ImageMeer dan driehonderd mannen en vrouwen, meest ouderen en enige jongeren, kwamen van 19 september 2009 - 20 maart 2010 op negen zaterdagen bijeen voor de Vormingscursus in de Chr.Geref. Kerken.  In Apeldoorn, Drachten, Goes en Sliedrecht behandelden hoogleraren en predikanten onderwerpen over identiteit en seksualiteit, het pastoraat, de belijdenisgeschriften, de apostel Paulus en het bijbelboek Dani?l. In twee artikelen geef ik een impressie van het onderwerp dat voor mijn rekening kwam: onze Oecumenische Belijdenissen.

De geschiedenis van de Vroege Kerk maakt wel duidelijk waarom het belijden van het geloof nodig was. Dat was trouwens in het Nieuwe Testament al duidelijk. Geloven met het hart en belijden met de mond horen bij elkaar (Rom. 10:10). Er zit iets in van het recht dat God op ons hele leven heeft als Schepper. Ziel en lichaam zullen van Hem zijn! Denk aan zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. De kerk van alle tijden is dan ook nooit zonder belijden geweest. De katholieke kerk ? van altijd en overal ? werd al vroeg gekend aan haar katholieke belijdenis. En die is dus nog altijd onze belijdenis! Daar heb je het belang van de ?Vroege kerk? voor ons! De grondvorm van alle belijden, al in het Nieuwe Testament, is: ?Jezus is Heer? (1 Kor. 12:3; Filp. 2:11; Joh. 20:31), en gaat op sommige plaatsen al in de richting van het belijden van de Drie-eenheid (1 Joh. 2:22v, 4:1; 5:6). Maar ook na de periode van het Nieuwe Testament blijft belijden aan de orde.

Kerkgangers horen graag preken over de gelijkenissen van Jezus. Dat zijn immers verhalen uit het leven gegrepen, ter verduidelijking van Jezus? verkondiging? Maar volgens Jezus zelf zijn zijn gelijkenissen niet zo eenvoudig als ze lijken, zie Matth 13:10-17.

Neem bijvoorbeeld de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. Dikwijls preken dominees over deze gelijkenis alsof het verhaal helder is en de toepassing ook. Zij wijzen op de ge-woonten bij een bruiloft in de tijd van Jezus. Maar wat een verschil in de uitleg van deze ge-lijkenis. Het is dan ook een gelijkenis waarbij veel vragen te stellen zijn.

ImageOnze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten.                    2 Korinte 3:2-3

Op vakantie bezochten mijn vrouw en ik een kerkdienst in een gemeente van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. De vormen waren een beetje anders dan in de thuisge-meente, maar de preek over 2 Korinte 3:2-3 had zo in een CGK gehouden kunnen worden.
     
Kort gezegd kwam de preek hierop neer: elke christen moet een leesbare brief van Christus zijn. Anderen moeten aan je kunnen zien dat je een christen bent. Zo heb ik in de CGK ook vaak over deze tekst horen preken. Met die persoonlijke toepassing, als een app?l tot zelfon-derzoek en als een oproep het evangelie uit te dragen. Maar volgens mij vloeit die toepassing niet voort uit wat Paulus schrijft.

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2010, onder redactie van de dominees G.P.M.v.d.Linden, D. Quant, R.W.J. Soeters en H.J.Th. Velema, uitgave van Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, prijs ? 10,50. Ook voor ? 10,50 verkrijgbaar op cd-rom, combinatieprijs ? 12,90.

Het nieuwe Jaarboek van de CGK is weer uit. Het kost slechts een paar dubbeltjes meer dan vorig jaar, hoewel de redactie is uitgebreid met ds. Quant.
Wie deze nieuwe uitgave aanschaft, kan zijn vorige exemplaar geven aan een be-langhebbende die er geen geld voor (over) heeft een nieuw jaarboek te kopen. Die kan zich dan ook weer een jaar redden, al zal hij meer dan eens mis grijpen. Want er is veel in beweging. Ik neem alleen maar mijn eigen gegevens: emeritus, verhuisd naar Amersfoort, een ander (email)adres, telefoonnummer en bankrekeningnum-mer. In 2009 is aan nog zeven andere predikanten emeritaat verleend. Er zijn daar-door 60 emerituspredikanten. Er zijn slechts 143 dienstdoende predikanten, 134 in een gemeente, 19 in andere taken. Bovendien komen er in verhoudingen weinig nieuwe predikanten bij. Dat geeft zorg.

ImageMeer dan driehonderd mannen en vrouwen, meest ouderen en enige jongeren, kwamen van 19 september 2009 - 20 maart 2010 op negen zaterdagen bijeen voor de Vormingscursus in de Chr. Geref. Kerken.  In Apeldoorn, Drachten, Goes en Sliedrecht behandelden hoogleraren en predikanten onderwerpen over identiteit en seksualiteit, het pastoraat, de belijdenisgeschriften, de apostel Paulus en het bijbelboek Dani?l. In dit artikel geef ik een impressie van het onderwerp dat voor mijn rekening kwam: Christelijk Gereformeerd vanaf de Afscheiding.

Waar komt de naam Christelijk Gereformeerd  vandaan en wat  is de identiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerk?  In mei 1591 namen de Staten van Holland een besluit om een studentencollege op te richten aan de universiteit van Leiden voor het opleiden van predikanten. In de regeling van dat studentencollege komt voor het eerst de naam Christelijke Gereformeerde Kerk voor. Daarnaast werd nogal eens de naam Christelijke Gereformeerde religie gebruikt om aan te geven die vorm van christen-zijn die officieel aanvaard en gesteund werd door de overheid in Nederland. Voor het jaar 1800 raakte de naam Gereformeerd in onbruik en kwam de naam Hervormd daarvoor in de plaats. In 1816 werd voor het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden een nieuw kerkgenootschap in het leven geroepen, het Nederlands Hervormd Kerkgenootschap. Dat kerkgenootschap bestond tot 2004. In dat jaar 2004 kwam door de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland de Protestantse Kerk in Nederland tot stand.

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...