ImageOns land zal zijn gewas voortbrengen. Dat staat in Psalm 85:13b. Uit de Psalm geknipt lijkt deze tekst geknipt voor de biddag voor gewas en arbeid. Uit deze woorden spreekt vertrouwen op God, evenals uit 13a: de HERE zal het goede geven. God is trouw en zal ons zegenen. Dat mogen we geloven.

Wat moeten mensen met wie het niet goed gaat met deze tekst? Mensen die zwaar getroffen zijn door recessie of aardbeving. Mensen zonder oogst of werk kunnen er door in de put ra-ken, hun vertrouwen op God kwijtraken.

Omkeer
De tekst mag niet uit de Psalm worden geknipt, zoals trouwens van elke Bijbeltekst geldt dat hij niet uit zijn context mag worden los gemaakt. Vers 13 moet worden gelezen vanuit de hele Psalm.
Psalm 85 gaat over ballingschap en bekering. En geeft hoog op van liefde en trouw, vrede en gerechtigheid. In de verzen 11, 12 en 14 gaat het over gerechtigheid. Daartussenin, bijna aan het slot van dit lied, komt het gewas ter sprake.

In Psalm 85 komt vijf keer het werkwoord voor dat op de ??n of andere manier met keren moet worden weergegeven (2, 4, 5, 7 en 9). In de meeste vertalingen komt dat helaas niet uit de verf.
De dichter staat eerst stil bij de ballingschap van Isra?l. De HERE heeft een omkeer teweeg-gebracht, een keer ten goede (2). Want Hij keerde zich af van zijn brandende toorn die in de ballingschap tot uiting kwam (4).
In vers 5 wordt gebeden of God weer een keer wil geven; een totale omkeer in het bestaan (7). Het is een gebed om bekering, dat Gods volk niet weer zal terugkeren tot dwaasheid (9).

ImageGraaigedrag wordt aangevoerd als de oorzaak van de huidige financi?le en economische crisis. Doen we als Christenen mee aan graaigedrag of vertonen we juist geefgedrag? Bijvoorbeeld in het geven aan de kerk, aan goede doelen. Wat kunnen we vandaag nog leren van de voorbeelden die de Bijbel ons schenkt over ons omgaan met geld? In het vorige nummer hebben we gekeken naar de geestelijke aspecten en de bijdrage aan de eigen gemeente (deel 1) en ditmaal kijken we naar ons geefgedrag in de collecten en aan goede doelen (deel2).

Naast een soort VVB (de tienden; Deut.14,22-29 en 26,12-15 en Luc.11,42) kom je in de bijbel geregeld ook concrete doelen tegen waar in de gemeente voor wordt gecollecteerd (de collecte voor de armen in Jeruzalem (Romeinen 15,26); de hulp aan Paulus (Fil.4,14-20)). Soms gaat het om natura (1 Cor.11: eten voor de armen).
In ieder geval is het geven (denk ook aan de tempeldienst) een belangrijk moment om je dankbaarheid te uiten, concreet en met een duidelijk doel. Vaak gaat het geven gepaard met gebed (dikwijls zowel van ontvanger als gever (brief aan de Fil.)).
Ook in de kerkdienst mag daarom de collecte een belangrijk moment zijn. Een moment waarop aandacht voor God als Gever mag zijn. Een moment van dankbaarheid. En een moment van gebed.
Omdat het belangrijk is concreet te geven en aandacht te hebben voor het moment van geven, is ??n collecte meer geschikt dan meerdere collecten. Met ??n collecte in een dienst kan er aandacht zijn voor het moment van geven, voor het doel en de eventuele betrokkenen. Ook kan er in het gebed meer aandacht aan het collectedoel gegeven worden.

ImageDe actiedag voor de noodhulp aan Ha?ti, gehouden op zaterdag 23 januari 2010 in en bij de gebouwen van de Chr. Geref. Kerk te Drogeham, is in alle opzichten zeer succesvol verlopen. De opbrengst van deze dag was maar liefst ? 16.375,00.

Sinds april 2008 is vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Drogeham een diaconaal werker, de 26-jarige Margot de Greef uit Twijzel, voor een periode van drie jaar uitgezonden naar Ha?ti. Zij heeft inmiddels al veel goed werk kunnen verrichten in dit straatarme land met behulp van giften uit Nederland. Het land werd op 12 januari 2010 getroffen door een enorme aardbeving. Hierbij zijn 230.000 doden gevallen en vele duizenden gewonden, de materi?le schade is niet te overzien. Het gebied in en rond de hoofdstad Port-au-Prince is het zwaarst getroffen. Margot woont midden in dit rampgebied en is zelf momenteel dakloos, nadat haar woning onbewoonbaar is geworden. Vele woningen en gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt. In deze zeer ernstige en chaotische omstandigheden doet Margot dagelijks haar werk en probeert ze met de middelen die ze heeft zo goed mogelijk hulp te verlenen aan de slachtoffers van de ramp.

Actiedag
Om Margot vanuit het thuisfront beter financieel te kunnen ondersteunen, werd er een actiedag georganiseerd, met als doel zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers werden er vele activiteiten georganiseerd, zoals een dienstenmarkt, het wassen van auto?s, verkoop van vele eetbare en andere goederen. Voor de kinderen was er een ranjakoe aanwezig, evenals een springkussen. Lege statiegeldflessen werden spontaan aangeboden door de honderden bezoekers van de actiedag. Voor koffie met gebak werd gezorgd, evenals een maaltijd met soep en broodjes. Als afsluiting werd ?s avonds in de kerk een samenkomst gehouden met gebed, samenzang en muziek. Medewerking werd verleend door de jeugdclub ?Connection?, de Chr. Brassband ?Da Capo? uit Drogeham en organist Johan Renes. Deze bijzondere en indrukwekkende samenkomst stond onder leiding van ds. H.K. Sok. De organisatie denkt met dankbaarheid terug aan deze dag, waarbij de goede sfeer en de grote opbrengst nog lang in herinnering zullen blijven!

Op 11 februari 2010 kwam de classis Hoogeveen bij elkaar in de Centrumkerk te Hoogeveen. Elke keer weer als er zo?n vergadering is, moet je ? voor sommige mensen ? iets van een drempel over. Want wat is dat eigenlijk: een classisvergadering en is dat nou nodig dat mensen zich voor een dag vrij maken om met elkaar te praten over de dingen die ?
Meer en meer leeft de gedachte dat alles wat met de kerk te maken heeft toch vooral een plaatselijk gebeuren is: we zijn kerk in en rond de plaats waar we als gemeente samen komen. Daar gebeurt het en daar zetten we ons voor in. En om dan ook nog eens samen met andere kerken bij elkaar te moeten komen, waar is dat voor nodig?

Wel, op 11 februari was er zo?n classisvergadering: met tien kerken waren we daar samen in Hoogeveen. Om elkaar te dienen, te helpen en te ondersteunen. Want daar is de classis voor bedoeld. Ook als er een van tevoren opgestelde agenda wordt behandeld.
Het is niet een administratief gebeuren, waarbij je af kunt vinken wat je al gehad hebt, en waarin je vooral kunt kijken of alles volgens de onder ons geldende en afgesproken regels gebeurt. Het is allereerst een geestelijk gebeuren, bedoeld om echt die drie dingen die genoemd worden te doen: we dienen elkaar, we helpen elkaar en we ondersteunen elkaar.

ImageDr. J.P. Fokkelman is een kenner van Semitische talen en doceerde tot 2001 klassiek-Hebreeuwse literatuur aan de universiteit van Leiden. Samen met Dr. W.J.C. Weren redigeerde hij het enige jaren geleden verschenen vuistdikke boek ?De Bijbel literair?. Jan Fokkelman leest de Bijbel als literatuur. In een van zijn inleidingen in het net genoemde boek gaat hij in op de vraag of de Bijbel niet in de eerste plaats een moreel en spiritueel monument is. Een voor ons herkenbare vraag! De Bijbel wordt toch naar ?beneden? gehaald wanneer wij Het Boek literair gaan behandelen?

Fokkelman onderschrijft weliswaar de morele en geestelijke kant van de Bijbel maar, zo voegt hij er direct aan toe, alleen in samenhang met het inzicht dat de boeken van de Bijbel een product van verbeeldingskracht zijn. En dat die boeken slechts tot hun recht komen als de lezers antwoord geven met hun verbeeldingskracht. Onder literair verstaat Fokkelman ten eerste dat alle Bijbelboeken zorgvuldig zijn geschreven, ten tweede dat de meeste boeken een creatief gebruik van taal vertonen en ten derde dat een behoorlijk aantal boeken zeer goede (Fokkelman gebruikt het woord ?virtuoos?) taalbeheersing laten zien. Kortom Fokkelman slaat het schrijverstalent van de auteurs van de Bijbel hoog aan. Reden te meer om als lezer goed te luisteren naar de tekst die bewust zo geschreven is als die geschreven is. De inhoud is met voorbedachten rade in een bepaald jasje gegoten. In een ander boek (Oog in oog met Jakob) vermeldt hij: ?Bovendien willen de Bijbelschrijvers (oorspronkelijk vaak sprekers) hun visie op God, mens en wereld op geen enkele andere wijze uiten dan als vertellers en dichters, dus op de wijze van het kunstwerk.? Ik ga hier voorbij aan het gegeven dat Fokkelman het heeft over ?hun visie?.

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...