Image?Als het net even anders was gegaan?  is een regel uit een lied van Herman van Veen. Het gaat erover dat er maar weinig voor nodig is om de geschiedenis anders te laten verlopen. Zoals ??n van de stellingen van de chaostheorie zo fraai zegt: een wapperende vlinder aan de ene kant van de wereld kan een orkaan veroorzaken aan de andere kant.
    
Een mooi voorbeeld van dit ?vlindereffect? is ook te vinden in de speelfilm -Sliding Doors-. In deze film wordt de hoofdpersoon Helen ontslagen. Als ze terneergeslagen naar huis gaat neemt haar leven een onverwachte wending, of liever gezegd de mogelijkheid van die wending wordt in de film getoond.
Het al dan niet missen van de metro is de aanleiding om twee verhaallijnen naast elkaar uit te werken.
In verhaal 1 mist ze de metro en neemt ander werk om rond te kunnen komen. Haar vriend heeft echter zonder dat zij het weet ook een relatie met een andere vrouw. Hij voelt zich daar schuldig over omdat hij Helen bedriegt, maar ook weer niet zo schuldig dat hij de relatie be?indigd. Uiteindelijk is het die andere vriendin die Helen confronteert met de relatie. Helen valt van de trap en belandt in het ziekenhuis.
In verhaal 2 haalt ze de metro wel en is dus veel eerder thuis dan normaal. Daardoor betrapt ze haar vriend die op dat moment het bed deelt met zijn ex. Helen verbreekt de relatie en vertrekt.

ImageDs. J.J. Lof en zijn gezin zijn in oktober neergestreken in het mooie Meppel. Ze zijn ons niet onbekend. Eerder vertoefden ze al in Onstwedde. We vroegen hem zich (opnieuw) aan ons voor te stellen. Hoe staat en gaat het met hen?

Wanneer ik iets over mijzelf en ons gezin mag vertellen in het Kerkblad voor het Noorden, heb ik een beetje het gevoel op herhaling te gaan. Want bijna vijftien jaar geleden bij onze komst in Onstwedde werden we ook al voorgesteld. Het is een soort herkennismaking, hoewel wij de afgelopen negen jaar steeds op het Kerkblad geabonneerd zijn gebleven en de ontwikkelingen in het Noorden op afstand zijn blijven volgen.
Het is goed dat u weet wie de nieuwe dominee van Meppel wordt, maar het gaat natuurlijk niet om de dominee. In de afscheidsdienst te Enschede heb ik gepreekt over 1 Cor. 3: 6. Als predikant mag je meewerken in een stukje van de grote tuin van God. De een poot de plantjes en een ander geeft ze water, maar God zorgt voor de groei. Van Hem zijn we afhankelijk.

Voor een predikant is het heel belangrijk dat hij een goede thuisbasis heeft. Je vrouw moet wel achter je werk staan. Ik ben dankbaar dat ik Ada - mijn vrouw - als steun gekregen heb. Zij stimuleert mij en als dat nodig is, remt zij mij ook af. Voorzover de gezinssituatie dat toeliet heeft zij zich ook op diverse terreinen ingezet voor de gemeente.
We ervaren het als heel belangrijk dat we bij belangrijke beslissingen ??n zijn. Wanneer je als predikant een beroep krijgt, moet jij de beslissing nemen en als God roept moet je gaan, maar je gezin moet wel mee. In de perioden dat er een beroep kwam, hebben we daar samen steeds over gesproken en het in gebed bij God gebracht. We hebben ervaren dat we elk naar eenzelfde overtuiging toegroeiden. Het was voor de kinderen niet altijd gemakkelijk om te moeten verhuizen.

ImageIk houd alles voor vuilnis, opdat ik Christus mag winnen             Filippenzen 3:8b

Alles is afval. Christus is alles. Deze twee zinnen geven een hoofdlijn van Fil. 3:1-14 weer. Het was 25 jaar geleden de hoofdlijn van een preek die ik over dit gedeelte hield.

Van tevoren wist ik dat een vrouw die anders nooit in de kerk kwam met haar man was mee-gekomen. Ze was christelijk opgevoed, maar ze had afstand genomen van kerk en God. Wat zou haar reactie zijn op de preek?
Paulus laat in dit gedeelte zien dat geloven in Christus bevrijdend is. Maar dat vraagt wel een radicale keus. Uiteindelijk is het alles of niets.  
De reactie van de vrouw was negatief. Ze vond dat de preek haar overtuiging bevestigde dat christenen het aardse leven niet belangrijk genoeg vinden. Zij vond het evangelie afstotend.

Vragen
Het evangelie is toch juist uitnodigend en bevrijdend? Dat had ik voor haar niet duidelijk kunnen maken.
Was mijn preek geen goede vertolking geweest van Fil. 3? Had de vrouw niet goed geluisterd? Speelden beide factoren? Of had ze juist heel goed begrepen waar het om gaat? Had ze daarom het evangelie afgewezen? Ik kreeg geen kans deze vragen met haar te bespreken. Het is me wel blijven bezighouden.
Hadden trouwens de andere hoorders de bedoeling van Fil. 3 wel begrepen? En ik zelf? Is Christus werkelijk alles voor ons, op de manier zoals God Hem gegeven heeft? Is alles daarom vuilnis voor ons? Zo ja, hoe? Maak ik de radicale keus voor Christus? Verkondig ik het evangelie zo dat de hoorders tot die keus worden uitgedaagd en haar als bevrijdend ervaren?

ImageDe boeken van Tim Keller verkopen als warme broodjes. Kennelijk is er behoefte aan heldere, eigentijdse vertolking van de Bijbelse boodschap. Het lukt Keller telkens weer om bekende Bijbelverhalen en vertrouwde christelijke geloofswaarheden, zo te kantelen dat je opluistert.

Zo ook in dit boekje. Hierin geeft hij een uitleg van Lukas 15. Vooral het gedeelte dat wij kennen of noemen: de gelijkenis van de verloren zoon. Keller is niet de eerste die er ons op attent maakt dat we die gelijkenis moeten lezen vanuit het begin van Lukas 15, namelijk dat zondaars tot Jezus komen en dat de Farizee?n en Schriftgeleerden hem dat kwalijk nemen. Ook is hij niet de eerste die erop wijst dat de naam ?gelijkenis van de verloren zoon? niet klopt. Anderen hebben gesuggereerd het te noemen ?de gelijkenis van de liefdevolle vader?. Keller kiest voor de titel ?de gelijkenis van de twee verloren zonen?, waarbij uiteraard de vrijgevige vader de hoofdrol vervult.

De kern van het boek is tweeledig. De eerste kern is dat Keller op een originele wijze laat uitkomen dat er twee verloren zonen zijn. De tweede kern is het optreden van de vader naar beide verloren zonen toe nl. dat hij beiden tegemoet treedt, beiden binnen nodigt en beiden een feestmaal aanbiedt. De vrijgevige vader. ?De slechte zoon gaat naar het feest van de vader maar de goede zoon wil niet.

Ds. J.G. Kortleven, predikant van de roepende kerk van Stadskanaal, opent de vergadering.
Een gedeelte van de vergadering wordt bijgewoond door deputaten naar art. 49 van de Kerkorde.
Als deputaten zijn aanwezig de predikanten A. Brons, G. van de Groep en W. J. Quist. Ook zijn aanwezig twee afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Veendam, te weten de brs. K.W. Dikkema en G. Kruizinga.
Ds. J. Bosch, de nieuwe predikant van de kerk van Groningen is voor het eerst op deze vergadering aanwezig. Extra aandacht wordt gegeven aan het beroep dat de gemeente van Delfzijl uitbracht op kandidaat W. de Bruin.

Als openingslied zingen we psalm 139 : 1 en 9. Uit de Bijbel wordt gelezen Exodus 3: 1 - 6. Ds. Kortleven houdt een korte meditatie naar aanleiding van het 5e vers.
Hierna gaat hij voor in gebed en wordt er nog gezongen uit psalm 8: 7, 8, 9 en 11.

Uit het onderzoek van de lastbrieven blijkt dat de classis wettig vertegenwoordigd is.
Het moderamen voor deze vergadering is als volgt: preses ds. G. Huisman, scriba ds. A.J. van der Toorn en assessor ds. Kortleven.

Commentaar

 • Jan … en Paulus 2019-09-20 15:52:30

  Ik weet nog goed dat we, toen we in 2004 na zes jaar werken in de zending terugkwamen uit...

 • Graceland 2019-09-13 17:32:12

  Afgelopen zomervakantie heb ik iets nieuws gedaan. Voor het eerst van mijn leven ben ik naar een...

 • Student in 2019 2019-09-06 18:00:08

  Het is weer september, de vakantie is voorbij, ook voor het hoger onderwijs. Jongeren gaan voor...

 • Engelandvaarders 2019-08-30 18:36:12

  ‘Als we eerst Antwerpen maar voorbij zijn.’ We zijn op weg naar Engeland. Twee kleinkinderen van 9...