving aangenomen en af en toe van een mondelinge toelichting voorzien. Ook deze agendapunten waren vlot afgehandeld. Ds. Vennik doet kort verslag van de bevestigings- en intrededienst van ds. Bergsma. Men kan terugzien op een mooie dienst, waarbij de felicitaties aan de gemeente van Delfzijl welgemeend zijn.

 

Dan komen we aan bij, zoals dat heet, het hart van de vergadering, namelijk de verslagen naar art. 41 van onze kerkorde. Er waren dit keer geen verslagen naar art. 44 (kerkvisitatie). Helaas waren niet alle verslagen vooraf verzonden, zodat de kopieermachine ook even aan de slag moest. Om alle nieuwe stukken te lezen, werd kort gepauzeerd.

 

De verslagen waren blijkbaar boeiend geschreven, want er waren niet zo heel erg veel vragen aan de betreffende gemeentes. Ds. Van ’t Zand, inmiddels gearriveerd, had daarmee ook een rustig begin van de vergadering. De gemeente van Stadskanaal vraagt om onze aandacht voor de Stichting  Opvang Stadkanaal (SOS), waarbij mensen in nood worden opgevangen. Eén van de twee gastgezinnen gaat, na meer dan 12 jaar zich met hart en ziel te hebben ingezet, stoppen. Er wordt gezocht naar mensen die dit werk over willen nemen (Voor meer informatie kunt u overigens terecht bij ds. Kortleven van Stadskanaal).

 

Van de gemeente Winschoten is geen schriftelijk verslag ontvangen, hier wordt mondeling verslag gedaan, door de afvaardiging, aangevuld door ds. Vennik, die als lid van de classiscommissie betrokken is bij Winschoten. Naar aanleiding hiervan discussieert de vergadering enige tijd.

 

Gezien de resterende tijd voor de geplande pauze, wordt de agenda vervolgens in aangepaste vorm verder afgewerkt. Een aantal hamerstukken wordt eerst afgehandeld zodat we de pauze bereiken met nog een paar te behandelen punten.

De pauze wordt goed gebruikt voor het onderlinge contact. Ook dat is belangrijk tijdens een classisvergadering.

 

Na de pauze komen nog enkele zaken aan de orde. Onder andere het dovenpastoraat in de classis. Hier wordt nog gezocht naar een ouderling, die als opvolging kan dienen voor een vertrekkende ouderling uit de commissie. Er worden diverse voorstellen gedaan, waar de kerkenraden mee aan de slag kunnen.

 

De commissie evangelisatie en gemeenteopbouw (CEGO) doet een verzoek aan de classis om te worden opgeheven. Er is een gebrek aan ‘bemanning’ en sinds de start van de commissie zijn de omstandigheden sterk veranderd. Er zijn tegenwoordig meer mogelijkheden om mensen te bereiken. Plaatselijk wordt er steeds meer aan evangelisatie en toerusting gedaan (denk bijvoorbeeld aan Alpha-cursussen e.d.) De classis besluit na het wegen van de argumenten tot opheffing van de CEGO. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning op het gebied van evangelisatie en toerusting, dan is Bram Koerts uit Nieuwe Pekela altijd bereid om die te verlenen.

 

Vanuit de classicale diaconale commissie (CDC) komt de melding dat het zeer moeilijk is om bestuursleden te vinden. Een aantal vacatures staat al erg lang open. Besloten wordt deze situatie aan te pakken door een roulerend systeem. Zo dient voortaan elke gemeente bij toerbeurt een bestuurslid te leveren, zodat de mensen die nu (soms al vele jaren) in het bestuur zitten ontlast worden. De kerkenraden zullen over de exacte volgorde door de scriba van de classis op de hoogte worden gesteld.

 

Vervolgens worden er nog diverse zaken geregeld, die van zuiver praktische aard zijn. Voor de betrokkenen zeer relevant, voor u niet zo interessant om te lezen.

 

Tja, en toen was de vergadering eigenlijk klaar. Alle punten van de agenda keurig afgehandeld, op 1 na. Er werd nog iemand verwacht en die kwam pas om kwart over vier. Het komt niet zo vaak voor dat een classisvergadering moet wachten op bezoek, terwijl de vergadering klaar is….

De preses wilde juist een kleine pauze inlassen, toen de zendingscorrespondent van de classicale Zendingscommissie (CZC) West ter vergadering kwam. Hij deed verslag van de afgelopen periode, waarin moest worden gemerkt, dat, ondanks dat in West de zendingsdag 1 keer in de 2 jaar wordt georganiseerd, er nauwelijks opkomst is. De CZC vraagt om te worden opgeheven. Ook hier worden de argumenten gewikt en gewogen en wordt tot opheffing besloten. De zendingscorrespondent werd hartelijk bedankt voor zijn inzet en werk van de afgelopen jaren. Overigens dient te worden opgemerkt dat de CZC-Oost blijft bestaan.

 

Nadat dit punt ook was afgehandeld, kon de preses een ieder bedanken, met ons samen de Heere danken voor een goede vergadering.

 

Midwolda

John van Dokkum, notulist


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...