Wanneer je luistert naar een verhaal, moet je altijd afwachten of het echt gebeurd is. Soms is dat zo, maar het komt ook voor dat het allemaal of voor een deel fantasie is. Bijvoorbeeld bij sprookjes. Kleine kinderen kunnen nog wel geloven dat een sprookjesverhaal echt gebeurd is, maar bij het ouder worden weet je wel beter. Hoewel … er zit vaak wel een moraal in.

Bij het beoordelen van het Paasnummer van ons «cursief» Kerkblad voor het Noorden «einde cursief», dat in het teken stond van de Emmaüsgangers, viel mij op dat in een aantal gevallen gesproken werd over: het verhaal van Kleopas. Toen moest ik denken aan wat ik hiervoor schreef: is het nou wél of niet echt gebeurd? Wat kom je de term ‘verhaal’ toch vaak tegen: het verhaal van de uittocht uit Egypte, het verhaal van Ruth, het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging en zo kun je nog wel even doorgaan.

Het gebruik van mobiele telefoons, laptops en smartphones neemt nog altijd toe. Ook in de kerk zie je ze steeds vaker. Niet alleen onder jongeren, maar ook onder volwassenen valt een toenemend gebruik te signaleren. In bijvoorbeeld vergaderingen, maar ook in de gewone kerkdienst. Smartphones worden onder meer gebruikt om de schriftlezing te volgen.

Zo’n vijf jaar geleden werd er voor het eerst een Twitterdienst gehouden in kerkelijk Nederland. Kerkgangers konden in zo’n dienst dan reageren op de preek of vragen stellen via Twitter en alle reacties werden dan geprojecteerd op de beamer. Een prachtige manier van interactie tussen predikant en publiek. Lange tijd leek het er ook op dat de Twitterdiensten een nieuwe trend zouden gaan worden, maar anno 2015 kun je niet zeggen dat de trend zich heeft doorgezet. Weinig kerken hebben aan hun interactieve experiment een vervolg gegeven door de speciale diensten standaard in het preekrooster op te nemen.

Alle moderamenleden van de voorjaarsclasses voorjaar 2015 kregen een paar maanden geleden een uitnodiging elkaar te ontmoeten. Dit was op uitnodiging van Deputaten ‘Eenheid van de Gereformeerde Belijders in Nederland’. De taak van dit deputaatschap staat keurig omschreven in het Jaarboek van de CGK: ‘Het naar bevel van Gods Woord zoeken van wegen die kunnen leiden tot eenheid van kerken, op basis van de gereformeerde belijdenisgeschriften; daartoe leggen en onderhouden deputaten contact met andere kerken van gereformeerd belijden en doen zoveel als mogelijk is om onderlinge herkenning en samenwerking te bevorderen.’ Eén van de opdrachten die de laatste Generale Synode aan dit deputaatschap meegaf was: blijvende aandacht te geven aan de spanning tussen enerzijds het zoeken naar eenheid met andere kerken van gereformeerd belijden en overige bredere kerkelijke contacten, en anderzijds de eenheid binnen onze eigen kerken’. De bijeenkomst  werd belegd met het oog op het laatste gedeelte van die opdracht: het zoeken naar ‘de eenheid binnen onze eigen kerken’.

Onlangs laaide de discussie weer even op. Er moeten minder vluchtelingen naar Europa komen. Europa kan de vluchtelingenstroom niet meer aan. De VVD-oplossing? Vluchtelingen moeten in hun eigen regio worden opgevangen. Tjonge, dat we daar niet eerder opgekomen waren. Gewoon de mensen uit Somalie in Kenia opvangen. En de mensen uit Syrie kunnen best wel een plekje in Irak vinden. Het was gewoon weer even goedkoop scoren in Den Haag. In de eerste plaats worden in de diverse oorlogsregio’s al honderdduizenden vluchtelingen opgevangen en in de tweede plaats zijn die regio’s vaak helemaal niet veilig. Het is daarom heel goed te begrijpen dat er zoveel mensen graag deze kant op komen. Als wij in hun situatie zouden verkeren, zouden we waarschijnlijk hetzelfde doen.

Vanaf de vierde eeuw was de donderdagavond het begin van drie heilige dagen: de dag van het lijden van Christus, de dag van zijn rusten in het graf en de dag van zijn opstanding.

In verscheidene kerken wordt dan het avondmaal gevierd. Want op de avond voorafgaande aan zijn kruisiging heeft de Here Jezus volgens de synoptische evangeliën samen met zijn discipelen de paasmaaltijd gevierd en het avondmaal ingesteld. Daarna is Hij met hen naar Getsemané gegaan, waar Hij gebeden heeft en gearresteerd werd. Daarna volgde het verhoor in het paleis van de hogepriester. In die nacht heeft Petrus zijn Heiland verloochend.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...