Gods lankmoedigheid geeft hoop. Ze doet hopen op redding. Zicht op deze lankmoedigheid verrijkt ons godsbeeld. Toch is binnen de oudtestamentische wetenschappen het bijbelse getuigenis aangaande Gods lankmoedigheid onderbelicht gebleven. Een nieuwe Apeldoornse Studie haalt dit begrip uit de schaduw: een schitterend boekje met een rijke inhoud.

Mensen hebben soms een kort lontje. Een sprekend voorbeeld is Lamech. Lankmoedigheid is een woord dat niet voorkwam in het woordenboek van deze figuur uit de oudheid (Gen. 4, 23-24). Evenmin waren de goden in de oudheid toonbeelden van geduld. Zij waren juist trots op de snelheid van hun toorn.

Op DV vrijdag 18 mei a.s., de dag na Hemelvaartsdag, wordt op Urk de 1e CGK Kerkendag gehouden. Er is een boeiend programma in elkaar gezet voor alle leeftijden. Ook is er kinderoppas geregeld. Het is dus een echte gezinsdag. Op deze dag wordt er ruim informatie verschaft over allerlei activiteiten in en door onze kerken. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Tijdens het openingsblok wordt een appelwoord uitgesproken door ds. H.K. Sok en is er veel samenzang.

Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders we-zen dan leven uit de doden? Romeinen 11:15

Wat bedoelt Paulus in Romeinen 11:15 met: hun verwerping en hun aanneming? Dat lijkt duidelijk te zijn in de NBV die deze tekst als volgt heeft vertaald: Als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood? In diezelfde lijn vertalen de Groot Nieuws Bijbel en de Friese vertaling. Volgens deze vertalingen zegt Paulus dat de wereld verzoening ontving toen God de Joden verwierp. Maar als God hen weer aanneemt, zal dat leven uit de doden zijn.

Het was lijdenstijd. Ik begon mijn preek met een voorbeeld.

Ik had een plaat met het volgende symbool:


Aan de kinderen vroeg ik wat dit symbool betekende. Ze wisten het niet, behalve dan dat het voorop een Bijbel of liedboek staat. Ik vroeg het de ouderen.

Sommigen zeiden: dat betekent: Pax Christi, vrede van Christus. Helaas niet waar.

De goede uitleg is: hier staat ‘Christus’.

De Bijbelse Missie

Dit boek, geschreven door Christopher J.H. Wright, is een vervolg op The Mission of God. In dat boek, dat voor zover ik weet niet in het Nederlands is vertaald, voert Wright een pleidooi om de hele Bijbel te lezen vanuit de invalshoek van Gods missie en wat de gevolgen daarvan zouden zijn in de uitleg van de Bijbel, voor de theologie en de praktijk van Gods kerk en Gods kinderen. Alles in de Bijbel, zo betoogt Wright daarin, hangt samen rond de centrale persoon in de Bijbel: de levende God en zijn grootse plan en doel met de gehele schepping.

The Mission of God vormt de basis voor het boek De Bijbelse Missie. In dit boek is de centrale vraag: Wat betekent Gods plan en doel met de hele schepping voor hen die door Hem geroepen zijn in een verlossende verbondsrelatie? Wat betekende het voor Israël in de Oude Bedeling en voor ons als Kerk van Christus in de Nieuwe Bedeling? Anders gezegd: waarom zijn wij - Gods kinderen - op aarde en wat behoren zij te zijn en te doen in deze wereld?

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...