Ieder jaar op 10 november, aan de vooravond van Sint Maarten wordt de dag van de mantelzorg gehouden. Het woord zou ontleend zijn aan de legende van Sint Maarten, die de helft van zijn mantel schonk aan een dakloze zonder jas. Er bestaan zelfs zorginstellingen met de naam ‘Sint Maarten’.

 

Maar het woord ‘mantelzorg’ is in 1972 bedacht door de internist dr. Hattinga Verschure. Hij vond dat mensen te veel gingen leunen op professionele zorg en te weinig aandacht hadden voor de eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid.

Mantelzorg is hulp die als vanzelfsprekend aan elkaar gegeven wordt. Mantelzorgers bieden zorg en bescherming aan zorgvragers, ze slaan als het ware een mantel van liefde om hen heen. Een ander woord voor mantel is «cursief» pallium «einde cursief», daar komt het woord palliatief vandaan. Palliatieve zorg is mantelzorg voor iemand die binnenkort gaat sterven.

Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Vrijwilligers bieden meestal hulp aan onbekenden, al of niet via een organisatie, via Humanitas of een ouderenorganisatie zoals de PCOB of de ANBO. Mantelzorg kan vrijwillig zijn, maar meestal is het iets wat gewoon op je weg komt.

 

Als er één werk van barmhartigheid actueel is, zelfs een politiek hangijzer, dan is het wel het opnemen van vreemdelingen. De stroom vreemdelingen die de laatste jaren tegen de deuren van Europa beukt, maakt dat je je ogen en hart voor hen niet kunt sluiten. Maar er zijn natuurlijk grenzen. De Bijbelse naastenliefde eist niet dat zij die hulp behoeven voor altijd hier blijven.

 

Wanneer de oorlogsdreiging of hongersnood in het land van herkomst is geweken, kan de vreemdeling terug. Uitzonderingen daargelaten. ‘Politieke’ vreemdelingen die voor hun leven moeten vrezen en in ons land asiel aanvragen moeten worden toegelaten. Voor ‘economische’ vreemdelingen gelden andere maatstaven.

Op 1 juni 2019 telde ons land volgens het CBS 17.322.433 inwoners. Ruim 1 miljoen hiervan zijn buitenlanders, vreemdelingen of mensen die stateloos zijn. Zij hebben dus geen Nederlandse nationaliteit. Jezus vraagt van ons hen met liefde en bewogenheid op te nemen in onze samenleving.

 

Op woensdag 9 oktober waren de afgevaardigden van de vijftien gemeenten van de classis Zwolle door de gemeente Doornspijk bijeengeroepen in de Ichthushof op Urk, voor de najaarsvergadering 2019. Deze werd geleid door ds. H. Korving. Als scriba fungeerde voor de laatste keer ds. A. Hakvoort. Zijn termijn van drie jaar zat er op. In zijn plaatst benoemde de classis ds. J. van Vulpen. Tevens besloot de classis op zoek te gaan naar een vaste notulist voor de vergaderingen, om het takenpakket van de scriba te verlichten. Ook de termijn van de eerste en tweede penningmeester zat er op. Br. Van der Veer (St. Jansklooster) en br. Beens (Genemuiden) waren beide bereid nogmaals voor een periode van drie jaren in deze functie benoemd te worden, waartoe de classis besloot. De vermelding in de notulen van de voorjaarsvergadering, dat br. Van der Veer zijn vijftigjarig huwelijksjubileum had herdacht, werd door ds. Hakvoort aangegrepen om hem namens de classis als attentie een Kamper Slof aan te bieden.

Op 17 oktober was de classis Hoogeveen bijeen voor haar najaarsvergadering. In het eerste deel van de vergadering werd de emeritaatsaanvraag van ds. J.J. Lof behandeld. Hierbij waren ook deputaten naar art. 49 KO aanwezig. Deze aanvraag is gedaan om gezondheidsredenen. Deputaten constateren dat de classis zorgvuldig heeft gehandeld en dat alle benodigde attesten aanwezig zijn. Na het voorlezen van de emeritaatsverklaring spreekt ds. K. Jonkman dominee en mevrouw Lof toe namens de classis, daarna spreekt ds. H. Jonkman hen toe namens deputaten art 49.KO. Ds. J. J. Lof bedankt de classis, hij is dankbaar voor het werk dat hij binnen de classis mocht doen, met name ook in het voortraject van Assen Zoekt… Het was niet gemakkelijk om emeritaat aan te vragen, maar het moest vanwege de beperkingen van zijn gezondheid. Hij wenst de classis en de afzonderlijke gemeenten Gods zegen toe. Na gebed door ds. H. Jonkman kunnen alle aanwezigen dominee en mevrouw Lof de hand schudden.

Valentin is onoplettend geweest. Stom. Heel stom. Het heeft een gat in zijn leven geslagen. Valentin had Nederlands staatsburger kunnen zijn. Als hij dat, toen bij begin twintig was, had aangevraagd. Dan was hij probleemloos Nederlander geworden. Als. Had. Dan. Feit is dat hij geen aanvraag deed. Valentin was met andere dingen bezig. Maar laten we bij het begin beginnen.

 

Het is eind jaren tachtig, Valentin woont met zijn moeder in de USSR. Zijn ouders zijn gescheiden. Vader is kolonel in de KGB, moeder leidt de EHBO-afdeling van het plaatselijke ziekenhuis. Daar brengt een Nederlandse zeiler zijn scheepsmaatje binnen; die heeft een hartaanval gehad. De zeiler en het hoofd EHBO vallen als een blok voor elkaar.

 

Commentaar

 • Kleine kerken 2020-02-21 10:41:37

  Op zondag 9 februari werd de laatste dienst gehouden in de GKv van Dokkum. De gemeente gaat...

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...