ImageIn dit artikel wil ik iets zeggen over het kerkelijke en geestelijke leven van kerken in de Nederlandse gereformeerde traditie aan de andere zijde van de oceaan.  Dit is uiteraard een zeer breed onderwerp. Daarom zullen we ons beperken tot ??n van die kerken, nl. de Free Reformed Churches of North America (FRC).

De reden waarom ik mij richt op dit kerkverband is niet moeilijk te raden. Allereerst is dit het kerkverband waarmee onze kerken de nauwste vorm van kerkelijke omgang hebben in het buitenland. Officieel heet dat ?volledige correspondentie?. Dat houdt o.a. in dat beide kerken over en weer predikanten kunnen beroepen. Achterin ons Jaarboek staat een volledig overzicht van de gemeenten van de FRC. De tweede reden is dat ik bijna 14 jaar deel heb mogen uitmaken van dit kerkverband. Vanuit de gemeente Siegerswoude-De Wilp vertrokken wij in 1993 met ons toen nog jonge gezin naar Langley in Brits Columbia, Canada. Indertijd heeft er een interview in het Kerkblad voor het Noorden gestaan.

Ontstaan
Om iets te schrijven over het huidige kerkelijke leven is het misschien goed om eerst iets te zeggen over het ontstaan van dit relatief kleine kerkverband. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn de FRC ontstaan. Dit was het gevolg van de grote stroom emigranten, die Nederland verlieten. Canada was een veelbelovend land. Het trok velen aan, die Nederland te benauwd vonden, de dreiging van het communisme voelden, of gewoon aangetrokken werden door het avontuur. Nederlanders zijn van huis uit ondernemend en velen hebben het dan ook ver gebracht in Noord-Amerika. Ook vanuit de noordelijke provincies trokken velen naar dit land dat ?vloeide van melk en honing?. Vele namen die eindigen op ?ga, ?ma of ?stra herinneren daar aan.

ImageGraag wil ik iets vertellen over wat in de oorlog veel indruk op mij heeft gemaakt.
Dat waren twee razzia?s.
De eerste betrof drie mensen. ?s Middags werden ze met nog veel anderen uit hun huis gehaald en diezelfde nacht werden ze zonder pardon doodgeschoten. Ik werkte toen als dienstbode in diezelfde straat. Zoiets vergeet je nooit meer.
De tweede razzia maakte een nog veel grotere indruk op mij en gaf ook veel verdriet.
Op een zaterdag, in 1943, waren er groenen in de stad. Dat waren soldaten die niets en niemand ontzagen. Er was angst en er dreigde gevaar. Diezelfde nacht werden in Kampen alle predikanten uit hun huizen gehaald. ?s Morgens ging ik met mijn ouders naar de kerk. Toen we daar kwamen, stonden ons een paar ouderlingen op te wachten en ze zeiden: ?Ga maar naar huis, want onze dominee Ramaker is vannacht tijdens die razzia overleden.?

Ds. Arjan HilbersDe vergadering bijeen op 11 oktober 2006 wordt geopend door de preses van de roepende kerk van Emmeloord ds. B. Loonstra. Hij laat zingen Psalm 87: 1 en 3, leest Handelingen 15: 22-41, mediteert hierover, vraagt Gods zegen over de vergadering en laat daarna zingen Psalm 87: 4 en 5. De wettigheid van de vergadering wordt vastgesteld aan de hand van de lastbrieven. Ds. H. Jonkman en ds. W.N. Middelkoop worden welkom geheten. Daarna neemt het moderamen zitting: preses is ds. B. Loonstra, scriba is ds. A. van Heteren en assessor is ds. H.C. Mijnders. Ds. J. Westerink stelt voor dat de namen van de afgevaardigden voortaan op een lijst worden geplaatst. Dit wordt besloten.

ImageOp de voorjaarsvergadering van de classis Leeuwarden gingen bij de opening en bij de sluiting de Schriften open. Hoe kan het ook anders? Aan het begin las br. Lodewijk Hebree?n 13,1-21. Daar gaat het over de grote Herder der schapen die buiten de poort geleden heeft, maar ook uit de doden is opgewekt. Indringend werden we er als afgevaardigden toe opgeroepen om ons aan deze Herder toe te vertrouwen.

Bij de sluiting van de vergadering las ds. C.C. den Hertog enkele woorden uit het lijdensevangelie naar Markus. De Heere Jezus stelde zelf het Avondmaal in. Het Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn liefde voor het verlorene. Hij gaf als de goede Herder Zijn leven voor de schapen. In vertrouwen op Hem hebben we vergaderd. De kerk is niet van ons, maar van Hem. Hij Die gediend heeft als Herder, willen wij graag dienen als Zijn schapen. Ziende op Hem leer je in de kerk ook te onderscheiden waar het op aan komt. Zo leren we zien wat echt belangrijk is, en wat minder belangrijk is. Sommige agendapunten kregen dan ook ruime aandacht, andere agendapunten konden snel worden behandeld. Enkele meer opvallende dingen zijn het waard om te vermelden.

Commentaar

 • Het ‘nieuwe normaal’ 2020-05-15 17:48:17

  We zitten middenin de ‘intelligente lockdown’ wegens de dreiging van besmetting met het...

 • Rust (3) 2020-05-08 17:07:34

  Dit is de derde keer dat ik een Commentaar over rust schrijf. Maar aangezien de vorige al een jaar of...

 • Het virus-effect 2020-05-01 09:46:48

    Sinds ‘Corona’ is er veel veranderd. We blijven thuis, werken thuis of we werken juist heel hard...

 • Veranderen 2020-04-24 16:54:41

  Het leven is anders geworden. Dat vraagt ook om andere gewoontes. Wát moeten we nú doen? Er is...