Na de aankondiging van het aanstaande vertrek van premier Rutte buitelden de verslaggevers over elkaar heen. Alle bekende politici werden gehoord. Veel vriendelijke woorden, veel respect. Ook Kees van der Staaij uitte zijn dankbaarheid aan de premier en wenste hem vervolgens Gods zegen toe. ‘Gods zegen’?, dat is geen onbelangrijke toevoeging. Het is op zo’n moment, naast een diepe, welgemeende wens ook een publieke belijdenis. Er schuilt een belangrijke boodschap in deze twee woorden. ‘Vergeet God niet’, en ‘we kunnen niet zonder Zijn zegen’. Het was een mooi statement van onze SGP-broeder daar in die Haagse arena. Niet schelden maar zegenen. Gehoorzaam aan de aanbeveling van de apostel Petrus: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent...’

 

De Bijbelse basis

 

Wat bedoelen we als we het hebben over een diaconale gemeente? En welke taak hebben we als christen om barmhartig te zijn, onrecht te bestrijden en een goed rentmeester te zijn? En wat is de rol van een diaken hierbij? Als diaconaal consulenten vertellen we graag wat over het werk van diaconaat. Dat doen we vanuit het Dienstenbureau in Veenendaal. En dat heet niet voor niets zo: om u en jou te helpen bij deze belangrijke taak. Dat willen we hier toelichten door een inspirerend voorbeeld en houding.

Een inspirerend voorbeeld

Twintigers en dertigers bij je kerk, dat is de ondertitel van dit boek en dat sprak mij aan als predikant. In de gemeentes waar ik voorga en in mijn eigen gemeente zie ik dat het voor deze leeftijdsgroep niet vanzelfsprekend is om betrokken te zijn bij de kerk. Er is zoveel in hun leven dat tijd en aandacht vraagt. Dat geldt in nog sterkere mate voor de context waarin de auteur van dit boek werkt (Amsterdam). Hij beschrijft in dit boek dat hij tot de ontdekking is gekomen dat de twintigers en dertigers in de grote stad geen flauw benul hebben van het christelijk geloof en de kerk en daar veelal ook geen interesse in hebben. Daarom pleit hij ervoor om als kerkelijke gemeenschap een voorhof te creëren, naar het Bijbelse beeld van de tempel. Die voorhof is een ontmoetingsplek van gelovigen en heidenen. Op deze manier kunnen contacten ontstaan, relaties gelegd worden en kan er samen geleefd en beleefd worden. Van daaruit kan – als God het geeft – verdiepend gesproken worden over God.

Binnenlands diaconaat

Wat bedoelen we als we het hebben over een diaconale gemeente? En welke taak hebben we als christen om barmhartig te zijn, onrecht te bestrijden en een goed rentmeester te zijn?

‘Wat zou de wijk waarin uw kerkgebouw staat ervan merken als u de kerk zou sluiten?’ Met het antwoord dat u op deze vraag geeft, zitten we misschien wel direct bij de kern van waar het bij binnenlands diaconaat over gaat.

Binnenkerkelijk?

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...