{mosimage}Enkele maanden geleden schreef ik over dit onderwerp een paar korte artikelen in ons gemeenteblad Samen op Weg van de Bethelgemeente in Assen.
Eén van de redacteuren van het Kerkblad voor het Noorden, die tevens mijn gewaardeerde echtgenoot is, vroeg me deze artikelen om te werken voor een breder publiek.

In de kerk wordt heel wat afgemaild. Soms gewone mailtjes om afspraken te maken of te bevestigen.
Soms mailtjes om onderling genoegen of ongenoegen te delen of mee te delen.
Soms mailtjes aan één persoon, soms groepsmailtjes.
Meestal gaat dat allemaal goed, dan is de mail handig en helpend.
Soms gaat het minder goed, er ontstaat miscommunicatie en ergernis.

{mosimage}En allen die bestemd waren ten eeuwigen leven kwamen tot geloof. Handelingen 13:48b

Bovenstaande tekst wordt in de gereformeerde theologie opgevat als een bewijstekst voor de leer van de goddelijke verkiezing. De Dordtse Leerregels besluiten om die reden paragraaf 10 van hoofdstuk 1 met deze tekst.
In de ‘Beknopte Gereformeerd Dogmatiek’ van dr. J. van Genderen en dr. W.H. Velema wordt op blz. 204 tegenover andere opvattingen onderstreept dat er in Hand. 13:48 duidelijk van allen die tot geloof kwamen wordt gezegd dat zij bestemd waren voor het eeuwige leven. Als verklaring volgt dan: “Door wie anders dan door God? Hij heeft bepaald wie het eeuwige leven ontvangen en hen doet Hij tot het geloof komen.” Vervolgens wordt er op gewezen dat ook de Willibrordvertaling op vergelijkbare wijze vertaalt. Daaraan kan worden toegevoegd dat vrijwel alle vertalingen op dit punt overeenstemmen, tot de NBV toe.

{mosimage}Op 25 oktober jl. was het 40 jaar geleden dat drs. R. van de Kamp werd bevestigd als predikant van Stadskanaal. Daarna was hij predikant te Leeuwarden (1975), Veenendaal (Bethelkerk, 1988), Hoogeveen (1997). Per 1 november 2007 ging hij met emeritaat. Op verzoek van de redactie vertelt hij over een bijzondere ontmoeting uit die tijd.

Terugkijkend op veertig jaar in dienst van de Koning van de kerk, passeren velen de revue, met wie in verschillende gemeenten lief en leed werd gedeeld. Maar sommigen springen er uit, omdat de bijzondere ontmoeting met hen een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.

Zo staat het me nog helder voor de geest, die ontmoeting op de hartbewaking, kort voor zijn sterven. Bij mijn komst in de gemeente werd mij verteld dat ik het bepaald niet trof, omdat de betreffende broeder tot diegenen behoorde die aan mijn pastorale zorg waren toevertrouwd.
Op mijn vraag waarin de dreiging bestond die van deze broeder uitging, werd mij duidelijk dat hij met alle kracht elke verandering in de eredienst te vuur en te zwaard bestreed en zich daarbij ook overduidelijk liet horen. Dat laatste werd door mij inderdaad al snel geconstateerd, doordat het mij niet kon ontgaan hoe luid hij de tekst van de berijming van 1773 zong, dwars tegen de tekst in die de gemeente op de lippen nam, die van de zgn. nieuwe berijming.

{mosimage}Dit blad heet: Kerkblad voor het Noorden. Maar veel mensen zeggen en schrijven: Kerkblad van het Noorden. Zo staat het in kranten die iets overnemen uit dit blad. En uitgevers adresse-ren dikwijls zo, als ze een boek ter recensie sturen.
Maar ook lezers die over de inhoud van het blad spreken of daar op reageren, doen hetzelfde. Zelfs redactieleden maken zich meer dan eens hieraan schuldig.

In de twaalf jaar dat ik deel mocht uitmaken van de redactie heb ik geprobeerd mensen te bewegen de naam van het kerkblad goed te gebruiken. Maar dat heeft heel weinig resultaat gehad. Ik vind dat jammer. Want ik ben een voorstander van het juist gebruik van namen.
Bovendien trek ik hieruit de conclusie dat lezen en luisteren blijkbaar moeilijk is. Het brengt mensen zelden tot andere gedachten. Dat geldt ook voor wat er in dit blad wordt geschreven. Dat heeft me er toch niet van weerhouden al die jaren geregeld in het Kerkblad voor het Noorden te schrijven en me met plezier ervoor in te zetten. Maar aan mijn lidmaatschap van de redactie is een einde aan gekomen. De classis Leeuwarden heeft op 14 oktober beslist over mijn opvolging. Op 12 november neem ik afscheid van de redactie.  
Ik vind het niet juist als dit blad Kerkblad van het Noorden wordt genoemd, maar ik heb er wel vrede mee. Want in feite is dit blad het kerkblad van de vier classes van de CGK in het noorden. Er zou daarom veel voor te zeggen zijn dit blad Kerkblad van het Noorden te noemen. Waarom verandert de redactie de naam dan niet, ook omdat deze naam blijkbaar zoveel gemakkelijker in de mond ligt? De redactie zou dat niet mogen doen, al zou ze het willen. Het behoort namelijk niet tot haar bevoegdheid. Het valt onder de bevoegdheid van de vier classes van de CGK in het noorden.   

{mosimage}Zdravstvoejte! Zo worden we hier door iedereen begroet. Eind juli hebben we Nederland verruild voor Centraal-Azië. Dat is even wennen, niet alleen omdat de taal anders is en alles er anders uitziet, maar ook omdat de mensen anders zijn en anders denken. De komende tijd kunt u in dit kerkblad lezen over ons leven als zendelingen onder studenten. In dit stukje stellen we ons voor en vertellen we hoe we langs vele wegen uiteindelijk hier terechtgekomen zijn.

Wij zijn Pieter en Hanna-Ruth. Hanna-Ruth komt uit het Hoge Noorden, ze is in Winschoten geboren. Pieter is in Utrecht geboren. In Nijmegen hebben we elkaar tijdens onze studiejaren ontmoet bij een christelijke studentenvereniging van IFES. Dit is een internationale organisatie voor christelijke studenten, met als doel dat iedere student op elke campus in de wereld het evangelie hoort!
Na onze studie wilden we allebei eigenlijk wel iets meer met ons leven doen. Hanna-Ruth heeft altijd al ‘gedroomd’ om de zending in te gaan, maar daar was een tijd niets mee gedaan. Ook Pieter wilde graag meer. Hij heeft na zijn studie naast het gewone werk ook jaren als vrijwilliger bij IFES gewerkt in Nederland.

Commentaar

 • De gasprijs en de kerkzaal 2022-11-17 19:08:21

  De stijging van de energiekosten houdt ons allemaal bezig. We zetten de kachel een graadje lager,...

 • Beroepingswerk 2022-11-04 18:21:30

  Als er in een kerkelijke gemeente een vacature is voor de functie van predikant, dan gaat die...

 • Mahsa Amini 2022-10-20 18:06:56

  Ik kom er niet los van, van wat ik hoorde over Mahsa Amini, die door de moraalpolitie werd...

 • Micha 2022-10-08 07:55:13

  Misschien komt het je bekend voor. Je vertelt aan een vriend dat je een dagje uit gaat, of aan je...