ImageIn het eerste artikel hebben we stil gestaan bij de vragen rond het gebeuren in het leven van Paulus op de weg naar Damascus. Moet je hier spreken van bekering of gaat het alleen om roeping? Het nieuwe perspectief kiest voor de aanduiding roeping, terwijl er bijbels gezien goede argumenten zijn voor de aanduiding bekering en roeping.
In dit tweede artikel letten we op twee andere verschilpunten, namelijk rond de rechtvaardiging en de problematiek tussen Joden en heidenen.

In Galaten 2 vers 15 en 16 gaat het volgens E.P.Sanders niet om eerst schuldig zijn van Paulus en nu onschuldig verklaard worden. Zo zagen Augustinus en later ook Luther de rechtvaardiging van de zondaar. Die lijn is eeuwenlang in de uitleg bepalend geweest. Daar wordt door het nieuwe perspectief nu kritisch op gereageerd. De kern van de rechtvaardiging moet volgens hen anders worden gezien. Het gaat in de rechtvaardiging om het tot ??n persoon met Christus geworden zijn. De rechtvaardiging is vooral een zaak van eenwording met Christus en niet zozeer een kwestie van vrijgesproken worden van schuld en straf.

ImageIn de titel van dit artikel staat na het woord ?uitschrijven? een aantal puntjes. Die worden meestal in een zin neergezet om de lezer tot een moment van stilte te manen: er wordt iets gezegd dat tot speciale bezinning stemt. Zo is het hier ook bedoeld: in deze artikelen wordt een zaak aangesneden die verdriet doet en daarom tot nadenken stemt.

In de praktijk van het omgaan met randleden van de gemeente komen veel lastige vragen aan de oppervlakte. Daarom is het van belang dat kerkenraden zoveel mogelijk handelen volgens een duidelijk concreet beleid, vervat in een speciaal document; niet omdat zonder aanziens des persoons bij willekeurig iedere situatie toe te passen, maar wel om te voorkomen dat er subjectief wordt gehandeld (waarbij bijvoorbeeld kinderen van de voorzitter van de kerkenraad anders worden tegemoet getreden dan kinderen van minder opvallende gemeenteleden). Er is voor te pleiten om bij de invulling van de algemene geestelijke richtlijnen die ik in het vorige artikel heb gegeven, aandacht te geven aan verschillende details. Hieronder worden er enkele genoemd, zonder overigens volledig te zijn.

ImageIn de titel van dit artikel staat na het woord ?uitschrijven? een aantal puntjes. Die worden meestal in een zin neergezet om de lezer tot een moment van stilte te manen: er wordt iets gezegd dat tot speciale bezinning stemt. Zo is het hier ook bedoeld: in deze artikelen wordt een zaak aangesneden die verdriet doet en daarom tot nadenken stemt.

Een kerkenraad die zich met de vraag gaat bezighouden hoe hij zal omgaan met randkerkelijken, wordt vooraf meteen met de vraag naar het eigen functioneren geconfronteerd. Niet zelden gebeurt het dat de zaak aan de orde komt met de komst van een  nieuwe predikant. Deze probeert de gemeente ?in beeld te krijgen?, doet kennismakingsbezoeken (althans in gemeente waar dat qua aantal te doen is) en stoot op een aantal leden die duidelijk geen blijk van herkenning geven wanneer hij zich (telefonisch of per mail) meldt. ?Wie bent u? O! Maar namens wie belt u dan? O, de christelijke gereformeerde kerk? maar daar doe ik al lang niet meer aan; mijn ?uders zijn daar lid van?. Vervolgens meldt de predikant dat op de kerkenraadsvergadering en dan wordt het spannend: kunnen de broeders verklaren dat degene die hier ter sprake komt, trouw huisbezoek heeft gehad, of dat in ieder geval jaarlijks is getracht contact met hem te leggen? Dat kan door de wijkouderling zelf gedaan zijn, of door een daartoe aangestelde bezoekbroeder of ? zuster, maar het is van belang dat er minimaal een communicatief lijntje ligt, en waar mogelijk een pastoraal lijntje.

De eerste voltallige vergadering van de Generale Synode zit er al enige weken op. Het stof van vier dagen vergaderen kon wat neerdalen zodat ik ? nu op enige tijdsafstand - enige indrukken aan u kan doorgeven.

De realiteit van de synodevergaderingen wordt overigens telkens doorsneden door de werkzaamheden van alledag. Op dinsdag 28 september was ik goed en wel in Nunspeet of mij werd bekend (door wie anders dan mijn vrouw) dat een zuster uit de gemeente Groningen plotseling overleden was. Vandaar dat ik de avondvergadering niet bijwoonde. Collega Kees den Hertog verving mij op 30 september. Ik kon toch moeilijk een streep halen door een geplande trouwdienst.

Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)
Een belangrijk onderwerp op de eerste vergaderdag was onze ?eigen? universiteit. Op zich geweldig dat we als kerken een universiteit hebben. Nog geen 75.000 leden en dan toch maar een eigen theologische opleiding! Dat mag een zegen van God genoemd worden. Tegelijk bleek dat de synode de aangeleverde rapporten met betrekking tot het reilen en zeilen van de TUA niet als hamerstukken kon behandelen. De TUA is een relatief kleine universiteit.

ImageMeer dan driehonderd mannen en vrouwen, meest ouderen en enige jongeren, kwamen van 19 september 2009 - 20 maart  2010 op negen zaterdagen bijeen voor de Vormingscursus in de Chr.Geref. Kerken. In Apeldoorn, Drachten, Goes en Sliedrecht behandelden hoogleraren en predikanten onderwerpen over identiteit en seksualiteit, het pastoraat, de belijdenisgeschriften, de apostel Paulus en het bijbelboek Dani?l. In dit artikel gaat Prof. Dr. T.M. Hofman in op het ?nieuwe perspectief op Paulus?.

Tijdens de vormingscursus 2009/2010 hebben we ons bezonnen op de thematiek of reformatorische christenen de echte Paulus eigenlijk wel kennen? Er worden tegenwoordig heel wat vragen gesteld bij het leven van deze apostel en bij het lezen van zijn brieven. Er zijn theologen die de mening zijn toegedaan dat gedurende vele eeuwen deze brieven verkeerd gelezen zijn. De brieven zouden namelijk ten onrechte teveel gelezen zijn door de ogen van de kerkvader Augustinus. Zoals Augustinus met zijn levensvragen bijvoorbeeld Romeinen heeft gelezen, heeft dat gedurende vele eeuwen de uitleg van deze belangrijke brief gestempeld. Daarmee zou geen recht gedaan zijn aan de oorspronkelijke bedoeling van Paulus. Men stelt ook dat de brieven veel te veel gelezen zijn met de levensvragen van Maarten Luther in het achterhoofd. Dan leer je niet zozeer Paulus kennen en evenmin zijn boodschap, maar dan ontdek je ten onrechte steeds weer de vragen die Luther intensief hebben beziggehouden.

Commentaar

 • Kleine kerken 2020-02-21 10:41:37

  Op zondag 9 februari werd de laatste dienst gehouden in de GKv van Dokkum. De gemeente gaat...

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...