ImageIn de titel van dit artikel staat na het woord ?uitschrijven? een aantal puntjes. Die worden meestal in een zin neergezet om de lezer tot een moment van stilte te manen: er wordt iets gezegd dat tot speciale bezinning stemt. Zo is het hier ook bedoeld: in deze artikelen wordt een zaak aangesneden die verdriet doet en daarom tot nadenken stemt.

In de praktijk van het omgaan met randleden van de gemeente komen veel lastige vragen aan de oppervlakte. Daarom is het van belang dat kerkenraden zoveel mogelijk handelen volgens een duidelijk concreet beleid, vervat in een speciaal document; niet omdat zonder aanziens des persoons bij willekeurig iedere situatie toe te passen, maar wel om te voorkomen dat er subjectief wordt gehandeld (waarbij bijvoorbeeld kinderen van de voorzitter van de kerkenraad anders worden tegemoet getreden dan kinderen van minder opvallende gemeenteleden). Er is voor te pleiten om bij de invulling van de algemene geestelijke richtlijnen die ik in het vorige artikel heb gegeven, aandacht te geven aan verschillende details. Hieronder worden er enkele genoemd, zonder overigens volledig te zijn.

De eerste voltallige vergadering van de Generale Synode zit er al enige weken op. Het stof van vier dagen vergaderen kon wat neerdalen zodat ik ? nu op enige tijdsafstand - enige indrukken aan u kan doorgeven.

De realiteit van de synodevergaderingen wordt overigens telkens doorsneden door de werkzaamheden van alledag. Op dinsdag 28 september was ik goed en wel in Nunspeet of mij werd bekend (door wie anders dan mijn vrouw) dat een zuster uit de gemeente Groningen plotseling overleden was. Vandaar dat ik de avondvergadering niet bijwoonde. Collega Kees den Hertog verving mij op 30 september. Ik kon toch moeilijk een streep halen door een geplande trouwdienst.

Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)
Een belangrijk onderwerp op de eerste vergaderdag was onze ?eigen? universiteit. Op zich geweldig dat we als kerken een universiteit hebben. Nog geen 75.000 leden en dan toch maar een eigen theologische opleiding! Dat mag een zegen van God genoemd worden. Tegelijk bleek dat de synode de aangeleverde rapporten met betrekking tot het reilen en zeilen van de TUA niet als hamerstukken kon behandelen. De TUA is een relatief kleine universiteit.

ImageMeer dan driehonderd mannen en vrouwen, meest ouderen en enige jongeren, kwamen van 19 september 2009 - 20 maart  2010 op negen zaterdagen bijeen voor de Vormingscursus in de Chr.Geref. Kerken. In Apeldoorn, Drachten, Goes en Sliedrecht behandelden hoogleraren en predikanten onderwerpen over identiteit en seksualiteit, het pastoraat, de belijdenisgeschriften, de apostel Paulus en het bijbelboek Dani?l. In dit artikel gaat Prof. Dr. T.M. Hofman in op het ?nieuwe perspectief op Paulus?.

Tijdens de vormingscursus 2009/2010 hebben we ons bezonnen op de thematiek of reformatorische christenen de echte Paulus eigenlijk wel kennen? Er worden tegenwoordig heel wat vragen gesteld bij het leven van deze apostel en bij het lezen van zijn brieven. Er zijn theologen die de mening zijn toegedaan dat gedurende vele eeuwen deze brieven verkeerd gelezen zijn. De brieven zouden namelijk ten onrechte teveel gelezen zijn door de ogen van de kerkvader Augustinus. Zoals Augustinus met zijn levensvragen bijvoorbeeld Romeinen heeft gelezen, heeft dat gedurende vele eeuwen de uitleg van deze belangrijke brief gestempeld. Daarmee zou geen recht gedaan zijn aan de oorspronkelijke bedoeling van Paulus. Men stelt ook dat de brieven veel te veel gelezen zijn met de levensvragen van Maarten Luther in het achterhoofd. Dan leer je niet zozeer Paulus kennen en evenmin zijn boodschap, maar dan ontdek je ten onrechte steeds weer de vragen die Luther intensief hebben beziggehouden.

ImageIn de titel van dit artikel staat na het woord ?uitschrijven? een aantal puntjes. Die worden meestal in een zin neergezet om de lezer tot een moment van stilte te manen: er wordt iets gezegd dat tot speciale bezinning stemt. Zo is het hier ook bedoeld: in deze artikelen wordt een zaak aangesneden die verdriet doet en daarom tot nadenken stemt.

Een kerkenraad die zich met de vraag gaat bezighouden hoe hij zal omgaan met randkerkelijken, wordt vooraf meteen met de vraag naar het eigen functioneren geconfronteerd. Niet zelden gebeurt het dat de zaak aan de orde komt met de komst van een  nieuwe predikant. Deze probeert de gemeente ?in beeld te krijgen?, doet kennismakingsbezoeken (althans in gemeente waar dat qua aantal te doen is) en stoot op een aantal leden die duidelijk geen blijk van herkenning geven wanneer hij zich (telefonisch of per mail) meldt. ?Wie bent u? O! Maar namens wie belt u dan? O, de christelijke gereformeerde kerk? maar daar doe ik al lang niet meer aan; mijn ?uders zijn daar lid van?. Vervolgens meldt de predikant dat op de kerkenraadsvergadering en dan wordt het spannend: kunnen de broeders verklaren dat degene die hier ter sprake komt, trouw huisbezoek heeft gehad, of dat in ieder geval jaarlijks is getracht contact met hem te leggen? Dat kan door de wijkouderling zelf gedaan zijn, of door een daartoe aangestelde bezoekbroeder of ? zuster, maar het is van belang dat er minimaal een communicatief lijntje ligt, en waar mogelijk een pastoraal lijntje.

ImageThomas von der Dunk is cultuurhistoricus. Dit is zijn derde bundel opstellen, waarin hij de actualiteit in Nederland, Europa en de rest van de wereld van commentaar voorziet.

De eerste zeven stukken gaan over Nederland, over de manier waarop Nederland wordt bestuurd en het verloren onderlinge vertrouwen. Veel aandacht geeft hij aan de marktwerking in de nutsvoorzieningen, de zorg en het onderwijs.
Wie wil graag telkens bezig moeten zijn met de vraag welk energiebedrijf of welke ziektekostenverzekering bij hem past? Daar zit niemand op te wachten. Bovendien is het vanuit het perspectief van de consument een schijnvrijheid die niets oplevert. Het is niet meer dan een opdringerig en irritant aanbod toch vooral van leverancier te veranderen. Wie zou dit niet met Von der Dunk eens zijn? Ik in elk geval wel en van harte.
Ook ben ik het helemaal met hem eens dat de marktwerking in de zorgsector en in het onderwijs nog veel erger is. Door de marktwerking in die sectoren wordt met mensen omgegaan als met auto?s. Dat gebeurt onder de leus dat er zo effectief mogelijk maatwerk moet worden geleverd. In de praktijk betekent dat een zakelijke aanpak die goedkoper lijkt maar duurder is.

Commentaar

 • Moreel faillissement 2020-03-27 18:13:46

  Bij de grens van Turkije en Griekenland hebben zich zo’n 13.000 vluchtelingen verzameld. De eerste doden...

 • Chips 2020-03-20 17:52:41

  Sinds een paar weken laat ik de oudste catechisatiegroep zelf de avonden voorbereiden. Ze waren...

 • Vasten? 2020-03-13 18:36:41

  Vorige week begon de 40-dagentijd, de periode waarin we toeleven naar Pasen. Daarbij neemt bij...

 • Maakbaar 2020-03-06 18:31:56

  Het is weer helemaal de tijd om naast de krant de Bijbel te lezen. Net dachten we dat we alles...